Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT PT EL SL

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 4 aprilie 2014

Comisia va recupera de la statele membre 318 milioane EUR reprezentând cheltuieli în cadrul PAC

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană solicită astăzi restituirea unei sume totale de 318 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Cu toate acestea, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar al deciziei de astăzi va fi de aproximativ 315 milioane EUR. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 11 state membre: Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia, România, Slovenia, Finlanda și Regatul Unit. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

238,90 milioane EUR (impact financiar1: 237,83 milioane EUR) imputate Franței pentru deficiențe privind alocarea de drepturi la plată

12,94 milioane EUR (impact financiar1: 12,04 milioane EUR) imputate Portugaliei pentru deficiențe privind ecocondiționalitatea

10,03 milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe în cadrul măsurii privind tinerii fermieri și în controalele împrumuturilor subvenționate.

Ca urmare a hotărârii Curții Europene de Justiție (T-267/07) împotriva unei decizii anterioare a Comisiei, Italiei i se va rambursa suma de 2,11 milioane EUR.

Context

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, în principal prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și reacțiile statelor membre în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze fonduri ulterior dacă auditurile constată că gestionarea și controlul realizate de statul membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Contact:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail

Anexa I: Verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR

Decizia 44: Corecții per stat membru (în milioane EUR)

Sectorul și motivul aplicării corecției

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției2

Germania

 

Dezvoltare rurală - corecție propusă pentru deficiențe ale procesului de selecție a proiectelor pentru măsura „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”

2,83

2,83

Danemarca

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru deficiențe ale controlului mai multor criterii de recunoaștere, pentru deficiențe ale controalelor administrative și la fața locului și pentru o organizație de producători recunoscută în mod necuvenit

1,02

1,02

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru lipsa a șase GAEC (bune condiții agricole și de mediu), pentru neverificarea cerințelor minime pentru produsele de protecție a plantelor și pentru calculul incorect al sancțiunilor

5,08

5,07

Spania

 

Alte corecții - corecție propusă pentru neglijență în recuperarea unui caz de creanță și pentru raportarea incorectă a neregulilor

8,59

8,59

Finlanda

 

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru 1 GAEC lipsă și pentru sistemul de sancțiuni indulgent

3,09

3,08

Franța

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru cheltuieli neeligibile legate de gestionarea ecologică a ambalajelor și pentru o organizație de producători recunoscută în mod necuvenit

5,73

5,73

Ajutoare pe suprafață - alocarea necuvenită de drepturi la plată

238,90

237,83

Ecocondiționalitate - rambursare în legătură cu corecția inclusă în Decizia 2013/763/UE

Rambursare în valoare de 0,18

Rambursare în valoare de 0,18

Dezvoltare rurală - corecție propusă pentru deficiențe în cadrul măsurii privind tinerii fermieri și în controalele împrumuturilor subvenționate.

10,03

10,03

Regatul Unit

Fructe și legume - corecție propusă pentru erori de ținere a evidențelor contabile

0,57

0,57

Prime pentru animale - corecție propusă pentru neaplicarea reducerilor și a excluderilor referitoare la bovine

0,19

0,19

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru controlul ineficient al cerințelor de reglementare în materie de gestionare (CRMG) și pentru deficiențe în aplicarea unor sancțiuni

2,28

2,26

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru controlul ineficient al GAEC și CRMG și pentru sistemul de sancțiuni indulgent

5,61

5,51

Dezvoltare rurală – corecție propusă pentru deficiențe în cadrul măsurilor privind handicapurile naturale și de agromediu

0,89

0,62

Grecia

 

Fructe și legume - corecție propusă pentru deficiențe ale schemei de ajutoare pentru prelucrarea tomatelor, piersicilor și perelor

0,68

0,68

Italia

 

Prime pentru animale - corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor la fața locului, pentru aplicarea incorectă a sancțiunilor și pentru alocarea incorectă de drepturi la plată

6,91

6,89

Alte corecții - corecție propusă pentru deficiențe în ceea ce privește criteriile de acreditare

3,45

3,45

Alte corecții - rambursare ca urmare a hotărârii în cauza T-267/07

Rambursare în valoare de 2,11

Rambursare în valoare de 2,11

Portugalia

Restituiri la export – corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor fizice, de substituție și ale sigiliilor

0,62

0,62

Prime pentru animale - corecție propusă pentru calitatea nesatisfăcătoare a controalelor la fața locului și pentru plăți aferente unor animale neidentificate

3,90

3,90

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru mai multe GAEC nedefinite, pentru lipsa controalelor privind CRMG și pentru sistemul de sancțiuni indulgent

12,94

12,04

România

 

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru nedefinirea anumitor GAEC, pentru controale efectuate în mod parțial și pentru deficiențe ale sistemului de sancțiuni

4,51

4,24

Slovenia

 

Ecocondiționalitate - corecție propusă pentru deficiențe ale controalelor a cinci GAEC și pentru sistemul de sancțiuni indulgent

2,17

2,13

TOTAL

317,68

314,98

Anexa II: Verificarea și închiderea conturilor FEGA și FEADR

Decizia 44: Corecții per sector (în milioane EUR)

Sectorul

Valoarea corecției

Valoarea impactului financiar al corecției3

 

 

 

Ajutoare pe suprafață/Culturi arabile

276,25

273,84

 

Articolul 69 din Regulamentul 1782/2003

5,04

5,03

Restituiri la export

0,62

0,62

 

Audit financiar

1,74

1,74

 

Fructe și legume

7,60

7,60

 

Nereguli

8,59

8,59

 

Prime pentru animale

3,90

3,90

Dezvoltare rurală

13,75

13,48

 

Sprijin specific (articolul 68 din Regulamentul 73/2009)

0,19

0,19

TOTAL

317,68

314,98

1 :

Impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru în cauză sau rambursate de către acesta.

2 :

Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare care se suprapun și sumele deja recuperate de Comisia Europeană

3 :

Impactul financiar al corecției ia în considerare corecțiile anterioare care se suprapun și sumele deja recuperate de Comisia Europeană


Side Bar