Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

komunikat prasowy

Bruksela, 8 kwietnia 2014 r.

Komisja Europejska za rygorystycznymi standardami dla cywilnych dronów

Komisja Europejska zaproponowała dziś pakiet nowych, rygorystycznych standardów regulujących użytkowanie cywilnych dronów, czyli zdalnie sterowanych statków powietrznych. Nowe przepisy będą dotyczyć ochrony i bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych osobowych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Mają one ułatwić europejskim firmom osiągnięcie pozycji globalnego lidera na rynku tej nowoczesnej technologii, jednocześnie wprowadzając wszelkie niezbędne procedury bezpieczeństwa.

Drony cywilne są coraz popularniejsze w Europie, zwłaszcza w takich krajach jak Szwecja, Francja i Wielka Brytania. Znajdują zastosowanie w różnych sektorach, lecz przepisy regulujące ich użytkowanie nie są spójne. Wprawdzie są stosowane podstawowe, krajowe normy bezpieczeństwa, jednak różnią się one w poszczególnych krajach Unii, a wiele kluczowych kwestii bezpieczeństwa nie jest uregulowanych w sposób spójny.

Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Drony cywilne można stosować do wykrywania uszkodzeń dróg i mostów kolejowych, do monitorowania katastrof naturalnych, takich jak powodzie, albo do opryskiwania upraw, a wszystko to z zegarmistrzowską dokładnością. Drony dostępne są w przeróżnych kształtach i rozmiarach. W przyszłości będą mogły nawet dostarczać książki zamówione w czyjejś ulubionej księgarni internetowej. Jednak wiele osób, łącznie ze mną, obawia się o kwestie bezpieczeństwa i ochrony prywatności w związku z użytkowaniem tych urządzeń.”

Technologia związana z dronami cywilnymi stale się rozwija, obiecując znaczny potencjał wzrostu gospodarczego i nowe miejsca pracy. Według niektórych szacunków za dziesięć lat na drony może przypadać aż 10 proc. rynku lotniczego, a to oznacza kwotę 15 mld euro rocznie. Dlatego Wiceprzewodniczący KE dodał: „Jeśli kiedykolwiek był odpowiedni czas, aby uregulować te kwestie na poziomie europejskim, to właśnie teraz, ponieważ zdalnie sterowane statki powietrzne z założenia mają przekraczać granice, a branża z nimi związana jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Mamy zatem szansę, aby ustalić jednolite przepisy obowiązujące wszystkich, tak jak stało się to w przypadku dużych statków powietrznych.”

Nowe standardy będą dotyczyć następujących obszarów:

Rygorystyczne, ogólnounijne przepisy w zakresie certyfikatów bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest najważniejszym priorytetem dla unijnej polityki lotniczej. Nowe normy unijne opierać będą się na założeniu, że drony cywilne muszą gwarantować taki sam poziom bezpieczeństwa, jak załogowe operacje lotnicze. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opracuje szczegółowe standardy użytkowania dronów dla całej Unii Europejskiej.

Ścisła kontrola ochrony prywatności i danych osobowych. Gromadzenie danych przez drony musi być zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, a organy odpowiedzialne za ochronę prywatności muszą monitorować proces gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych przez te urządzenia. Komisja zbada, jakie działania należy podjąć w celu zagwarantowania pełnego stosowania przepisów o ochronie danych do dronów i, w razie konieczności, zaproponuje zmiany lub opracuje szczegółowe wytyczne.

Ścisła kontrola poziomu ochrony. Drony cywilne mogą stawać się celem ewentualnych działań bezprawnych i zagrażających bezpieczeństwu. EASA rozpocznie prace nad opracowaniem niezbędnych wymogów w zakresie ochrony, dotyczących w szczególności zabezpieczenia strumieni informacyjnych, a następnie zaproponuje nałożenie na wszystkie zainteresowane strony szczegółowych obowiązków prawnych (dotyczyłyby one zarządzających ruchem lotniczym, operatorów dronów, dostawców usług telekomunikacyjnych), które będą egzekwowane przez ograny krajowe.

Jasne przepisy dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w większości opracowano w odniesieniu do załogowych statków powietrznych, których masa (począwszy od 500 kg) determinuje minimalną wartość ubezpieczenia. Komisja oceni konieczność zmiany obowiązujących przepisów z uwzględnieniem specyfiki zdalnie sterowanych statków powietrznych.

Usprawnienie działań badawczo-rozwojowych oraz wsparcie dla nowej branży. Komisja będzie dążyć do usprawnienia prac badawczo-rozwojowych, w szczególności działań finansowanych z unijnych funduszy na badania i rozwój, którymi zarządza Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (jednolita europejska przestrzeń powietrzna), aby maksymalnie skrócić czas realizacji obiecujących projektów technologicznych związanych z wprowadzeniem zdalnie sterowanych statków powietrznych do europejskiej przestrzeni powietrznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty rozpoczynające działalność w tej branży otrzymają wsparcie na rozwój odpowiednich technologii (programy Horyzont 2020 i COSME).

Co dalej?

W 2014 r. Komisja dokona szczegółowej analizy, w toku której oceni powyższe kwestie i wskaże najlepsze rozwiązania. Następnie może zostać opracowany wniosek legislacyjny, który będą musiały zatwierdzić państwa członkowskie i Parlament Europejski. EASA może już teraz przystąpić do opracowywania niezbędnych standardów bezpieczeństwa. Mogą także zostać podjęte inne działania, np. prace wspomagające w ramach istniejących programów unijnych, takich jak SESAR, Horyzont 2020 lub COSME. Wszystko to ma na celu realizację założeń Rady Europejskiej z grudnia 2013 r. o stopniowym dopuszczeniu do ruchu zdalnie sterowanych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej począwszy od 2016 r.

Dodatkowe informacje:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Wiceprzewodniczący Kallas na Twitterze

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar