Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. april 2014

Sort arbejde: Kommissionen foreslår ny platform for forbedring af forebyggelse og afskrækkelse

Europa-Kommissionen fremsætter i dag et forslag om oprettelse af en europæisk platform for forbedring af samarbejdet på EU-plan i forbindelse med en mere effektiv forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde. Platformen vil samle de forskellige nationale håndhævelsesorganer, som bidrager til bekæmpelsen af sort arbejde, da det er et fænomen, som er til skade for arbejdsvilkårene, konkurrenceforholdene og de offentlige budgetter.

"Sort arbejde afskærer arbejdstagerne fra social beskyttelse, truer deres sundhed og sikkerhed og forringer arbejdsstandarderne. Det undergraver desuden konkurrenceforholdene for virksomhederne og skader holdbarheden af de offentlige finanser og de sociale sikringssystemer. I sidste ende taber alle. Derfor er Kommissionen fast besluttet på at støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at komme dette onde til livs, så vi kan beskytte arbejdstagerne, skabe lige vilkår for virksomhederne og sikre skatteindtægterne", udtalte László Andor, EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion.

Den nye platform vil samle alle håndhævelsesorganer, som bidrager til bekæmpelsen af sort arbejde, bl.a. arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder, skatte- og migrationsmyndigheder og andre interesseparter, bl.a. repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere på EU-plan. Det foreslås, at alle medlemsstaterne bliver medlemmer af platformen, da sort arbejde berører alle, og deltagelse af alle EU-landene er afgørende for at kunne håndtere grænseoverskridende tilfælde af sort arbejde.

Platformen vil udfylde et tomrum på EU-plan, hvor sort arbejde indtil videre kun har været drøftet overfladisk og på en ukoordineret måde i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Platformen vil danne grundlag for et mere effektivt samarbejde mellem de myndigheder, som beskæftiger sig med sort arbejde til hverdag.

Den nye platform vil:

oprette et forum, hvor eksperter kan udveksle information og god praksis og dermed udbygge de indtil videre begrænsede kontakter

undersøge redskaber på nationalt plan og på EU-plan til håndtering af fælles problemer, bl.a. tilknyttede fænomener som proformaselvstændige aktiviteter og sort arbejde hos underleverandører

håndtering af grænseoverskridende aspekter af sort arbejde, f.eks. undersøgelse af, hvordan man kan forbedre dataudveksling mellem de nationale myndigheder

styrkelse af det operationelle samarbejde, bl.a. fælles uddannelsesaktiviteter, udveksling af personale og fælles tilsyn

udvikling af fælles principper og retningslinjer for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde

fremme kendskab til problemet ved at gennemføre fælles aktiviteter, f.eks. europæiske kampagner og vedtagelse af strategier på regionalt plan eller EU-plan.

Forslaget til afgørelse om en europæisk platform vil nu blive sendt til Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på vedtagelse.

Baggrund

Sort arbejde defineres som enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem. Denne definition er integreret i den europæiske beskæftigelsesstrategi og er siden 2001 indarbejdet i beskæftigelsesretningslinjerne, som er rettet til medlemsstaterne. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, som blev gennemført i 2013, tilstår ca. hver tiende europæer (11 %), at de inden for det sidste år har købt varer eller tjenester, som involverer sort arbejde, mens 4 % indrømmer, at de selv har udført sort arbejde (IP/14/298). Undersøgelsen viste, at dette fænomen forekommer inden for mange sektorer, og at der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne.

I beskæftigelsespakken fra april 2012 blev det understreget, at en overgang fra uformelt eller sort arbejde til lovlig beskæftigelse kan bidrage til at mindske arbejdsløsheden, og at der er behov for bedre samarbejde mellem medlemsstaterne.

I midten af 2013 gennemførte Kommissionen første fase af høringen af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere på EU-plan om mulige fremtidige EU-foranstaltninger til forbedring af samarbejdet mellem de nationale håndhævelsesmyndigheder (IP/13/650). I begyndelsen af 2014 blev anden fase af høringen gennemført. I begge tilfælde anførte arbejdsmarkedets parter, at tiltag på EU-plan vil forbedre indsatsen på nationalt plan.

I sin beslutning af 14. januar 2014 opfordrede Europa-Parlamentet til et tættere samarbejde og en styrkelse af arbejdstilsynsordningerne for at bekæmpe sort arbejde.

Yderligere oplysninger

Nyheder på webstedet for Generaldirektoratets websted

Eurobarometer: "Sort arbejde i EU"

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion

Henvendelser fra pressen:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar