Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 20. janvārī

Komisija nāk klajā ar rīcības plānu, lai atbalstītu jūras enerģētikas attīstību

Komisāri Marija Damanaki un Ginters Etingers šodien iepazīstināja ar rīcības plānu, kas sekmēs okeāna enerģētikas turpmāko attīstību Eiropā. Būtisks plāna elements būs Okeāna enerģijas forums, kas pulcēs ieinteresētās personas, lai izvērstu jaudu un veicinātu sadarbību. Rīcības plāns palīdzēs pilnveidot jauno jūras enerģētikas nozari, lai panāktu pilnīgu industrializāciju. Okeāna enerģētika ietver visas tehnoloģijas, kas ļauj likt lietā jūru un okeānu atjaunojamos energoresursus, izņemot jūras vēja enerģiju. Izmantojot okeāna enerģiju, varētu dekarbonizēt ES ekonomiku un nodrošināt Eiropu ar drošiem un uzticamiem atjaunojamiem energoresursiem.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: “Kā uzsvērts mūsu Zilās izaugsmes stratēģijā, jūrām un okeāniem piemīt potenciāls radīt ievērojamu ekonomikas izaugsmi un tik ļoti vajadzīgās darbvietas. Gādājot par okeāna enerģētikas uzplaukumu, mēs ar inovācijas palīdzību varam izvērst šo potenciālu, nodrošinot Eiropai ekoloģiski tīrus un atjaunojamus energoresursus.”

Eiropas enerģētikas komisārs Ginters Etingers teica: “Okeāna enerģētikai ir liels potenciāls, kas spētu uzlabot energoapgādes drošību. Jaunā paziņojuma mērķis ir sekmēt inovatīvas tehnoloģijas un sasniegt stratēģijā “Eiropa 2020” un vēlākam laikposmam noteiktos mērķus. Jo plašāks būs atjaunojamo enerģijas avotu (arī okeāna enerģijas) klāsts, jo vieglāk šos resursus varēs integrēt Eiropas energosistēmā.”

Pasaulē pieejamie okeāna energoresursi pārsniedz visas mūsu pašreizējās un nākotnē paredzamās enerģijas vajadzības. Okeāna enerģija var izpausties dažādos veidos, piemēram, kā viļņu un plūdmaiņu enerģija. Izmantojot okeāna enerģiju, ES varētu ātrāk sasniegt mērķi kļūt par ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Samazinot ES atkarību no fosilajiem kurināmajiem, uzlabotos energoapgādes drošība. Turklāt okeāna enerģija varētu līdzsvarot no citiem atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, vēja un saules, saražoto enerģiju un nodrošināt stabilu atjaunojamās enerģijas piegādi tīklam. Okeāna enerģētika spēs radīt jaunas, augstas kvalifikācijas speciālistu darbvietas, īpaši Eiropas piekrastes novados, kur bieži valda augsts bezdarbs.

Lai gan jaunās nozares potenciāls ir neapšaubāms, tā saskaras ar vairākām problēmām, kas jāatrisina, lai ļautu tai izvērst ievērojamas ekoloģiskās un ekonomiskās priekšrocības un kļūt rentablai salīdzinājumā ar citiem elektroenerģijas ražošanas veidiem:

tehnoloģiju izmaksas ir augstas, un finansējums nav viegli pieejams;

pastāv būtiski infrastruktūras šķēršļi, piemēram, pieslēgums tīklam vai piekļuve piemērotai ostas infrastruktūrai un īpašiem kuģiem;

pastāv tādi administratīvi šķēršļi kā sarežģīta licenču un atļauju procedūra, kas var aizkavēt projektu īstenošanu un sadārdzina izmaksas;

jārisina vides jautājumi, piemēram, vajadzīgi dažādi pētījumi un labāka informācija par ietekmi uz vidi.

Komisija jau atbalsta vairākas okeāna enerģijas iniciatīvas. Okeāna enerģijas rīcības plānā paredzēts izveidot forumu, lai apkopotu esošās zināšanas un zinātību, veidotu sinerģiju un radošus risinājumus un veicinātu šīs nozares attīstību. Tas palīdzēs ieinteresētajām personām izstrādāt Stratēģisko ceļvedi par okeāna enerģiju, kas vēlāk varētu kļūt par pamatu Eiropas rūpniecības iniciatīvai.

Plašāka informācija

Rīcības plāns: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontaktpersonas:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Informācija sabiedrībai: Europe Direct, tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e–pastu


Side Bar