Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 4. apríla 2014

Integrácia Rómov: rámec EÚ prináša prvé výsledky

Integrácia Rómov zaujala vďaka zosúladeným krokom Európskej komisie pevné miesto v politickom programe v celej Európe. Podľa novej, dnes uverejnenej správy o pokroku členských štátov dosiahnutom vo vykonávaní rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov sa už pomaly začínajú preukazovať prvé výsledky týkajúce sa zlepšenia života Rómov.

Rámec EÚ, ku ktorému sa lídri EÚ v roku 2011 zaviazali (IP/11/789), zaviedol – po prvýkrát v histórii – pevný postup týkajúci sa koordinovaných opatrení v oblasti integrácie Rómov. O dva roky neskôr ministri jednotlivých štátov jednomyseľne prijali historicky prvý právny nástroj na úrovni EÚ zameraný na integráciu Rómov a zaviazali sa vykonávať súbor odporúčaní Komisie, ktorých cieľom je znížiť sociálne nerovnosti medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom v štyroch oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie (IP/13/1226).

V dnešnej správe Komisie sa posudzuje pokrok dosiahnutý vo vykonávaní rámca EÚ od roku 2011 a uvádzajú sa nielen pozitívne príklady, ale aj oblasti, v prípade ktorých by mali členské štáty vynaložiť ďalšie úsilie. Hoci problémy pretrvávajú, badať už zlepšenia: viac rómskych detí navštevuje zariadenia predprimárneho vzdelávania, rastie počet programov mentorstva na pomoc Rómom nájsť si zamestnanie, ako aj programov pre mediátorov s cieľom vyrovnávať rozdiely medzi rómskymi a nerómskymi komunitami v oblasti bývania a prístupu k zdravotnej starostlivosti. Vďaka novým nariadeniam EÚ o používaní finančných prostriedkov EÚ musia členské štáty v období 2014 – 2020 použiť 20 % prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu na sociálne začlenenie.

„Pred štyrmi rokmi sa väčšina členských štátov o tému integrácie Rómov nezaujímala. Teraz sme vďaka zosúladeným opatreniam svedkami zmien,“ uviedla podpredsedníčka a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov predstavuje historický medzník, ktorý viedol k tomu, že sa vlády členských štátov začali na najvyššej úrovni zaväzovať k úsiliu o zlepšovanie integrácie Rómov. Samozrejme, že za jeden deň nemôžeme zvrátiť storočia vylúčenia a diskriminácie, ale tým, že sme dostali túto problematiku na pevné miesto politického programu Európy, sme dosiahli zlepšenia. Za posledné tri roky sa napríklad zvýšila účasť rómskych detí na predprimárnom vzdelávaní. Ako ďalší krok by som si vedela predstaviť cielenejšie pravidlá a nástroj financovania, ktoré by boli osobitne venované Rómom, aby sa zabezpečilo, že sa financovanie dostane tam, kde je potrebné.“

„Život marginalizovaných rómskych komunít sa zlepší len vtedy, keď zaistíme, aby sa primerané finančné prostriedky použili na účinnú podporu vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov. Členské štáty by mali integráciu Rómov zohľadniť aj pri príprave svojich politík v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývania“, povedal László Andor, európsky komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie. „Teraz nastal pre členské štáty čas, aby počas nastávajúceho sedemročného finančného obdobia zaistili otázke začlenenia Rómov prioritné postavenie pri čerpaní finančných prostriedkov EÚ.“

Napriek tomu, že rómske komunity naďalej čelia chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, v dnešnej správe sa uvádza pokrok, ktorý 28 členských štátov dosiahlo. Hlavné zistenia sú tieto:

Vzdelávanie: Dobré výsledky sa dosiahli, pokiaľ ide o zaistenie toho, aby všetky rómske deti ukončili primárne školské vzdelávanie. Príkladom je zvýšenie účasti na predprimárnom vzdelávaní vo Fínsku z 2 % na 60 %. V Maďarsku bol prijatý nový zákon, na základe ktorého bude povinné dvojročné predprimárne vzdelávanie pre všetky deti. Podobné povinné dvojročné obdobie predprimárneho vzdelávania sa zaviedlo v Bulharsku. V Írsku existujú tzv. kočovní učitelia, ktorí sprevádzajú kočujúce komunity. Zároveň však bude potrebné vynaložiť ďalšie úsilie na riešenie problematiky segregácie na bežných školách vo viacerých krajinách EÚ.

Zamestnanosť: Počas posledných štyroch rokov došlo k niekoľkým pokusom zlepšiť zamestnateľnosť Rómov, ale iba zriedkavo ich sprevádzali systematické opatrenia, pokiaľ ide o stranu dopytu na trhu práce, zamerané na boj proti diskriminácii a na motiváciu zamestnávateľov. Medzi sľubné opatrenia patrí: odborná príprava mentorov pre Rómov, ktorí si hľadajú zamestnanie, v Rakúsku, mediátori v oblasti zamestnanosti Rómov financovaní z EÚ vo Fínsku a program pre rómskych poradcov v oblasti zamestnanosti v Španielsku.

Bývanie: Členské štáty napredovali, pokiaľ ide o podporu začlenenia Rómov prospešného pre rómske aj nerómske komunity, ale malé projekty sa musia v Európe rozšíriť, aby priniesli výsledky. Medzi dobré postupy patria: 38 mediátorov v oblasti bývania v Belgicku; miestnej pracovnej skupiny v Berlíne, Nemecko, ktorej cieľom je podporiť akceptáciu Rómov ako susedov a integrovať ich v rámci komunity.

Zdravie: Viaceré krajiny sa zamerali na zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre najzraniteľnejších Rómov. Vláda vo Francúzsku sa zaviazala znížiť finančné prekážky prístupu k zdravotnej starostlivosti. V Rumunsku a Španielsku sa investovalo do prípravy mediátorov v oblasti zdravia v rómskej komunite. Zabezpečenie základného zdravotného poistenia je v niektorých členských štátoch stále problémom.

Diskriminácia: Opatreniami Komisie sa vo všetkých členských štátoch zaviedol pevný právny rámec na riešenie diskriminácie, ale štáty musia zvýšiť svoje úsilie, pokiaľ ide o uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov v praxi (IP/14/27). Vnútroštátne orgány pre rovnosť zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú úlohu. Na Slovensku sa zaviedli dočasné vyrovnávacie opatrenia (pozitívna diskriminácia) pre Rómov.

Financovanie: Ďalšou výzvou zostáva pridelenie dostatočných finančných prostriedkov na integráciu Rómov. Po prvýkrát sa musí 20 % prostriedkov Európskeho sociálneho fondu dostupných pre programy členských štátov použiť na sociálne začlenenie (zvýšenie v porovnaní so súčasným priemerom vo výške 15 %). Pokiaľ ide o finančné obdobie po roku 2020, Komisia preskúma ďalšie možnosti zlepšenia finančnej podpory pre začlenenie Rómov, a to napríklad aj prostredníctvom osobitného nástroja. Viac príkladov z jednotlivých krajín možno nájsť v prehľadoch o krajinách.

Samit EÚ o Rómoch

Táto správa sa predkladá v čase, keď sa miestni, vnútroštátni a európski politici stretnú so zástupcami občianskej spoločnosti, aby prediskutovali pokrok v oblasti integrácie Rómov na treťom samite EÚ o Rómoch. Cieľom je zhodnotiť, ako sa vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, ktoré na základe rámca EÚ každoročne predkladajú členské štáty, implementujú a či zlepšujú kvalitu života rómskych komunít. Približne 500 zástupcov inštitúcií EÚ, národných vlád a parlamentov, medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti (vrátane rómskych organizácií), ako aj miestnych a regionálnych orgánov vyjadrí svoje názory týkajúce sa doterajších výsledkov, ako aj ďalšieho zlepšovania integrácie Rómov v budúcnosti. Viac informácií o programe, témach a účastníkoch samitu o Rómoch možno nájsť tu: IP/14/317.

Súvislosti

Integrácia Rómov je viac než len záležitosť týkajúca sa spoločenského začlenenia. Nesie v sebe aj pozitívny hospodársky vplyv, a to najmä v tých členských štátoch, v ktorých žije početná rómska menšina. V mnohých krajinách predstavujú Rómovia významnú a stále rastúcu časť obyvateľstva v školskom veku, a teda aj budúcu pracovnú silu. Aby sa rómskemu obyvateľstvu umožnilo realizovať svoj ľudský kapitál a aktívne a rovnocenne pôsobiť v hospodárstve a spoločnosti, sú potrebné efektívne politiky na aktiváciu trhu práce a individualizované a prístupné podporné služby pre rómskych uchádzačov o zamestnanie.

Sociálne začlenenie a integrácia rómskych komunít je spoločnou zodpovednosťou členských štátov a Európskej únie. Komisia sleduje pokrok, ktorý členské štáty dosiahli prostredníctvom rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov (IP/11/400, MEMO/11/216). Komisia pravidelne organizuje stretnutia siete koordinátorov zodpovedných za dohľad nad vnútroštátnymi stratégiami integrácie Rómov zo všetkých 28 krajín EÚ, aby diskutovali o pokroku a nových výzvach (MEMO/14/107).

Európska komisia vo svojej správe z roku 2013 vyzvala členské štáty EÚ, aby vykonali vnútroštátne stratégie na zlepšenie hospodárskej a sociálnej integrácie rómskeho obyvateľstva v Európe (IP/13/607). Zistenia sa takisto použijú na účely ročného európskeho semestra pre koordináciu sociálnych a hospodárskych politík, ktorého výsledkom môžu byť osobitné odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny týkajúce sa Rómov. Tento ročný cyklus pomôže zabezpečiť, aby integrácia Rómov zostala pevne a trvalo v programe Európskej únie a aby boli hlavné politiky v súlade s cieľmi začlenenia Rómov. V roku 2013 dostalo päť členských štátov odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa vykonávania vnútroštátnych stratégií integrácie Rómov a uplatňovania opatrení týkajúcich sa Rómov (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko).

Členské štáty môžu čerpať finančné prostriedky EÚ na projekty sociálnej integrácie, vrátane projektov na lepšiu integráciu rómskeho obyvateľstva v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravotnej starostlivosti. V rokoch 2007 – 2013 bolo na projekty sociálnej integrácie vyčlenených celkovo takmer 26,5 mld. EUR. V novom finančnom období 2014 – 2020 bude prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu na investície do ľudského kapitálu, zamestnanosti a sociálneho začlenenia pridelených najmenej 80 mld. EUR. Aspoň 20 % z prostriedkov pridelených na Európsky sociálny fond (približne 16 mld. EUR) musí byť v súčasnosti vyčlenených na sociálne začlenenie. Cieľom je zabezpečiť primerané finančné zdroje na integráciu Rómov. Členské štáty sú zodpovedné za správu týchto prostriedkov. V záujme pomoci Komisia poskytla členským štátom usmernenia o tom, ako majú vypracovať operačné programy týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov EÚ a projekty v oblasti začlenenia Rómov, aby sa zaistil inkluzívny prístup a lepšie riešenie potrieb Rómov.

Ďalšie informácie

MEMO/14/249

Informácie pre tlač: Správa o Rómoch, 2014:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140404_en.htm

Speech by President Barroso at the European Roma Summit

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-288_en.htm

Európska komisia – EÚ a Rómovia:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_sk.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka Lászlóa Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Sledujte podpredsedníčku Redingovú a komisára Andora na Twitteri:

@VivianeRedingEU @LaszloAndorEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Sledujte samit o Rómoch na Twitteri s #RomaEU

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Dubois (+32 2 295 1883)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar