Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. januára 2014

Komisia stanovila akčný plán na podporu rozvoja modrej energie

Komisárka Maria Damanakiová a komisár Günther Oettinger dnes predstavili nový akčný plán na uľahčenie ďalšieho rozvoja európskeho odvetvia oceánskej energetiky využívajúceho obnoviteľné zdroje. Ústredným prvkom tohto akčného plánu bude vytvorenie Fóra pre energiu oceánov, v ktorom sa združia zainteresované strany s cieľom vybudovať kapacity a podporiť spoluprácu. Akčný plán by mal napomáhať rozvoju tohto novovznikajúceho odvetvia „modrej energie“ a nasmerovať ho k úplnej industrializácii. Pojem energia oceánov sa vzťahuje na všetky technológie získavania obnoviteľnej energie z našich morí a oceánov okrem technológií veternej energie na mori. Ich využívanie by prispelo k dekarbonizácii hospodárstva EÚ a Európe by poskytlo bezpečnú a spoľahlivú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Ako základné piliere našej stratégie modrého rastu, moria a oceány majú potenciál generovať obrovský hospodársky rast a pracovné miesta, ktoré tak veľmi potrebujeme. Tým, že pomôžeme odvetviu oceánskej energetiky plne sa rozvinúť, môžeme naplniť tento potenciál pomocou inovácií a zároveň zabezpečiť pre Európu čistú energiu z obnoviteľných zdrojov."

Európsky komisár pre energetiku Günther Oettinger sa vyjadril takto: „Energia oceánov má významný potenciál na posilnenie bezpečnosti dodávok. Cieľom tohto oznámenia je prispieť k podpore technických inovácií a dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 a budúcich stratégií. Rozvoj širokého portfólia obnoviteľných zdrojov energie vrátane energie oceánov takisto uľahčuje ich integráciu do európskeho energetického systému.”

Zásoby energie oceánov, ktoré sú celosvetovo k dispozícii, presahujú naše súčasné i predpokladané budúce energetické potreby. Mohli by sa využívať mnohými spôsobmi, napríklad prostredníctvom energie vĺn a slapovej energie. Využívanie energie oceánov by posunulo EÚ ďalej na ceste k nízkouhlíkovému hospodárstvu a tým, že by sa v jeho dôsledku znížila závislosť EÚ od fosílnych palív, by prispelo k zvýšeniu energetickej bezpečnosti. Navyše by energia oceánov mohla prispievať k vyvažovaniu výstupov z ostatných obnoviteľných zdrojov energie, ako sú veterná a slnečná energia, s cieľom zabezpečiť plynulosť celkovej dodávky energie z obnoviteľných zdrojov do rozvodnej siete. Okrem toho má energia oceánov potenciál vytvárať nové vysokokvalitné pracovné miesta, najmä v európskych pobrežných oblastiach, ktoré často trpia vysokou nezamestnanosťou.

Napriek nespornému potenciálu toto sľubné nové odvetvie čelí niekoľkým výzvam, ktoré je potrebné v rámci jeho podpory vyriešiť, aby mohlo začať využívať významné hospodárske a environmentálne prínosy a bolo schopné cenovo konkurovať iným formám výroby elektrickej energie:

náklady na technológie sú vysoké a prístup k financiám je ťažký;

existujú značné prekážky v oblasti infraštruktúry, ako sú problémy s pripojením k rozvodnej sieti alebo dostupnosťou primeraných prístavných zariadení a špecializovaných plavidiel;

existujú administratívne prekážky, ako napríklad zložité postupy udeľovania licencií a schvaľovania, ktoré môžu spomaľovať vznik projektov a zvyšovať náklady;

a existujú environmentálne problémy, ktorým treba čeliť, vrátane potreby intenzívnejšieho výskumu a lepších informácií o vplyve na životné prostredie.

Komisia už podporuje niekoľko iniciatív v oblasti energie oceánov. Súčasťou akčného plánu na podporu energie oceánov je založenie fóra, ktoré združí existujúce poznatky a expertízu. Tento akčný plán bude vytvárať synergie, prinášať kreatívne riešenia a stane sa hnacou silou rozvoja tohto odvetvia. Je to nástroj, ktorý pomôže zainteresovaným stranám s prípravou strategického plánu oceánskej energetiky, ktorý by sa v neskoršom štádiu mohol stať základom Európskej priemyselnej iniciatívy.

Ďalšie informácie

Akčný plán nájdete tu: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Pre verejnosť: Europe Direct telefón 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail


Side Bar