Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 8. dubna 2014

Evropská komise volá po přísných normách pro regulaci civilních bezpilotních letadel

Evropská komise dnes navrhla, aby se stanovily nové a přísné normy, které by regulovaly provoz civilních dálkově pilotovaných letadlových systémů (tzv. dronů). Nové normy by měly upravit problematiku bezpečnosti, zabezpečení, ochrany soukromí a ochrany údajů, pojištění a odpovědnosti. Iniciativa usiluje o to, aby evropský průmysl v souvislosti s touto nově se rodící technologií zaujal v celosvětovém měřítku přední pozici na trhu a aby byla zároveň zavedena veškerá potřebná ochranná opatření.

Civilní drony nacházejí v Evropě čím dál větší uplatnění v různých odvětvích – stále častěji se používají například ve Švédsku, Francii a Spojeném království –, ale právní rámec pro jejich provoz je roztříštěný. Na provoz bezpilotních letadel se vztahují základní bezpečnostní pravidla členských států, ale tato pravidla se napříč Unií různí a řada zásadních záruk není řešena jednotně.

„Pomocí civilních bezpilotních letadel lze zjišťovat škody na silničních a železničních mostech, sledovat přírodní pohromy, jakými jsou například povodně, nebo jimi lze s maximální přesností zajišťovat postřik zemědělských plodin. Bezpilotní letadla jsou různých tvarů a velikostí. Do budoucna je dokonce možné, že budou lidem pomocí těchto letadlových systémů doručovány knihy, které si objednají v internetových obchodech. Mnozí – včetně mě – se však obávají problémů, které by tato zařízení mohla přinést, pokud jde o bezpečnost, zabezpečení a ochranu soukromí,“ uvedl v této souvislosti místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro dopravu Siim Kallas.

Technologie civilních bezpilotních letadel je stále vyspělejší a nabízí prostor pro výrazný hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Podle některých odhadů by civilní drony mohly v příštích deseti letech zaujímat 10 % trhu s leteckými službami. A to odpovídá 15 miliardám eur ročně. „Pokud kdy nastal správný čas na podporu dronů, a to na evropské úrovni, tak je to právě teď, protože dálkově pilotovaná letadla budou téměř ze své podstaty překračovat hranice mezi státy a toto průmyslové odvětví je stále ještě v plenkách. Máme příležitost stanovit pro tyto letouny jednotný soubor pravidel, s nimiž budou moci pracovat všichni, stejně tak jako je tomu u větších letadel,“ dodal Kallas.

Nové normy se zaměří na řadu aspektů

Přísná celounijní pravidla pro bezpečnostní povolení: Bezpečnost je nejvyšší prioritou letecké politiky EU. Unijní normy budou stavět na zásadě, že v provozu civilních dronů (dálkově pilotovaných letounů) musí být zajištěna rovnocenná úroveň bezpečnosti jako v provozu letadel s posádkou. Konkrétní celounijní normy pro dálkově pilotované letouny začne vypracovávat Evropská agentura pro bezpečnost letectví.

Přísné kontrolování ochrany soukromí a ochrany údajů: Údaje shromážděné dálkově pilotovanými letadly musí vyhovovat platným pravidlům pro ochranu údajů a orgány pro ochranu údajů musí dohlížet na následný sběr a zpracovávání osobních dat. Komise posoudí způsoby, jak zajistit, aby se pravidla pro ochranu údajů vztahovala na dálkově pilotovaná letadla v plném rozsahu, a v případě potřeby navrhne změny a konkrétní pokyny.

Přísné kontroly zabezpečení: Civilní drony čelí stejně jako ostatní letadla bezpečnostním hrozbám a mohou se stát terčem potenciálního protiprávního jednání. Evropská agentura pro bezpečnost letectví začne připravovat potřebné požadavky na zabezpečení, zejména požadavky na ochranu informačních toků, a následně navrhne konkrétní zákonné povinnosti pro všechny dotčené aktéry (např. pro uspořádání letového provozu, pro provozovatele letadel či pro poskytovatele telekomunikačních služeb). Plnění těchto povinností budou prosazovat vnitrostátní orgány.

Jasný rámec pro odpovědnost a pojištění: Stávající systém pojištění odpovědnosti je zaveden především pro letadla s posádkou, kde se minimální výše pojištění určuje podle hmotnosti (počínaje 500 kg). Komise posoudí, zda není potřeba stávající pravidla změnit tak, aby byly zohledněny konkrétní zvláštnosti dálkově pilotovaných strojů.

Zefektivnění výzkumu a vývoje a podpora nového průmyslu: Komise zefektivní práci v oblasti výzkumu a vývoje, zejména pak uzpůsobí evropské prostředky pro výzkum a vývoj spravované společným podnikem SESAR (v rámci jednotného evropského nebe), aby byly slibné technologie pro integraci dálkově pilotovaných letadlových systémů do evropského vzdušného prostoru dostupné v co nejkratší době. Malým a středním podnikům, jakož i začínajícím podnikům se bude dostávat průmyslové podpory (z programu Horizont 2020 a programu COSME), aby mohly příslušné technologie vyvíjet.

Co bude následovat?

Komise v roce 2014 provede hloubkové posouzení (dopadu), v němž prozkoumá problémy a určí nejlepší možnosti pro jejich řešení. Po tomto posouzení by mohl následovat legislativní návrh, který by byl předložen ke schválení členským státům a Evropskému parlamentu. Evropská agentura pro bezpečnost letectví může kromě toho začít okamžitě vypracovávat potřebné bezpečnostní normy. Dalšími opatřeními by pak mohly být podpůrné akce v rámci stávajících unijních programů, jako jsou programy SESAR, Horizont 2020 či COSME. Cílem všech těchto snah přitom bude dosáhnout cíle, který v prosinci roku 2013 vytyčila Evropská rada a kterým je zajistit od roku 2016 postupnou integraci dálkově pilotovaných letadlových systémů do vzdušného prostoru.

Další informace:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Místopředseda Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo na e­mailu


Side Bar