Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 9. aprill 2014

Komisjon teeb ettepaneku deklareerimata töö ennetamist ja tõkestamist edendava uue platvormi loomiseks

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku luua Euroopa platvorm, mis aitaks tõhustada deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise alal tehtavat üleeuroopalist koostööd. Platvorm ühendaks eri riikide täitevasutusi, kes on kaasatud võitlusesse deklareerimata tööga, mis kujutab endast töötingimusi, õiglast konkurentsi ja avaliku sektori eelarveid tõsiselt kahjustavat nähtust.

„Deklareerimata töö jätab töötajad sotsiaalkaitseta, seab ohtu nende tervise ja ohutuse ning alandab tööalaste standardite taset. Samuti õõnestab see ettevõtjate ausat konkurentsi ja seab ohtu riigi rahanduse ja sotsiaalkindlustussüsteemide jätkusuutlikkuse. Kokkuvõttes kaotavad kõik. See on põhjus, miks komisjon toetab täielikult liikmesriike selle nuhtluse likvideerimisel, nii et saaksime kaitsta töötajaid, pakkuda ettevõtjatele võrdseid võimalusi ja tagada eelarvetulu,” märkis ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor.

Uus platvorm ühendaks kõik täitevasutused, kes on seotud deklareerimata töö vastu võitlemisega, näiteks tööinspektsioonid, sotsiaalkindlustus-, maksu- ja migratsiooniametid, samuti muud sidusrühmad, näiteks töötajate ja tööandjate ELi tasandi esindajad. Ettepanekuga nähakse ette, et kõik liikmesriigid peaksid olema platvormi liikmed, kuna deklareerimata töö mõjutab neid kõiki ja kõigi ELi liikmesriikide ühine osalemine on väga oluline piiriüleste olukordade lahendamise korral.

Platvorm võimaldaks täita tühimiku ELi tasandil, kus tänaseni peetakse eri komiteedes ja töörühmades aeg-ajalt ja kooskõlastamatult arutelusid deklareerimata töö üle. See võimaldaks tõhusamat koostööd nende vahel, kes tegelevad deklareerimata tööga iga päev kohapeal.

Uus platvorm võimaldaks

moodustada foorumi, kus eksperdid võiksid jagada teavet ja parimaid tavasid, laiendades seeläbi senini pigem piiratud kontakte;

uurida, millised liikmesriikide ja ELi vahendeid võimaldaksid tulla toime ühiste probleemidega, näiteks selliste omavahel seotud nähtustega nagu näilise füüsilisest isikust ettevõtjana töötamine ja deklareerimata töö allhankeahelates;

tegeleda piiriüleste aspektidega, näiteks uurides liikmesriikide asutuste vahelise andmevahetuse parandamise võimalusi;

tugevdada operatiivkoostööd, näiteks ühiste koolituste, töötajate vahetamise ja ühiste kontrollitoimingute abil;

töötada välja ühised põhimõtted ja suunised, et võidelda deklareerimata töö vastu;

suurendada teadlikkust probleemist sellise ühistegevuse kaudu nagu Euroopa kampaaniad ja piirkondlike või ELi tasandi strateegiate vastuvõtmine.

Euroopa platvormi loomist käsitleva otsuse ettepanek saadetakse nüüd Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastuvõtmiseks.

Taust

Määratluse kohaselt on deklareerimata töö igasugune tasustatud tegevus, mis on oma olemuselt seaduslik, kuid riiklikes asutustes deklareerimata; selle määratlemisel võetakse arvesse liikmesriikide õigusliku reguleerimise süsteemide erinevusi. See mõiste on lisatud Euroopa tööhõivestrateegiasse ja alates 2001. aastast ka liikmesriikidele mõeldud tööhõivesuunistesse. 2013. aastal korraldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt tunnistas umbkaudu üks kümnest eurooplasest (11%), et on eelmisel aastal ostnud deklareerimata tööga seotud tooteid või teenuseid, samas kui 4% möönas, et on teinud deklareerimata tööd (IP/14/298). Uuringust selgus, et kõnealust nähtust esineb paljudes sektorites ning et liikmesriikidevahelised erinevused on selles osas suured.

2012. aasta aprillis esitatud tööhõivepaketis rõhutati, et mitteametliku või deklareerimata töö seaduslikuks muutmine võib aidata vähendada tööpuudust, samuti toodi esile vajadus parandada koostööd liikmesriikide vahel.

2013. aasta keskel korraldas komisjon esimese etapina konsulteerimise tööandjate ja töötajate ELi tasandi esindajatega võimalike tulevaste ELi meetmete kohta, eesmärgiga suurendada riiklike täitevasutuste vahelist koostööd (IP/13/650). Sellele järgnes 2014. aasta alguses konsulteerimise teine etapp. Mõlemal juhul märkisid sotsiaalpartnerid, et ELi tasandi meetmed annavad lisaväärtust riiklikul tasandil tehtud pingutustele.

Euroopa Parlament kutsus oma 14. jaanuari resolutsioonis üles tegema tihedamat koostööd ja tugevdama tööinspektsioone, et võidelda deklareerimata tööga.

Lisateave

Uudised tööhõive peadirektoraadi veebisaidil

Eurobaromeeter „Deklareerimata töö ELis”

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Kodanikule: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar