Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES IT PT EL SL RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 4. april 2014

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne tilbagebetaler 318 mio. EUR i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Europa-Kommissionen har i dag besluttet, at i alt 318 mio. EUR, som medlemsstaterne uretmæssigt har udbetalt til dækning af landbrugsudgifter, skal tilbagebetales i forbindelse med den såkaldte regnskabsafslutning. Eftersom nogle af pengene allerede er inddrevet fra medlemsstaterne, er den finansielle nettovirkning af dagens beslutning dog kun cirka 315 mio. EUR. Pengene føres tilbage til EU-budgettet, fordi EU-reglerne for landbrugsudgifter ikke er overholdt, eller kontrollen med dem har været utilstrækkelig. Medlemsstaterne er ansvarlige for betalinger og kontrol af udgifter inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, og Kommissionen skal sikre sig, at medlemsstaterne har anvendt midlerne korrekt.

De vigtigste finansielle korrektioner

I henhold til den seneste afgørelse skal der inddrives midler fra 11 medlemsstater: Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Portugal, Rumænien, Slovenien, Finland og Det Forenede Kongerige. Blandt de vigtigste korrektioner kan nævnes følgende:

Frankrig skal tilbagebetale 238,90 mio. EUR (finansiel nettovirkning1: 237,83 mio. EUR) som følge af svagheder i forbindelse med tildelingen af rettigheder

Portugal skal tilbagebetale 12,94 mio. EUR (finansiel nettovirkning1: 12,04 mio. EUR) som følge af svagheder i forbindelse med krydsoverensstemmelsesordningen

Frankrig skal tilbagebetale 10,03 mio. EUR som følge af mangler i ordningen for unge landbrugere og i forbindelse med kontrollen af lån med rentegodtgørelse.

Italien skal tilbagebetales 2,11 mio. EUR som følge af Domstolens dom (T-267/07) mod en tidligere kommissionsafgørelse.

Baggrund

Medlemsstaterne er ansvarlige for de fleste betalinger i forbindelse med den fælles landbrugspolitik, først og fremmest via deres betalingsorganer. De har også ansvaret for kontrol, f.eks. med landbrugernes ansøgninger om direkte betalinger. Hvert år foretager Kommissionen mere end 100 revisioner, hvor den sikrer sig, at medlemsstaternes kontrol er tilfredsstillende, og at de reagerer på påpegede mangler. Kommissionen har beføjelse til at kræve tilbagebetaling bagud, hvis revisionen viser, at medlemsstatens forvaltning eller kontrol ikke er god nok til at sikre, at EU's midler bliver brugt korrekt.

Yderligere oplysninger om, hvordan den årlige regnskabsafslutning fungerer, kan findes i MEMO/12/109 og faktabladet "Managing the agriculture budget wisely" på webstedet: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

De vedlagte tabeller (bilag I og II) indeholder en oversigt over korrektionerne, fordelt på medlemsstater og sektorer.

Henvendelser:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail

Bilag I: Efterprøvende regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL

Afgørelse nr. 44: Korrektioner fordelt på de enkelte medlemsstater (mio. EUR)

Sektor og årsag til korrektionen

Korrektionsbeløb

Korrektionens finansielle virkning2

Tyskland

 

Udvikling af landdistrikterne - foreslået korrektion for svaghed i proceduren for udvælgelse af projekter til foranstaltningen "Forbedring og udvikling af infrastruktur af betydning for udviklingen og tilpasningen af landbrug og skovbrug"

2,83

2,83

Danmark

 

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for svagheder i kontrollen med flere anerkendelseskriterier, mangler i administrative kontroller og kontroller på stedet, og for uretmæssig anerkendelse af en producentorganisation

1,02

1,02

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for 6 manglende GLM-normer, ingen kontrol af minimumskravene vedrørende plantebeskyttelsesmidler og ukorrekt beregning af sanktioner

5,08

5,07

Spanien

 

Andre korrektioner - foreslået korrektion for forsømmelse i forbindelse med inddrivning af gæld og for ukorrekt indberetning af uregelmæssigheder

8,59

8,59

Finland

 

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for 1 manglende GLM-norm og for et for lempeligt sanktionssystem

3,09

3,08

Frankrig

 

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for ikke-støtteberettigede udgifter i forbindelse med miljøstyring af emballage og for uretmæssig anerkendelse af en producentorganisation

5,73

5,73

Arealstøtte – Uretmæssig tildeling af rettigheder

238,90

237,83

Krydsoverensstemmelse - godtgørelse i forbindelse med korrektion omfattet af afgørelse 2013/763/EU

Tilbagebetaling af 0,18

Tilbagebetaling af 0,18

Udvikling af landdistrikterne - foreslået korrektion for mangler i ordningen for unge landbrugere og i kontrollen med lån med rentegodtgørelse

10,03

10,03

Det Forenede Kongerige

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for bogføringsfejl

0,57

0,57

Dyrepræmier - foreslået korrektion for manglende anvendelse af nedsættelser og udelukkelser for kvæg

0,19

0,19

Krydsoverensstemmelse – foreslået korrektion for ineffektiv kontrol af lovbestemt forvaltningskrav og for svagheder i anvendelse af sanktioner

2,28

2,26

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for ineffektiv kontrol af GLM-norm og lovbestemte forvaltningskrav og for et for lempeligt sanktionssystem

5,61

5,51

Udvikling af landdistrikter – foreslået korrektion for mangelfulde foranstaltninger for miljøvenligt landbrug og naturbetingede ulemper

0,89

0,62

Grækenland

 

Frugt og grøntsager - foreslået korrektion for svagheder i forarbejdningsstøtteordningen for tomater, ferskner og pærer

0,68

0,68

Italien

 

Dyrepræmier - foreslået korrektion for mangelfulde kontroller på stedet, forkert anvendelse af sanktioner og ukorrekt tildeling af rettigheder

6,91

6,89

Andre korrektioner – foreslået korrektion for svagheder i godkendelseskriterierne

3,45

3,45

Andre korrektioner - tilbagebetaling som følge af dom i sag T-267/07

Tilbagebetaling af 2,11

Tilbagebetaling af 2,11

Portugal

Eksportrestitutioner - foreslået korrektion for utilstrækkelige fysiske, ombytnings- og forseglingskontroller

0,62

0,62

Dyrepræmier - foreslået korrektion for utilstrækkelig kvalitet af kontrollen på stedet og for betaling for uidentificerede dyr

3,90

3,90

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for manglende fastlæggelse af flere GLM-normer, manglende kontrol af lovbestemte forvaltningskrav og for et for lempeligt sanktionssystem

12,94

12,04

Rumænien

 

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for manglende fastlæggelse af visse GLM-normer, kun delvist udførte kontroller og for mangler i sanktionssystemet

4,51

4,24

Slovenien

 

Krydsoverensstemmelse - foreslået korrektion for svaghed i kontrollen af 5 GLM-normer og for et for lempeligt sanktionssystem

2,17

2,13

I ALT

317,68

314,98

Bilag II: Regnskabsafslutning for EGFL og ELFUL

Afgørelse nr. 44: Korrektioner fordelt på sektorer (mio. EUR)

Sektor

Korrektionsbeløb

Korrektionens finansielle virkning3

 

 

 

Arealstøtte/markafgrøder

276,25

273,84

 

Artikel 69 i forordning (EF) nr. 1782/2003

5,04

5,03

Eksportrestitutioner

0,62

0,62

 

Regnskabskontrol

1,74

1,74

 

Frugter og grøntsager

7,60

7,60

 

Uregelmæssigheder

8,59

8,59

 

Husdyrpræmier

3,90

3,90

Udvikling af landdistrikter

13,75

13,48

 

Særlig støtte (artikel 68 i forordning (EF) nr. 73/2009)

0,19

0,19

I ALT

317,68

314,98

1 :

Den finansielle nettovirkning er lavere, da midler allerede er inddrevet fra eller tilbagebetalt af medlemsstaten.

2 :

For så vidt angår den finansielle virkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, som Kommissionen allerede har inddrevet.

3 :

For så vidt angår den finansielle virkning af korrektionen, tages der højde for de tidligere overlappende korrektioner og beløb, som Kommissionen allerede har inddrevet.


Side Bar