Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 април 2014 г.

Европейската комисия призовава за строги стандарти за регулиране на гражданските безпилотни летателни апарати

Европейската комисия предложи днес да се въведат нови строги стандарти за регулиране на експлоатацията на граждански безпилотни летателни апарати (дистанционно управляеми летателни системи, RPAS). Новите стандарти ще обхванат безопасността, сигурността, правото на неприкосновеност на личния живот, защитата на данните, застраховането и отговорността. Целта е да се позволи на европейската индустрия да се превърне в световен лидер на пазара за тази нова технология, като в същото време се осигурят всички необходими защитни мерки.

Гражданските безпилотни летателни апарати се използват все по-често в Европа, в страни като Швеция, Франция и Обединеното кралство, в различни сектори, но с фрагментирана регулаторна рамка. Прилагат се основните национални правила за безопасност, но те се различават в отделните държави от ЕС и редица ключови предпазни механизми не се разглеждат по последователен начин.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Гражданските безпилотни летателни апарати могат да се използват за проверка на щети върху пътни и железопътни мостове, за наблюдение на природни бедствия, като наводнения, и за пръскане на насаждения с голяма точност. Те имат всякакви форми и размери. В бъдеще е възможно дори да доставят книги от любимите ви онлайн търговци. Много хора, обаче, включително и аз, се опасяват относно безопасността, сигурността и неприкосновеността на личния живот, свързани с тези продукти.“

Технологиите за граждански безпилотни летателни апарати се усъвършенстват и съществува голям потенциал за растеж и създаване на работни места. Според някои оценки през следващите 10 години те биха могли да се равняват на 10 % от авиационния пазар. Това са 15 милиарда евро годишно. Заместник-председателят Калас добави също: „Подходящият момент да се направи това, и то на европейско ниво, е сега. Това е така, понеже самото определение на дистанционно управляемите въздухоплавателни средства подсказва, че те ще прекосяват националните граници, а тяхното производство все още е в начален етап на развитие. Имаме възможност да определим единен набор от правила, по които всеки да може да работи, точно както е за по-големите въздухоплавателни средства.“

Новите стандарти ще обхващат следните области

Строги правила за целия ЕС относно разрешителните за безопасност. Безопасността е първостепенен приоритет за политиката на ЕС в областта на въздухоплаването. Стандартите на ЕС ще бъдат основани на принципа, че гражданските безпилотни летателни апарати (дистанционно управляемите летателни апарати) трябва да осигуряват ниво на безопасност, което да е равно на пилотираните авиационни действия. Европейската агенция за авиационна безопасност ще започне разработването на специфични стандарти за целия ЕС за дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства.

Строги проверки, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Данните, събрани от дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства, трябва да са в съответствие с приложимите правила за защита на личните данни, а органите за защита на данните трябва да наблюдават последващото събиране и обработване на лични данни. Комисията ще прецени как да се гарантира пълното прилагане на правилата за защита на личните данни и към дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства и ще предложи промени или специфични насоки, където това е необходимо.

Стриктен контрол за гарантиране на сигурността. Гражданските безпилотни летателни апарати могат да бъдат обект на потенциални противозаконни действия и заплахи за сигурността, както е и с другите въздухоплавателни средства. Европейска агенция за авиационна безопасност ще започне работа по разработването на необходимите изисквания за сигурност, особено за защита на информационните потоци, а след това ще предложи конкретни правни задължения за всички участници (напр. управлението на въздушното движение, операторите, доставчиците на телекомуникационни услуги), които да бъдат приложени от националните органи.

Ясна рамка за отговорност и застраховане. Настоящият режим за застраховане на трети страни е установен най-вече с оглед на пилотирани въздухоплавателни средства, при които масата определя минималната застрахователна сума (минималната маса е 500 kg). Комисията ще направи оценка на необходимостта от изменение на настоящите правила, за да се вземат предвид особеностите на дистанционно управляемите безпилотни въздухоплавателни средства.

Рационализиране на научноизследователската и развойната дейност и подкрепа за новата индустрия. Комисията ще оптимизира работата по научноизследователската и развойната дейност, в частност фондовете за НИРД на ЕС, управлявани от Съвместното предприятие SESAR (Единно европейско небе), за осигуряване на максимално кратки срокове за въвеждане на дистанционно управляемите летателни системи в европейското въздушно пространство. МСП и предприятията, започващи дейност в сектора, ще получат индустриална подкрепа за разработването на подходящи технологии (програмите „Хоризонт 2020“ и COSME).

Какво предстои?

През 2014 г. Комисията ще извърши задълбочена оценка (на въздействието), за да се разгледат въпросите и да се намерят най-добрите варианти. Това може да доведе до законодателно предложение, което да бъде одобрено от държавите членки и Европейския парламент. Освен това Европейската агенция за авиационна безопасност може веднага да започне да разработва необходимите стандарти за безопасност. Други мерки могат да включват действия за подкрепа в рамките на съществуващите европейски програми, като SESAR, „Хоризонт 2020“ и COSME. Тази дейност е насочена към постигане на целта, обявена на Европейския съвет през декември 2013 г., за гарантиране на постепенна интеграция на дистанционно управляемите летателни системи във въздушното пространство от 2016 г.

За повече информация:

MEMO/14/259

STATEMENT/14/110

COMMUNICATION

Заместник-председателят Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar