Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 april 2014

Förslag om tuffa normer för civila drönare

Europeiska kommissionen har i dag föreslagit nya stränga normer för civila drönare. De nya normerna är tänkta att avse säkerhet, integritet, dataskydd, försäkringar och skadeståndsansvar. Syftet är att det europeiska näringslivet ska kunna bli världsledande på marknaden för denna framväxande teknik, samtidigt som alla nödvändiga säkerhetsgarantier finns på plats.

Civila drönare används allt mer i Europa, exempelvis i Sverige, Frankrike och Storbritannien, inom olika sektorer, medan regelverket däremot fortfarande är uppdelat per land. Grundsäkerhetsregler tillämpas nationellt, men de skiljer sig åt i EU och ett antal viktiga säkerhetsgarantier behandlas inte enhetligt.

–Civila drönare kan leta skador på väg- och järnvägsbroar, sköta bevakning vid naturkatastrofer, t.ex. översvämningar och bespruta grödor med stor precision. De finns i alla former och storlekar. I framtiden kommer de också att kunna leverera våra böcker från internetbutiken. Men många människor, inklusive jag själv, känner oro över säkerhets- och integritetsaspekterna, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor.

Han fortsätter:
–Tekniken bakom civila drönare håller på att mogna och potential finns för en betydande tillväxt och nya arbetstillfällen. Enligt vissa uppskattningar kommer den om 10 år att stå för 10 % av luftfartsmarknaden. Detta innebär 15 miljarder euro per år. Det har aldrig funnits en lämpligare tidpunkt att agera – och att agera på EU-nivå – än nu, eftersom fjärrstyrda luftfarkoster, nästan per definition, passerar riksgränserna och branschen fortfarande befinner sig i sin linda. Vi har möjlighet att införa ett enhetligt regelverk som alla kan arbeta med, precis som för vanliga flygplan.

De nya normerna ska omfatta följande områden

Stränga EU-omfattande regler om säkerhetstillstånd. Säkerheten är första prioritet för EU:s luftfartspolitik. EU:s normer kommer att baseras på principen att civila drönare måste nå upp till en säkerhetsnivå som är likvärdig med ”bemannad” luftfart. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) kommer att börja utveckla särskilda EU-normer för drönare.

Stränga kontroller vad gäller integritet och dataskydd. Datainsamling av drönare måste ske i överensstämmelse med alla dataskyddsregler och dataskyddsmyndigheterna ska övervaka all efterföljande insamling och behandling av personuppgifter. Kommissionen tänker göra en bedömning av hur dataskyddsreglerna helt kan bli tillämpliga på drönare och föreslå förändringar eller specifika riktlinjer när så behövs.

Stränga kontroller för att garantera säkerheten. Civila drönare kan potentiellt användas för olagliga handlingar och utgöra hot mot säkerheten, liksom flygplan. Easa kommer att börja formulera säkerhetskrav, särskilt för att skydda informationsströmmar, och därefter föreslå särskilda rättsliga skyldigheter för alla berörda aktörer (t.ex. flygledning, operatören och tjänsteleverantörer inom telekom), som de nationella myndigheterna ska tillämpa.

En tydlig ram för skadeståndsansvar och försäkringar. Det nuvarande systemet för försäkring mot skada på tredje man har till största del inrättats med tanke på bemannade flygplan, vars massa (från 500 kg och upp) avgör det lägsta försäkringsbeloppet. Kommissionen kommer att bedöma behovet av att ändra dagens regler för att ta hänsyn till drönarnas särskilda egenskaper.

Förenkling av FoU och stöd till nya företag. Kommissionen kommer att förenkla FoU-arbetet, särskilt vad gäller EU:s FoU-medel som förvaltas av det gemensamma Sesar-företaget (Single European Sky) för att lovande teknik snarast möjligt ska kunna omsättas i fjärrstyrda luftfarkoster i det europeiska luftrummet. Små och medelstora företag och nystartade företag inom sektorn kommer att få industristöd för att utveckla lämplig teknik (programmen Horisont 2020 och Cosme).

Vad blir nästa steg?

Kommissionen kommer under 2014 att göra en ingående konsekvensbedömning för att genomlysa problemen och komma fram till de bästa alternativen för att åtgärda dem. Detta kan följas av ett lagstiftningsförslag, som ska godkännas av medlemsstaterna och Europaparlamentet. Easa kan dessutom omedelbart börja utveckla de nödvändiga säkerhetskraven. Andra åtgärder kan omfatta stödinsatser inom ramen för gällande EU-program såsom Sesar, Horisont 2020 och Cosme. Allt detta arbete syftar till att uppfylla det mål som Europeiska rådet satte upp i december 2013 om en gradvis integrering av fjärrstyrda luftfartygssystem i luftrummet från och med 2016.

Mer information:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Följ EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32-2 298 76 38)

Dale Kidd (+32-2 295 74 61)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar