Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 8.4.2014

Euroopan komissio haluaa miehittämättömien lennokkien siviilikäytölle tiukat säännöt

Euroopan komissio esitti tänään, että miehittämättömien lennokkien eli etäohjattavien ilma-alusten siviilikäytölle olisi asetettava uusia tiukkoja vaatimuksia, jotka kattavat turvallisuuden, yksityisyyden suojan ja tietosuojan sekä vakuutukset ja korvausvastuun. Tavoitteena on Euroopan teollisuuden maailmanlaajuinen johtoasema tämän uuden kehittyvän teknologian markkinoilla siten, että voidaan samalla varmistaa kaikkien tarvittavien turvatoimien toteuttaminen.

Miehittämättömiä lentolaitteita on Euroopassa yhä enenevässä määrin siviilikäytössä esimerkiksi Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joissa niitä käytetään eri aloilla. Näille laitteille ei ole kuitenkaan olemassa yhtenäistä lainsäädäntökehystä. Kansallisia turvallisuuden perussääntöjä toki sovelletaan, mutta ne ovat eri puolilla EU:ta erilaisia, ja eräisiin keskeisiin turvanäkökohtiin ei ole johdonmukaista lähestymistapaa.

”Miehittämättömiä siviili-ilma-aluksia voidaan käyttää siltojen vaurioiden tarkastamiseen, tulvien kaltaisten luonnonkatastrofien seurantaan ja peltojen täsmäruiskutukseen. Niitä on kaikenmuotoisia ja -kokoisia. Tulevaisuudessa ne voivat jopa hoitaa esimerkiksi verkosta tilattujen kirjojen toimituksia. Monet ihmiset ovat kuitenkin huolissaan näihin laitteisiin liittyvistä turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevista kysymyksistä. Kuulun itsekin tähän joukkoon”, totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

Miehittämättömien siviili-ilma-alusten teknologia on kehittymässä, ja alalla on huomattavia mahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Joidenkin arvioiden mukaan sen osuus ilmailumarkkinoista voi seuraavien 10 vuoden aikana kasvaa 10 prosenttiin, mikä tarkoittaisi 15 miljardia euroa vuodessa. ”Nyt on paras mahdollinen hetki ottaa asia esiin Euroopan tasolla: etäohjattavat ilma-alukset ylittävät lähtökohtaisesti valtioiden rajoja, ja alan teollisuus on vielä lapsenkengissä. Nyt on mahdollisuus luoda yhdenmukaiset säännöt, joiden mukaisesti kaikki voivat toimia, aivan kuten isompienkin ilma-alusten tapauksessa”, lisäsi varapuheenjohtaja Kallas.

Alat, joilla uusia vaatimuksia sovelletaan

Koko EU:n kattavat tiukat säännöt turvallisuusluvista. Turvallisuus on EU:n ilmailupolitiikan tärkein tavoite. EU:n vaatimukset perustuvat siihen periaatteeseen, että miehittämättömillä siviililentolaitteilla eli etäohjattavilla ilma-aluksilla on päästävä vastaavaan turvallisuuden tasoon kuin miehitetyillä lennoilla. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA alkaa laatia EU:n laajuisia vaatimuksia etäohjattaville ilma-aluksille.

Yksityisyyden suojan ja tietosuojan tiukka valvonta. Etäohjattavien ilma-alusten avulla kerättävien tietojen osalta on noudatettava sovellettavia tietosuojasääntöjä, ja tietosuojaviranomaisten on valvottava henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Komissio tutkii, miten voidaan varmistaa, että tietosuojaa koskevia sääntöjä sovelletaan täysimääräisesti etäohjattaviin ilma-aluksiin, ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai ohjeistusta.

Tiukka turvavalvonta. Miehittämättömiin siviili-ilma-aluksiin voi kohdistua laittomia tekoja ja turvallisuusuhkia samalla tavoin kuin muihinkin ilma-aluksiin. EASA aloittaa tarvittavien turvavaatimusten kehittelyn erityisesti tietovirtojen suojaamiseksi ja ehdottaa myöhemmin oikeudellisia velvoitteita kaikille, joita asia koskee (esimerkiksi ilmaliikenteen hallinta, lentotoiminnan harjoittajat, televiestintäpalvelujen tarjoajat). Näiden velvoitteiden täytäntöönpanon valvonnasta tulee jäsenmaiden viranomaisten tehtävä.

Selkeät säännöt korvausvastuusta ja vakuutusvaatimuksista. Nykyinen vastuuvakuutusjärjestelmä, jossa ilma-aluksen massa (alkaen 500 kilogrammasta) määrittelee vakuutuksen vähimmäismäärän, on laadittu pääasiassa miehitettyjä ilma-aluksia varten. Komissio tarkastelee, onko tarvetta muuttaa nykyisiä sääntöjä etäohjattavien ilma-alusten erityispiirteiden huomioon ottamiseksi.

Tutkimuksen ja kehittämisen (T&K) virtaviivaistaminen ja uuden teollisuudenalan tukeminen. Komissio virtaviivaistaa T&K-toimia ja erityisesti yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan SESAR-yhteisyrityksen hallinnoiman EU:n T&K-rahoituksen käyttöä, jotta uutta lupaavaa teknologiaa etäohjattavien ilma-alusjärjestelmien (RPAS) integroimiseksi Euroopan ilmatilaan voitaisiin saada käyttöön mahdollisimman nopeasti. Alan pk-yritykset ja uudet yritykset saavat teollisuustukea tarvittavan teknologian kehittämiseen (Horisontti 2020- ja COSME-ohjelmat).

Mitä seuraavaksi?

Komissio tekee vuonna 2014 perusteellisen (vaikutusten) arvioinnin, jossa tarkastellaan asiaan liittyviä kysymyksiä ja määritetään parhaat vaihtoehdot niiden käsittelemiseksi. Tämä voi johtaa lainsäädäntöehdotukseen, joka saatetaan jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi. Lisäksi EASA voi alkaa viipymättä laatia tarvittavia turvallisuusvaatimuksia. Muita toimenpiteitä voivat olla tukitoimet nykyisistä EU:n ohjelmista kuten SESAR, Horisontti 2020 tai COSME. Kaikkien näiden toimien tavoitteena on saavuttaa joulukuussa 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston esittämä tavoite etäohjattavien ilma-alusjärjestelmien asteittaiseksi integroimiseksi ilmatilaan vuodesta 2016 alkaen.

Lisätietoja:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasia Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2) 298 76 38

Dale Kidd (+32 2) 295 74 61

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar