Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 stycznia 2014 r.

Plan działania na rzecz rozwoju niebieskiej energii

Komisarze Maria Damanaki i Günther Oettinger przedstawili dziś nowy plan działania w celu wsparcia rozwoju w Europie sektora odnawialnych źródeł energii morskiej i oceanicznej. Głównym elementem tego planu jest stworzenie forum ds. energii mórz i oceanów, które umożliwi zacieśnienie kontaktów między zainteresowanymi stronami i ich bliską współpracę nad rozwojem możliwości związanych z tym źródłem energii. Plan ten obejmuje również działania wspomagające osiągnięcie przez kształtujący się dopiero sektor „niebieskiej energii” pełnego uprzemysłowienia. Energia mórz i oceanów obejmuje wszystkie technologie pozyskiwania energii odnawialnej z mórz i oceanów, z wyłączeniem morskiej energii wiatrowej. Wykorzystanie takiej energii przyczyniłoby się do obniżenia emisyjności gospodarki UE oraz zapewnienia mieszkańcom Europy bezpiecznych i pewnych odnawialnych źródeł energii.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Jak podkreśliliśmy w strategii "niebieskiego wzrostu", energia mórz i oceanów otwiera nowe możliwości stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia tak bardzo teraz potrzebnych miejsc pracy. Działania na rzecz pełnego rozwoju sektora energii morskiej i oceanicznej pozwolą nam wykorzystać jego potencjał przy pomocy innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnić Europie czystą energię odnawialną”.

Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii, powiedział: „Energia mórz i oceanów kryje w sobie wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa dostaw. Niniejszy komunikat ma na celu przyczynienie się do wspierania innowacji technologicznych i do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”i przyszłych strategii w tym zakresie. Rozwijanie wielu różnych źródeł energii odnawialnej, w tym energii mórz i oceanów, ułatwi również włączenie takiej energii w europejski system energetyczny”.

Dostępne na świecie zasoby źródeł energii morskiej i oceanicznej przekraczają zarówno obecne, jak i przewidywane zapotrzebowanie na energię. Ten rodzaj energii można pozyskiwać na różne sposoby, na przykład z energii fal i energii pływów. Wykorzystanie energii mórz i oceanów pozwoliłoby UE zbliżyć się do celu, jakim jest gospodarka niskoemisyjna, a także, dzięki zmniejszeniu stopnia zależności UE od paliw kopalnych, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, energia mórz i oceanów mogłaby przyczynić się do zrównoważenia produkcji z innych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru i energia słoneczna, i zapewnić stabilne łączne dostawy energii z odnawialnych źródeł do sieci. Ponadto energia mórz i oceanów niesie ze sobą możliwości tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza w europejskich obszarach przybrzeżnych, często dotkniętych wysokim bezrobociem.

Pomimo swego niewątpliwego potencjału ten obiecujący nowy sektor boryka się z wieloma wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć, by wesprzeć ten powstający dopiero sektor, tak aby przynosił on znaczne korzyści, zarówno gospodarcze, jak i w zakresie środowiska naturalnego, i mógł konkurować pod względem kosztów z innymi sposobami pozyskiwania energii elektrycznej. Do wyzwań tych należą:

wysokie koszty technologii i utrudniony dostęp do finansowania;

znaczne utrudnienia spowodowane brakiem koniecznej infrastruktury: kwestie związane z przyłączeniem do sieci, czy też brak dostępu do odpowiednich obiektów portowych i statków specjalistycznych;

przeszkody natury administracyjnej, jak na przykład skomplikowane procedury licencjonowania i udzielania pozwoleń, które mogą opóźnić realizację projektów i podnieść koszty;

a także kwestie związane z ochroną środowiska, w tym potrzeba przeprowadzenia większej ilości badań i zgromadzenia wyższej jakości informacji na temat wpływu na środowisko.

Komisja wspiera już kilka inicjatyw dotyczących energii mórz i oceanów. Przedstawiony plan działania na rzecz energii mórz i oceanów przewiduje stworzenie forum, które ma umożliwić połączenie wiedzy naukowej i technicznej i uzyskanie synergii oraz dostarczyć twórczych rozwiązań i stać się siłą napędową rozwoju tego sektora. Plan ten jest środkiem mającym pomóc zainteresowanym stronom w opracowaniu strategicznego planu działania w sektorze energii morskiej i oceanicznej, który w przyszłości mógłby stać się punktem wyjścia europejskiej inicjatywy przemysłowej.

Dodatkowe informacje

Plan działania dostępny jest na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Kontakt dla obywateli: serwis Europe Direct, dostępny pod nr tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu


Side Bar