Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 9. dubna 2014

Komise navrhuje novou platformu pro předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

Evropská komise dnes navrhla vytvoření evropské platformy pro zlepšení spolupráce na úrovni EU, která by umožňovala účinněji předcházet nehlášené práci a odrazovat od ní. Platforma by měla sdružovat různé donucovací orgány členských států zapojené do boje proti nehlášené práci, která vážně narušuje pracovní podmínky, korektní hospodářskou soutěž a veřejné rozpočty.

Nehlášená práce připravuje pracovníky o sociální ochranu, ohrožuje jejich zdraví a bezpečnost a oslabuje pracovněprávní normy. Rovněž narušuje korektní hospodářskou soutěž mezi podniky a ohrožuje udržitelnost veřejných financí a systémů sociálního zabezpečení. Vlastně kvůli ní tratí všichni. Proto je Komise plně odhodlána podporovat členské státy při potírání tohoto neduhu, aby mohly chránit pracující, nastolit rovnováhu pro působení všech společností a zajistit daňové příjmy“, uvedl László Andor komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Tato nová platforma by měla sdružovat všechny donucovací orgány podílející se na řešení nehlášené práce, jako jsou inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové a migrační orgány, jakož i ostatní zúčastněné strany jako např. zástupce zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU. Návrh předpokládá, že členy platformy by měly být všechny členské státy, jelikož nehlášená práce se týká jich všech a společná účast všech zemí EU je zásadní pro řešení přeshraničních situací.

Platforma by zaplnila vakuum na úrovni EU, kde až doposud byla nehlášená práce v různých výborech a pracovních skupinách diskutována jen sporadicky a nekoordinovaně. Umožnila by efektivnější spolupráci mezi všemi, kdo se potýkají s nehlášenou prací prakticky každodenně.

Nová platforma by měla:

být fórem, kde se mohou odborníci podělit o informace a osvědčené metody, a zároveň rozšířit dosavadní omezené kontakty,

zjistit, jak mohou nástroje na vnitrostátní úrovni a úrovni EU řešit sdílené problémy, jako je související nepravá samostatná výdělečná činnost a nehlášená práce v subdodavatelských řetězcích,

řešit přeshraniční aspekty například tím, že prozkoumá způsoby, jak zlepšovat výměnu údajů mezi vnitrostátními správami,

posilovat operativní spolupráci, např. prostřednictvím společných školení, výměny pracovníků a společných kontrol,

vypracovat společné zásady a pokyny pro provádění kontrol v zájmu potírání nehlášené práce,

zvyšovat informovanost o tomto problému společnými aktivitami, jako jsou např. evropské kampaně, a přijetím strategií na úrovni EU.

Návrh rozhodnutí, kterým se evropská platforma zřizuje, bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě.

Souvislosti

Nehlášená práce je definovaná jako jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systémech regulace členských států. Tento pojem byl začleněn do evropské strategie zaměstnanosti a od roku 2001 se jím zabývají pokyny týkající se zaměstnanosti určené členským státům. Podle průzkumu Eurobarometr z roku 2013 přiznal jeden z deseti Evropanů (11 %), že v předcházejícím roce koupil zboží či služby vytvořené v rámci nehlášené práce, a 4 % respondentů přiznala, že nehlášenou práci vykonávala (IP/14/298). Průzkum poukázal na to, že tento jev se vyskytuje v širokém spektru odvětví a že mezi členskými státy existují významné rozdíly.

Balíček týkající se zaměstnanosti z dubna 2012 zdůraznil, že by transformace neformální nebo nehlášené práce v legální zaměstnání mohla napomoci snížit nezaměstnanost, a také zdůraznil, že je třeba zlepšit spolupráci mezi členskými státy.

V polovině roku 2013 Komise realizovala první fázi konzultací se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni EU týkajících se možné budoucnosti opatření EU, která mají posílit spolupráci mezi donucovacími orgány jednotlivých členských států (IP/13/650). Na začátku roku 2014 následovala druhá fáze konzultací. V obou případech sociální partneři uvedli, že kroky na úrovni EU posílí úsilí členských států.

Evropský parlament v zájmu boje proti nehlášené práci vyzval ve svém usnesení ze dne 14. ledna k užší spolupráci a k posílení inspektorátů práce.

Další informace

Záložka Aktuality na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

Eurobarometr „Nehlášená práce v EU“

Internetové stránky László Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)

Pro veřejnost: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar