Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT EL RO

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. aprila 2014

Države članice morajo Evropski komisiji vrniti 318 milijonov evrov izdatkov za SKP

Evropska komisija je danes v tako imenovanem postopku potrditve obračunov zahtevala, da države članice vrnejo 318 milijonov evrov neupravičeno porabljenih sredstev za kmetijsko politiko EU. Nekaj zneskov je že izterjala, zato bo finančni vpliv današnjega sklepa znašal približno 315 milijonov evrov. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi neupoštevanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo. Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov skupne kmetijske politike (SKP), Komisija pa mora zagotoviti, da so države članice sredstva pravilno porabile.

Glavni finančni popravki

V skladu z najnovejšim sklepom mora sredstva vrniti 11 držav članic: Danska, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Portugalska, Romunija, Slovenija, Finska in Združeno kraljestvo. Najpomembnejši posamezni popravki so:

238,90 milijona evrov (finančni učinek1: 237,83 milijona evrov), ki jih mora vrniti Francija zaradi pomanjkljivosti pri dodelitvi pravic,

12,94 milijona evrov (finančni učinek1: 12,04 milijona evrov), ki jih mora vrniti Portugalska zaradi pomanjkljivosti pri navzkrižni skladnosti,

10,03 milijona evrov, ki jih mora vrniti Francija zaradi pomanjkljivosti pri ukrepu za mlade kmete in nadzoru subvencioniranih posojil.

Na podlagi sodbe Evropskega sodišča (T-267/07) glede predhodnega sklepa Komisije bo Italiji vrnjenih 2,11 milijona evrov.

Ozadje

Države članice so pristojne za upravljanje večine izplačil v okviru SKP, ki se opravijo pretežno prek njihovih plačilnih agencij. Pristojne so tudi za nadzor, npr. za preverjanje zahtevkov kmetov za neposredna plačila. Komisija vsako leto opravi več kot 100 revizij, s katerimi preveri, ali sta nadzor držav članic in njihovo odzivanje na pomanjkljivosti zadostna. Če med revizijo ugotovi, da država članica sredstev EU ne upravlja in ne nadzoruje dovolj dobro za zagotovitev njihove ustrezne uporabe, lahko od države članice zahteva, da sredstva vrne.

Podrobnejše informacije o tem, kako deluje sistem potrjevanja letnih obračunov, so na voljo v dokumentu MEMO/12/109 in na informativnem listu o pametnem upravljanju kmetijskega proračuna, ki je na voljo na: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Podrobnosti o posameznih popravkih po državah članicah in sektorjih so na voljo v priloženih razpredelnicah (prilogi I in II).

Kontakti:

Roger Waite (+32 22961404)

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Za javnost: Europe Direct, po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti

Priloga I: Potrditev skladnosti obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 44: Popravki po državah članicah (v milijonih EUR)

Sektor in razlog za popravek

Znesek popravka

Znesek finančnega vpliva popravka2

Nemčija

 

Razvoj podeželja – predlagan popravek zaradi pomanjkljivega postopka izbora projekta za ukrep „Izboljševanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva“

2,83

2,83

Danska

 

Sadje in zelenjava – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru več meril za priznanje, pri upravnih preverjanjih in preverjanjih na kraju samem ter zaradi neupravičeno priznane organizacije proizvajalcev

1,02

1,02

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi šestih manjkajočih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, odsotnosti preverjanja minimalnih zahtev za fitofarmacevtska sredstva in nepravilnega izračuna sankcij

5,08

5,07

Španija

 

Drugi popravki – predlagan popravek zaradi primera malomarnosti pri izterjavi dolga in nepravilnega poročanja o nepravilnostih

8,59

8,59

Finska

 

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi manjkajočega dobrega kmetijskega in okoljskega pogoja in prizanesljivega sistema sankcij

3,09

3,08

Francija

 

Sadje in zelenjava – predlagan popravek zaradi neupravičenih odhodkov v zvezi z okoljskim upravljanjem embalaže in zaradi neupravičeno priznane organizacije proizvajalcev

5,73

5,73

Pomoči na površino – neupravičena dodelitev pravic

238,90

237,83

Navzkrižna skladnost – vračilo, vezano na popravek iz Sklepa 2013/763/EU

vračilo 0,18

vračilo 0,18

Razvoj podeželja – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri ukrepu za mlade kmete in nadzoru subvencioniranih posojil

10,03

10,03

Združeno kraljestvo

Sadje in zelenjava – predlagan popravek zaradi knjigovodskih napak

0,57

0,57

Premije za živali – predlagan popravek zaradi neuporabe znižanj in izključitev za govedo

0,19

0,19

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi neučinkovitega nadzora zahtev glede upravljanja in pomanjkljivosti pri uporabi sankcij

2,28

2,26

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi neučinkovitega nadzora dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter zahtev glede upravljanja in prizanesljivega sistema sankcij

5,61

5,51

Razvoj podeželja – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri ukrepu za območja z naravnimi ovirami in kmetijsko-okoljskih ukrepih

0,89

0,62

Grčija

 

Sadje in zelenjava – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti v shemi za pomoč za predelavo paradižnika, breskev in hrušk

0,68

0,68

Italija

 

Premije za živali – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri preverjanjih na kraju samem, nepravilne uporabe sankcij in napačne dodelitve pravic

6,91

6,89

Drugi popravki – predlagan popravek zaradi pomanjkljivih akreditacijskih meril

3,45

3,45

Drugi popravki — vračilo na podlagi sodbe v zadevi T-267/07

vračilo 2,11

vračilo 2,11

Portugalska

Izvozna nadomestila – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri fizičnih pregledih ter pregledih zamenjave in pečatov

0,62

0,62

Premije za živali – predlagan popravek zaradi nezadovoljive kakovosti pregledov na kraju samem in zaradi plačil za neidentificirane živali

3,90

3,90

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi več nedoločenih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, pomanjkanja pregledov zahtev glede upravljanja in prizanesljivega sistema sankcij

12,94

12,04

Romunija

 

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek, ker nekateri dobri kmetijski in okoljski pogoji niso bili določeni, zaradi delnega izvajanja nadzora in pomanjkljivega sistema sankcij

4,51

4,24

Slovenija

 

Navzkrižna skladnost – predlagan popravek zaradi pomanjkljivosti pri nadzoru petih dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev ter prizanesljivega sistema sankcij

2,17

2,13

SKUPAJ

317,68

314,98

Priloga II: Potrditev obračunov EKJS in EKSRP

Sklep 44: Popravki po sektorjih (v milijonih EUR)

Sektor

Znesek popravka

Znesek finančnega vpliva popravka3

 

 

 

Pomoč na površino / poljščine

276,25

273,84

 

Člen 69 Uredbe (ES) št. 1782/2003

5,04

5,03

Izvozna nadomestila

0,62

0,62

 

Finančna revizija

1,74

1,74

 

Sadje in zelenjava

7,60

7,60

 

Nepravilnosti

8,59

8,59

 

Premije za živino

3,90

3,90

Razvoj podeželja

13,75

13,48

 

Posebna podpora (člen 68 Uredbe (ES) št. 73/2009)

0,19

0,19

SKUPAJ

317,68

314,98

1 :

Zaradi zneskov, ki so bili že izterjani ali so jih države članice že vrnile, je finančni vpliv manjši.

2 :

Finančni učinek popravka upošteva prekrivanje s predhodnimi popravki in zneske, ki jih je Evropska komisija že izterjala.

3 :

Pri finančnem vplivu popravka se upoštevajo prekrivanje prejšnjih popravkov in zneski, ki jih je Evropska komisija že izterjala.


Side Bar