Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 januari 2014

De Commissie lanceert een actieplan om de ontwikkeling van blauwe energie te ondersteunen

Commissarissen Maria Damanaki en Günther Oettinger hebben vandaag een nieuw actieplan voorgesteld om de verdere ontwikkeling van de sector van de hernieuwbare oceaanenergiebronnen te bevorderen. Een centraal onderdeel van dit actieplan is de oprichting van een forum voor oceaanenergie waarin stakeholders worden samengebracht om capaciteit op te bouwen en samenwerking te stimuleren. Het actieplan moet de ontluikende sector van "blauwe energie" aanzwengelen en op weg helpen naar volledige industrialisering. Oceaanenergie heeft betrekking op alle technologieën uitgezonderd offshorewindenergie waarmee hernieuwbare energie uit onze zeeën en oceanen kan worden geoogst. Door deze energie te exploiteren kan worden gewerkt aan het koolstofarm maken van de Europese economie en kan Europa beschikken over een veilige en betrouwbare bron van hernieuwbare energie.

Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Maria Damanaki verklaarde hierover: "Zoals duidelijk uit onze strategie voor blauwe groei blijkt, beschikken zeeën en oceanen over het potentieel om aanzienlijke economische groei en levensnoodzakelijke werkgelegenheid tot stand te brengen. Als wij de sector van de oceaanenergie tot volle ontwikkeling brengen, kunnen wij dit potentieel volledig benutten door middel van innovatie en eveneens zorgen voor propere, hernieuwbare energiebronnen voor Europa."

Europees commissaris voor Energie Günther Oettinger hierover: "Oceaanenergie heeft een aanzienlijk potentieel om de continuïteit van de energievoorziening te verbeteren. Deze mededeling wil ertoe bijdragen technologische innovatie te stimuleren zodat de doelstellingen van de Europa 2020-strategie worden bereikt en ook daarna worden voortgezet. Met de ontwikkeling van een uitgebreide portefeuille van hernieuwbare energiebronnen, waaronder oceaanenergie, wordt het ook gemakkelijker deze energie te integreren in het Europese energiesysteem."

De wereldwijd beschikbare oceaanenergiebronnen overtreffen onze huidige en ook onze verwachte toekomstige energiebehoeften. Deze energie kan op tal van manieren worden geoogst, bij voorbeeld in de vorm van golf- en getijdenenergie. Door deze oceaanenergie te exploiteren zet Europa verdere stappen naar een koolstofarme economie, wordt de EU minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en verbetert de continuïteit van de energievoorziening. Voorts kan oceaanenergie ertoe bijdragen schommelingen in de productie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonneënergie te compenseren, zodat de totale hoeveelheid hernieuwbare energie waarmee het elektriciteitsnet wordt bevoorraad, continu gewaarborgd blijft. Daarnaast heeft oceaanenergie het potentieel nieuwe, hooggekwalificeerde banen te creëren, in het bijzonder in de Europese kustgebieden die vaak met hoge werkloosheid te kampen hebben.

Ondanks zijn onbetwiste potentieel staat deze veelbelovende nieuwe sector voor een aantal uitdagingen waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Deze opkomende sector moet ondersteuning krijgen om de grote economische en milieuvoordelen te kunnen plukken en om qua kostprijs te kunnen concurreren met andere vormen van elektriciteitsproductie:

de kosten van de technologie zijn hoog en het is moeilijk toegang tot financiering te krijgen;

er bestaan aanzienlijke belemmeringen op het gebied van infrastructuur zoals problemen voor de aansluiting op het elektriciteitsnet of toegang tot passende havenfaciliteiten en gespecialiseerde vaartuigen;

er bestaan administratieve belemmeringen zoals complexe procedures voor het verlenen van licenties en vergunningen, hetgeen kan leiden tot vertragingen en hogere kosten voor het project; en

er zijn milieuproblemen die een oplossing vragen, waarvoor meer onderzoek nodig is alsook betere informatie over de milieugevolgen.

De Commissie steunt reeds een aantal initiatieven op het gebied van oceaanenergie. Dit actieplan voor oceaanenergie zal een forum tot stand brengen waarop bestaande kennis en expertise worden samengebracht, synergieën worden geschapen en naar creatieve oplossingen wordt gezocht, hetgeen de ontwikkeling van deze sector zal stimuleren. Het is een instrument om stakeholders te helpen bij het opstellen van een strategische routekaart voor de oceaanenergiesector, die in een later stadium de basis kan zijn voor een Europees industrieel initiatief.

Voor meer informatie

Het actieplan is te vinden op: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Contactpersonen:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-­mail


Side Bar