Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 9 април 2014 г.

Недеклариран труд: Европейската комисия предлага нова платформа с цел по-ефективното му предотвратяване и възпиране

Днес Комисията предложи създаването на европейска платформа за подобряване на сътрудничеството на равнище ЕС с цел по-ефективно предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Платформата ще обедини различни национални правоприлагащи органи, които участват в противодействието срещу недекларирания труд — явление, което нанася сериозни вреди върху условията на работа, лоялната конкуренция и държавния бюджет.

Ласло Андор — комисар на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: Недекларираният труд лишава работниците от социална закрила, излага на риск тяхното здраве и безопасност и влошава условията на работа. Той също така подкопава лоялната конкуренция между предприятията и застрашава устойчивостта на държавните финанси и системите за социална сигурност. В крайна сметка всички губят. Ето защо Комисията е твърдо решена да подкрепи държавите членки за противодействие срещу тази порочна практика, така че да защитим работниците, да осигурим равнопоставени условия на конкуренция между дружествата и да гарантираме приходите от данъци“.

Новата платформа ще обедини всички правоприлагащи органи, които участват в противодействието срещу недекларирания труд, като например инспекторатите по труда и социалната сигурност, органите за данъчно облагане и миграционните власти, както и други заинтересовани страни — примерно представители на работодателите и служителите на равнище ЕС. В предложението се предвижда членове на платформата да бъдат всички държави — членки на ЕС, тъй като недекларираният труд засяга всички тях и съвместното им участие е от основно значение за разрешаването на проблеми с трансграничен характер.

Платформата ще запълни съществуваща празнота на равнище ЕС, тъй като досега недекларираният труд се обсъждаше нередовно и некоординирано в различни комитети и работни групи. Тя ще даде възможност за по-ефективно сътрудничество между органите, които действат на място и ежедневно срещу недекларирания труд.

От новата платформа се очаква:

да предостави форум, в рамките на който експерти могат да споделят информация и най-добри практики, като по този начин разширят ограничените досега контакти;

да проучва националните и европейските инструменти за справяне с общи проблеми, като например свързаното явление на фиктивна самостоятелна заетост и недеклариран труд в рамките на подизпълнителски вериги;

да предприема мерки във връзка с трансграничните аспекти на явлението — например като проучва начини за подобряване на обмена на данни между националните администрации;

да засили оперативното сътрудничество — например чрез обмен на персонал и съвместни обучения и инспекции;

да разработи общи принципи и насоки за провеждането на инспекции за противодействие срещу недекларирания труд;

да повиши информираността за проблема чрез провеждане на общи дейности — например европейски кампании и регионални или общосъюзни стратегии.

Предложението за решение за създаване на европейска платформа за противодействие срещу недекларирания труд ще бъде изпратено на Европейския парламент и на Съвета за приемане от тях.

Контекст

Недекларираният труд се определя като всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е обявена пред държавните органи; в това определение са отчетени различията в нормативните уредби на държавите членки. Понятието бе включено в Европейската стратегия по заетостта и от 2001 г. насам се разглежда в насоките за заетостта, предназначени за държавите членки. Според проучване на Евробарометър, проведено през 2013 г., всеки девети европеец (т.е. 11 % от всички) признава, че през предходната година е закупил стоки или услуги, в които е вложен недеклариран труд, а 4 % от анкетираните признават, че са извършвали недеклариран труд (IP/14/298). Проучването разкри разпространеността на това явление в широк кръг от сектори, както и значителни разлики между държавите членки.

В обявения през април 2012 г. пакет от мерки в областта на заетостта се подчертава, че превръщането на неофициалния или недеклариран труд в законна трудова дейност може да допринесе за намаляване на безработицата. Изтъква се и необходимостта от подобряване на сътрудничеството между държавите членки.

В средата на 2013 г. Комисията проведе първия етап на консултации с представители на работодателите и служителите на равнище ЕС относно възможните бъдещи мерки на ЕС за засилване на сътрудничеството между националните правоприлагащи органи (IP/13/650). Той бе последван от втори етап на консултации в началото на 2014 г. И в двата случая социалните партньори посочиха, че действията на равнище ЕС ще повишат ефективността на усилията, полагани от държавите членки.

Европейският парламент призова в своя резолюция от 14 януари 2014 г. за по-тясно сътрудничество и укрепване на инспекторатите по труда с оглед на противодействието срещу недекларирания труд.

За повече информация:

Новини на уебсайта на Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Проучване на Евробарометър „Недеклариран труд в ЕС“

Уебсайт на Ласло Андор

Ласло Андор в Twitter

Можете да се абонирате за издавания от Европейската комисия безплатен електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar