Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 8. aprīlī

Eiropas Komisija pieprasa stingrus standartus tādu bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas regulēšanai, ko izmanto civiliem mērķiem

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu ieviest jaunus, stingrus standartus, lai regulētu bezpilota gaisa kuģu (tālvadības gaisa kuģu sistēmu jeb RPAS) ekspluatāciju. Jaunie standarti attieksies uz drošību, privātās dzīves aizsardzību, datu aizsardzību, apdrošināšanu un atbildību. Izstrādātā priekšlikuma nolūks ir radīt apstākļus, kas vajadzīgi, lai Eiropas nozare ierindotos vadošajās pozīcijās šīs strauji attīstošās tehnoloģijas tirgū, vienlaikus nodrošinot, ka ir ieviesti visi nepieciešamie drošības pasākumi.

Eiropā civilos bezpilota gaisa kuģus izmanto arvien plašāk tādās valstīs kā Zviedrija, Francija un Apvienotā Karaliste, un tos izmanto dažādās nozarēs, bet šā izmantojuma regulējums atšķiras. Tiek piemēroti valsts mērogā ieviesti drošības pamatnoteikumi, bet šie noteikumi ES atšķiras, un vairāki no drošības aspektiem nav risināti vienādi.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: "Bezpilota gaisa kuģus civilām vajadzībām var izmantot, lai pārbaudītu, vai autotransporta vai dzelzceļa tiltiem nav bojājumu, pārraudzītu dabas katastrofu, piemēram, plūdu, seku novēršanu un nodrošinātu, ka kultūraugu platības tiktu apsmidzinātas ar precizitāti. Šie gaisa kuģi ir dažāda veida un lieluma. Ir iespējama pat šāda nākotnes vīzija: bezpilota gaisa kuģi piegādā grāmatas no jūsu iecienītākā tiešsaistes mazumtirdzniecības uzņēmuma. Tomēr daudziem cilvēkiem — tostarp arī man — saistībā ar šīm ierīcēm rodas bažas par drošību un par privātās dzīves aizsardzības aspektiem."

Civilo bezpilota gaisa kuģu tehnoloģija ir sasniegusi savu brieduma stadiju, un šai jomai ir nozīmīgs ekonomiskās izaugsmes un jaunu darbvietu veidošanas potenciāls. Saskaņā ar aplēsēm turpmākajos 10 gados šīs nozares vērtība varētu atbilst 10 % aviācijas tirgus vērtības. Šī vērtība attiecīgi ir 15 miljardi eiro gadā. Priekšsēdētāja vietnieks piebilda: "Ja vien ir pareizais brīdis, kad rīkoties un nākt klajā ar Eiropas līmeņa iniciatīvu, tad tas ir tagad. Tālvadības gaisa kuģiem jau pēc savas definīcijas vien ir pārrobežu ietekme, pat ja šī nozare vēl sper tikai savus pirmos soļus. Mums ir iespēja izveidot vienotu noteikumu kopumu, ar kuriem var strādāt ikviens, tādu pašu kā noteikumi, ko piemēro attiecībā uz lielākiem gaisa kuģiem."

Jaunie standarti attieksies uz šādām jomām:

Stingri ES mēroga noteikumi par drošības atļaujām. Drošība ir ES aviācijas politikas absolūtā prioritāte. ES standartu pamatā būs princips, saskaņā ar kuru civilā lietojuma bezpilota gaisa kuģiem (tālvadības gaisa kuģiem) jānodrošina tāds pats drošības līmenis, kādu nodrošina aviācijas darbībās, kurās izmanto cilvēka pilotētus gaisa kuģus. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) sāks izstrādāt konkrētus ES mēroga standartus tālvadības gaisa kuģiem.

Stingras kontroles privātuma un datu aizsardzības jomā. Datiem, kas savākti ar tālvadības gaisa kuģiem, ir jāatbilst piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, un par datu aizsardzību atbildīgajām iestādēm attiecīgā personas datu vākšana un apstrāde ir jāuzrauga. Komisija izvērtēs, ar kādiem līdzekļiem iespējams nodrošināt pilnīgu datu aizsardzības noteikumu piemērošanu bezpilota gaisa kuģiem, un vajadzības gadījumā nāks klajā ar priekšlikumu izmaiņām vai konkrētām vadlīnijām.

Stingrāka kontrole nolūkā garantēt drošību. Civilā izmantojuma bezpilota gaisa kuģus ir iespējams izmantot nelikumīgās darbībās un — tāpat kā ar cita veida gaisa kuģiem — radīt apdraudējumu drošībai. EASA sāks darbu, lai izstrādātu nepieciešamās drošības prasības, jo īpaši informācijas plūsmu aizsardzības nolūkā, un attiecīgi ierosinās ieviest konkrētus pienākumus visu iesaistīto aprindu pārstāvjiem (piemēram, gaisa satiksmes pārvaldībai, ekspluatantiem, telesakaru pakalpojumu sniedzējiem), par kuru izpildi būs atbildīgas valstu nacionālās iestādes.

Skaidrs atbildības un apdrošināšanas satvars. Pašreizējo civiltiesiskās apdrošināšanas režīmu izstrādāja lielākoties cilvēka pilotētu gaisa kuģu kontekstā, kad apdrošināšanas minimālā summa ir atkarīga no gaisa kuģa masas (sākot ar 500 kg). Komisija izskatīs, vai ir nepieciešams grozīt pašreiz spēkā esošos noteikumus, lai ņemtu vērā tālvadības gaisa kuģu specifiskās iezīmes.

Pētniecības un izstrādes (R&D) racionalizācija, atbalsts jaunai nozarei. Komisija racionalizēs R&D darbu, jo īpaši pētniecībai un izstrādei atvēlētos ES fondus, ko apsaimnieko SESAR (Eiropas Vienotās gaisa telpas) Kopuzņēmums, lai orientējošais termiņš šo daudzsološo tehnoloģiju izvēršanai, ar kurām būs iespējama RPAS integrācija Eiropas gaisa telpā, būtu pēc iespējas īsāks. Šīs nozares MVU un jaunizveidotie uzņēmumi saņems rūpniecisku atbalstu attiecīgu tehnoloģiju izstrādei (ar programmu "Apvārsnis 2020" un COSME līdzekļiem).

Kas notiks tālāk?

Komisija 2014. gadā veiks padziļinātu (ietekmes) novērtējumu, lai izanalizētu šos jautājumus un definētu, kā tie vislabāk risināmi. Pēc minētās analīzes, iespējams, tiks pieņemts tiesību akta priekšlikums, kas būs jāapstiprina dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam. Savukārt EASA var nekavējoties sākt izstrādāt vajadzīgos drošības standartus. Citi pasākumi var būt, piemēram, atbalsta pasākumi jau spēkā esošo ES programmu satvarā, piemēram SESAR, "Apvārsnis 2020" vai COSME. Viss šis darbs aizsākts, lai sasniegtu mērķi, kas tika formulēts 2013. gada decembra Eiropadomes sanāksmē, — nodrošināt pakāpenisku RPAS integrāciju gaisa telpā ar 2016. gadu.

Plašāka informācija:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī.

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e–pastu


Side Bar