Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 9. huhtikuuta 2014

Komissio ehdottaa uutta foorumia edistämään pimeän työn torjuntaa

Euroopan komissio ehdotti tänään eurooppalaisen foorumin perustamista tehostamaan pimeän työn torjumiseksi ja sen ennaltaehkäisemiseksi tehtävää yhteistyötä EU:ssa. Pimeä työ on ilmiö, joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa työolojen, tasapuolisen kilpailun ja julkisten varojen kannalta. Ehdotettu foorumi tarjoaisi yhteistyöpuitteet pimeän työn torjuntaan osallistuville jäsenvaltioiden valvontaelimille.

Pimeä työ jättää työntekijät vaille sosiaaliturvaa, vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa ja heikentää työelämän normeja. Se vie myös pohjan yritysten reilulta kilpailulta ja vaarantaa julkisen talouden ja sosiaaliturvajärjestelmien kestävyyden. Lopulta siinä häviävät kaikki osapuolet. Sen vuoksi komissio on sitoutunut tukemaan jäsenvaltioita täysipainoisesti tämän vitsauksen torjunnassa, niin että voidaan suojella työntekijöitä, tasapuolistaa yritysten toimintaolosuhteita ja turvata verotulot”, totesi työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari László Andor.

Uuden foorumin tarkoituksena on koota yhteen kaikki pimeän työn torjuntaan osallistuvat valvontaelimet, kuten työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot ja vero- ja maahanmuuttoviranomaiset sekä muita sidosryhmiä, kuten EU:n tason työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia. Ehdotuksen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden olisi oltava foorumin jäseninä, sillä pimeä työ vaikuttaa niihin kaikkiin. Kaikkien EU-maiden osallistuminen on olennaisen tärkeää myös siksi, että voidaan puuttua valtioiden rajat ylittäviin tilanteisiin.

Foorumi täyttäisi tyhjiön EU:n tasolla, missä pimeää työtä on tähän asti käsitelty hajanaisesti ja koordinoimattomasti erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä. Se mahdollistaisi toimivamman yhteistyön niiden tahojen välillä, joka käsittelevät pimeää työtä käytännön tasolla päivittäin.

Uusi foorumi

tarjoaisi asiantuntijoille tilaisuuden jakaa tietoa ja hyviä toimintatapoja, mikä lisäisi tähän asti vähäiseksi jäänyttä yhteydenpitoa

tutkisi kansallisia ja EU:n tason välineitä, jotka ovat käyttökelpoisia pyrittäessä ratkaisemaan yhteisiä ongelmia, kuten ilmiöön liittyvää näennäisyrittäjyyttä ja pimeää työtä alihankintaketjuissa

puuttuisi valtioiden rajat ylittäviin näkökohtiin esimerkiksi tutkimalla tapoja parantaa tiedonvaihtoa kansallisten viranomaisten välillä

lujittaisi operatiivista yhteistyötä, kuten yhteisiä koulutustilaisuuksia, henkilöstövaihtoja ja yhteisiä tarkastuksia

laatisi yhteisiä periaatteita ja suuntaviivoja pimeää työtä koskevia tarkastuksia varten

lisäisi tietoisuutta ongelmasta toteuttamalla yhteisiä toimia, kuten EU:n laajuisia kampanjoita, tai hyväksymällä koko EU:ta koskevia strategioita.

Ehdotus päätökseksi eurooppalaisen foorumin perustamisesta lähetetään nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Tausta

Pimeä työ on määritelty kaikeksi maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon sääntelyyn liittyvät erot jäsenvaltioiden välillä. Käsite sisältyy Euroopan työllisyysstrategiaan, ja siihen on puututtu jäsenvaltioille osoitetuissa työllisyyspolitiikan suuntaviivoissa vuodesta 2001. Vuonna 2013 tehdyn Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suunnilleen joka kymmenes eurooppalainen (11 %) myönsi ostaneensa edellisvuonna tavaroita tai palveluja, joihin liittyy pimeää työtä. Vastaajista 4 % tunnusti tehneensä itse pimeää työtä (IP/14/298). Tutkimus osoitti, että ilmiötä esiintyy lukuisilla eri aloilla ja että jäsenvaltioiden välillä on huomattavia eroja.

Huhtikuussa 2012 hyväksytyssä työllisyyspaketissa tuotiin esiin, että epävirallisen tai pimeän työn muuttaminen lailliseksi työksi voisi vähentää työttömyyttä, ja korostettiin tarvetta tiivistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Vuoden 2013 puolivälissä komissio toteutti EU:n tason työnantajien ja työntekijöiden edustajien ensimmäisen vaiheen kuulemisen mahdollisista EU:n toimenpiteistä kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämiseksi (IP/13/650). Toisen vaiheen kuuleminen järjestettiin vuoden 2014 alussa. Kummassakin tapauksessa työmarkkinaosapuolet totesivat, että EU:n tason toiminta tuo lisäarvoa kansallisen tason toimille.

Euroopan parlamentti peräänkuulutti 14. tammikuuta antamassaan päätöslauselmassa yhteistyön tiivistämistä sekä työsuojelutarkastusvirastojen tukemista pimeän työn torjunnassa.

Lisätietoja

Uutinen työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston verkkosivustolla

Eurobarometri ”Undeclared work in the EU”

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu: puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar