Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 4. travnja 2014.

Integracija Roma: Okvir EU-a daje prve rezultate

Usklađenim djelovanjem Europske komisije integracija Roma odlučno je uvrštena u politički program diljem Europe. U danas objavljenom novom izvješću o napretku koji su države članice ostvarile u skladu s Okvirom EU-a za nacionalne strategije za Rome vidljivi su prvi znaci poboljšanja života Roma.

Okvirom EU-a koji su čelnici EU-a potpisali 2011. (IP/11/789) prvi je put uspostavljen cjelovit proces za koordinaciju aktivnosti povezanih s integracijom Roma. Dvije godine kasnije nacionalni su ministri jednoglasno donijeli prvi pravni instrument za uključivanje Roma na razini EU-a i obvezali su se na provedbu niza preporuka Komisije s ciljem smanjivanja društvenih razlika između Roma i ostalog stanovništva u četiri područja: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita i stanovanje (IP/13/1226).

U današnjem izvješću Komisije procjenjuje se napredak postignut u sklopu okvira EU-a od 2011. te utvrđuju pozitivni primjeri kao i područja koja zahtijevaju dodatne napore država članica. Iako još postoje određeni izazovi, poboljšanja su vidljiva: veći broj romske djece pohađa predškolsko obrazovanje, postoji sve više mentorskih programa kojima se Romima pomaže da nađu posao te programa posredovanja za premošćivanje jaza između romskih i neromskih zajednica u području stanovanja i pristupa zdravstvenoj zaštiti. Zahvaljujući novim propisima EU-a o korištenju fondova EU-a države članice trebaju namijeniti 20 % sredstava iz Europskog socijalnog fonda za socijalno uključivanje u razdoblju 2014. – 2020.

„Prije četiri godine većina država članica još nije ni razmišljala o integraciji Roma. Zahvaljujući usklađenom djelovanju danas vidimo da je došlo do promjena”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Okvir EU-a za nacionalne strategije integracije Roma predstavljao je ključno postignuće kojim su se nacionalne vlade obvezale na najvišoj razini da će raditi na poboljšanju integracije Roma. Naravno, ne možemo preko noći ispraviti stoljeća isključenosti i diskriminacije, no odlučnim uvrštavanjem romskog pitanja u politički program Europe postigli smo određena poboljšanja. Primjerice, tri godine kasnije raste broj romske djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje. Kao sljedeći korak razmislila bih o preciznijim pravilima i instrumentu financiranja posebno posvećenom Romima kako bi se osiguralo da financijska sredstva dospiju onamo gdje je to potrebno.”

„Kako bismo poboljšali živote marginaliziranih romskih zajednica Europe, moramo osigurati učinkovito korištenje odgovarajućih sredstava kojima će se podržati nacionalne strategije integracije Roma. Prilikom oblikovanja politika obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene skrbi i stanovanja države članice moraju uzeti u obzir i integraciju Roma”, rekao je László Andor, europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje. "Sada je vrijeme da države članice osiguraju da uključivanje Roma bude prioritet za trošenje sredstava EU-a u predstojećem sedmogodišnjem financijskom razdoblju.”

Iako se zajednice Roma i dalje suočavaju sa siromaštvom, socijalnom isključenošću i diskriminacijom, današnje izvješće predstavlja napredak u 28 država članica. Ključni zaključci su sljedeći:

Obrazovanje: Postignut je znatan napredak pri osiguravanju da sva romska djeca završe barem osnovnu školu, uključujući i porast broja djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje u Finskoj s 2 % na 60 %; novi zakon u Mađarskoj kojime za svu djecu postaje obvezno predškolsko obrazovanje u trajanju od dvije godine; slično obvezno dvogodišnje predškolsko obrazovanje u Bugarskoj; te „putujući učitelji” koji putuju zajedno s nomadskim zajednicama u Irskoj. Istovremeno će biti potrebni veći napori za rješavanje problema segregacije u općem školskom sustavu u nekoliko država EU-a.

Zapošljavanje: Tijekom posljednje četiri godine bilo je pokušaja poboljšanja mogućnosti zapošljavanja Roma, no oni su bili rijetko popraćeni sustavnim mjerama usmjerenima na potražnju na tržištu rada kroz borbu protiv diskriminacije i poticanje poslodavaca. Navodimo nekoliko obećavajućih primjera: mentori za osposobljavanje Roma koji traže posao u Austriji; posrednici pri zapošljavanju Roma koje financira EU u Finskoj; program za savjetnike za zapošljavanje u Španjolskoj.

Stanovanje: Države članice učinile su velike korake u promicanju uključivanja Roma kao dvosmjeran proces za romske i neromske zajednice, no diljem Europe trebalo bi pokrenuti manje projekte kako bi se pokazali rezultati. Primjeri dobre prakse uključuju: 38 posrednika za stanovanje u Belgiji; lokalnu radnu skupinu u Berlinu u Njemačkoj za prihvaćanje Roma kao susjeda i za njihovo uključivanje u zajednicu.

Zdravstvena zaštita: Nekoliko zemalja usredotočilo se na poboljšanje pristupa najranjivijih Roma zdravstvenoj zaštiti, uključujući preuzimanje obveze od strane vlade u Francuskoj da se smanje financijske prepreke za zdravstvenu zaštitu i ulaganje u posrednike za zdravstvenu zaštitu romske zajednice u Rumunjskoj i Španjolskoj. Osiguravanje osnovnog zdravstvenog osiguranja još je uvijek izazov u nekim državama članicama.

Diskriminacija: Djelovanjem Komisije osiguran je snažan pravni okvir za sve države članice za borbu protiv diskriminacije, no one moraju pojačati napore za primjenu zakona na terenu (IP/14/27). Nacionalna tijela za ravnopravnost pri tome su od presudne važnosti. Slovačka je uvela privremene mjere pozitivne akcije za Rome.

Financiranje: Dodjeljivanje dovoljno sredstava za integraciju Roma i dalje predstavlja izazov. Prvi se put 20 % Europskog socijalnog fonda dostupnog državama članicama za njihove programe mora posvetiti socijalnom uključivanju, što je više od trenutačnog prosjeka od 15 %. Za razdoblje financiranja nakon 2020. Komisija će istražiti načine kako bi dodatno poboljšala i učinila djelotvornijima financijske potpore za Rome uključujući, na primjer, posebne olakšice. Više primjera iz pojedinih zemalja možete pronaći u informativnim listićima.

Sastanak EU-a na vrhu o Romima

Ova ocjena dolazi u vrijeme kada se lokalni, nacionalni i političari EU-a sastaju s predstavnicima civilnog društva kako bi razmotrili napredak u području integracije Roma na trećem sastanku EU-a na vrhu o Romima. Cilj je ustanoviti kako se provode nacionalne strategije za Rome koje države članice svake godine dostavljaju u sklopu Okvira EU-a i poboljšavaju li one život romskih zajednica. Oko 500 predstavnika institucija EU-a, nacionalnih vlada i parlamenata, međunarodnih organizacija, civilnog društva (uključujući organizacije Roma) te lokalnih i regionalnih upravnih tijela izrazit će svoje mišljenje o dosad postignutim rezultatima i o tome kako se ubuduće može dodatno poboljšati integracija Roma. Više informacija o programu, temama i sudionicima Sastanka na vrhu o Romima možete pronaći ovdje: IP/14/317.

Kontekst

Integracija Roma nadilazi pitanje društvenog uključivanja. Ona ima i pozitivan gospodarski učinak, pogotovo na one države članice koje imaju brojnu romsku manjinu. Romi u mnogim državama čine znatan i rastući udio stanovništva školske dobi i buduće radne snage. Učinkovite politike uključivanja na tržište rada te individualizirane i pristupačne službe potpore za Rome koji traže posao ključne su kako bi se Romima omogućilo da ostvare svoj ljudski kapital te aktivno i ravnopravno sudjeluju u gospodarstvu i društvu.

Socijalno uključivanje i integracija romskih zajednica zajednička je odgovornost država članica i Europske unije. Komisija prati napredak koji su države članice ostvarile putem Okvira EU-a za nacionalne strategije integracije Roma (IP/11/400, MEMO/11/216). Komisija također okuplja mrežu koordinatora koji su odgovorni za nadzor nad nacionalnim strategijama integracije Roma iz svih 28 država članica EU-a kako bi razmotrili napredak i buduće izazove (MEMO/14/107).

U svojem izvješću iz 2013. Europska komisija zatražila je od država članica da provedu svoje nacionalne strategije kako bi se unaprijedila gospodarska i društvena integracija Roma u Europi (IP/13/607). Rezultati će se ujedno uzeti u obzir u godišnjem postupku europskog semestra za koordinaciju društveno-ekonomske politike, a kao rezultat toga EU može za svaku državu članicu dati posebne preporuke koje su bitne za Rome. Tim godišnjim ciklusom omogućuje se da integracija Roma ostane čvrst i stalan dio europskog programa i da glavne politike nisu u suprotnosti s ciljevima integracije Roma. Tijekom 2013. pet je država članica dobilo posebne preporuke o provedbi Nacionalne strategije integracije Roma i o ugrađivanju posebnih mjera za Rome u druge politike (Bugarska, Češka, Mađarska, Rumunjska, Slovačka).

Fondovi EU-a dostupni su državama članicama za financiranje projekata socijalne integracije, što uključuje unapređenje integracije Roma u područjima poput obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite. Oko 26,5 milijardi eura ukupno je izdvojeno za projekte socijalnog uključivanja od 2007. do 2013. U okviru novog financijskog razdoblja od 2014. do 2020. kroz Europski socijalni fond dodijelit će se najmanje 80 milijardi eura za ulaganja u ljudski kapital, zapošljavanje i socijalno uključivanje. Najmanje 20 % sredstava iz Europskog socijalnog fonda (oko 16 milijardi eura) sada se mora namijeniti socijalnom uključivanju. Cilj je osigurati odgovarajuća financijska sredstva za integraciju Roma. Države članice odgovorne su za upravljanje tim sredstvima. Kako bi pomogla državama članicama, Komisija je ponudila smjernice o tome kako treba osmisliti operativne programe za trošenje sredstava EU-a i za projekte za uključivanje Roma da bi se osigurao sveobuhvatan pristup i bolje rješavale potrebe Roma.

Dodatne informacije:

MEMO/14/249

Informativni paket: Izvješće o Romima iz 2014.:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/news/140404_en.htm

Speech by President Barroso at the European Roma Summit

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-288_en.htm

Europska komisija – EU i Romi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_en.htm

Početna stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Početna stranica Lászlóa Andora, povjerenika za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

Pratite potpredsjednicu Reding i povjerenika Andora na Twitteru:

@VivianeRedingEU @LaszloAndorEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Pratite sastanak EU-a na vrhu o Romima na Twitteru - #RomaEU

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Za javnost: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-pošta


Side Bar