Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 januari 2014

EU-kommissionen lägger fram en handlingsplan till stöd för blå energi

Kommissionärerna Maria Damanaki och Günther Oettinger presenterar i dag en ny handlingsplan för att främja den fortsatta utvecklingen av sektorn för förnybar havsenergi i EU. En viktig del i denna handlingsplan är att ett havsenergiforum ska skapas som sammanför berörda parter i syfte att bygga upp kapacitet och främja samarbete. Handlingsplanen ska driva på arbetet i denna framväxande sektor för ”blå energi” i riktning mot en fullskalig industrialisering. Havsenergi omfattar all teknik för utnyttjande av förnybar energi i våra hav utom havsbaserad vindkraft. Utnyttjas havsenergin skulle detta minska koldioxidutsläppen inom EU och garantera säker och tillförlitlig förnybar energi för EU.

– Som vår strategi för blå tillväxt belyser har våra hav potential att generera enorm ekonomisk tillväxt och välbehövliga jobb, säger EU:s kommissionär med ansvar för havsfrågor Maria Damanaki. I och med att vi hjälper havsenergisektorn att utvecklas kan vi utnyttja denna potential genom innovation samtidigt som ren, förnybar energi tryggas för Europa.

– Havsenergin har stor potential att bidra till en tryggare energiförsörjning, säger energikommissionär Günther Oettinger. Syftet med detta meddelande är att främja teknisk innovation, och att vi ska nå de mål som ställs upp med Europa 2020-strategin och för tiden därefter. Får vi ett brett spektrum av förnybara energikällor, med bl.a. havsenergi, integreras de också lättare i det europeiska energisystemet.

De havsenergiresurser som finns i världen mer än täcker vårt nuvarande och prognostiserade framtida energibehov. De kan utnyttjas på många sätt, t.ex. genom vågenergi och tidvattenenergi. Om havsenergin kan utnyttjas får EU ännu större möjligheter att bli en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, och eftersom EU:s beroende av fossila bränslen minskar får vi en tryggare energiförsörjning. Havsenergin kan dessutom hjälpa till att balansera produktionen från andra förnybara energikällor såsom vind- och solenergi, så att vi får en jämn total försörjning med förnybar energi till elnätet. Därutöver har havsenergin potential att skapa nya, högkvalificerade arbetstillfällen, särskilt i Europas kustområden som ofta är drabbade av hög arbetslöshet.

Trots denna klara potential står den lovande nya sektorn inför en rad svårigheter som måste åtgärdas för att sektorn ska kunna utnyttja de stora ekonomiska och miljömässiga fördelarna och konkurrera med andra former av elproduktion:

Teknikkostnaderna är höga och det är svårt att få finansiering.

Det finns omfattande infrastrukturhinder, bl.a. vad gäller nätanslutning och tillgång till lämpliga hamnanläggningar och specialiserade fartyg.

Det finns administrativa hinder, bl.a. är tillståndsförfarandena komplicerade, vilket kan försena projekt och leda till högre kostnader.

Miljöfrågor måste hanteras, bl.a. behovet av mer forskning och bättre information om miljöpåverkan.

Kommissionen stöder redan en rad havsenergiinitiativ. Genom denna handlingsplan för havsenergi ska ett forum skapas som för samman befintlig kunskap och expertis, skapar synergieffekter, leder till kreativa lösningar och driver på utvecklingen inom denna sektor. Den ska hjälpa aktörerna att utveckla en strategisk färdplan för havsenergisektorn som kan utgöra grunden för ett europeiskt näringslivsinitiativ i ett senare skede.

Läs mer

Handlingsplanen finns här: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes +32 2 299 24 21 - Lone Mikkelsen +32 2 296 05 67

Sabine Berger +32 2 299 27 92 - Nicole Bockstaller +32 2 295 25 89

För allmänheten: Europe Direct på tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar