Navigation path

Left navigation

Additional tools

European Commission

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 20 d.

Komisija teikia „mėlynosios“ energetikos plėtros skatinimo planą

Šiandien Komisijos nariai Maria Damanaki ir Güntheris Oettingeris pateikė naują veiksmų planą atsinaujinančios vandenynų energijos sektoriaus tolesnei plėtrai Europoje skatinti. Pagrindinis šio veiksmų plano elementas – į vandenynų energetikos forumą suburti suinteresuotąsias šalis ir taip stiprinti gebėjimus bei sudaryti sąlygas joms bendradarbiauti. Plane numatyti veiksmai turėtų padėti išvystyti dar tik gimstantį „mėlynosios“ energetikos sektorių. Vandenynų energetika apima visas technologijas, kuriomis galima gaminti elektrą iš atsinaujinančios mūsų jūrų ir vandenynų energijos, išskyrus susijusias su jūros vėjo energija. Naudodami vandenynų energiją ne tik išmestume į orą mažiau anglies dioksido, bet ir Europoje turėtume saugų ir patikimą atsinaujinančios energijos šaltinį.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Kaip pabrėžiama mūsų jūrų ir jūrininkystės sektoriaus augimo strategijoje, šiame sektoriuje gausu ekonominio augimo ir taip reikalingų darbo vietų kūrimo galimybių. Jas galėtume išnaudoti vystydami vandenynų energijos sektorių ir plėtodami inovacijas; kartu užsitikrintume švarios atsinaujinančios energijos tiekimą Europoje.‟

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Vandenynų energetika gali atlikti svarbų vaidmenį didinant energijos tiekimo patikimumą. Šiuo komunikatu norima prisidėti prie technologijų naujovių skatinimo ir prie strategijos „Europa 2020‟ bei tolesnių tikslų įgyvendinimo. Be to, naudodami kuo įvairesnius atsinaujinančios energijos išteklius, tarp jų ir vandenynų energiją, galėsime lengviau juos integruoti į Europos energetikos sistemą.‟

Pasaulio vandenynų energijos ištekliai viršija mūsų dabartinį ir numatomą būsimą energijos poreikį. Iš jų gaminti elektros energiją galima įvairiais būdais, pavyzdžiui, iš bangų ar potvynių energijos. Naudodama vandenynų energiją ES ne tik lengviau įgyvendintų savo siekį tapti mažaangle ekonomika, bet ir taptų mažiau priklausoma nuo iškastinio kuro – taip padidindama savo energetinį saugumą. Be to, vandenynų energija galėtų padėti subalansuoti elektros energijos iš kitų atsinaujinančių energijos išteklių – vėjo ir saulės energijos – tiekimą, kad į elektros energijos tinklą atsinaujinančioji energija būtų tiekiama nuolat. Naudojant vandenynų energiją galėtų rastis naujų aukštos kokybės darbo vietų, visų pirma Europos pakrančių rajonuose, kuriuose nedarbo lygis dažnai yra aukštas.

Tačiau nors šis naujas perspektyvus sektorius turi neabejotiną potencialą, jo plėtrai vis dar yra tam tikrų kliūčių, kurias būtina šalinti siekiant, kad jo teikiama ekonominė nauda ir nauda aplinkai būtų kuo didesnė ir kad jame patiriamos išlaidos būtų konkurencingos lyginant su kitomis elektros energijos gamybos formomis:

šiuo metu technologijų kaina didelė, o finansavimą gauti sunku;

yra rimtų infrastruktūros trūkumų, kaip antai tinklo jungtys ar prieiga prie tinkamų uosto įrengimų bei specialių laivų;

yra administracinių kliūčių, kaip antai sudėtingos licencijų ir leidimų išdavimo procedūros, dėl kurių gali vėluoti projektų įgyvendinimas ir išaugti jo kaina;

taip pat dar reikia atsakyti į tam tikrus klausimus apie poveikį aplinkai ir atlikti daugiau mokslinių tyrimų.

Komisija jau remia keletą vandenynų energijai skirtų iniciatyvų. Įgyvendinant veiksmų planą bus sukurtas forumas, padėsiantis sutelkti žinias ir patirtį, sukurti sinergijas, rasti kūrybiškų sprendimų ir paskatinti šio sektoriaus vystymąsi. Šis planas galėtų padėti suinteresuotosioms šalims parengti vandenynų energetikos strateginį veiksmų planą, kuriuo remiantis vėliau būtų galima europinę šiam sektoriui skirtą iniciatyvą.

Daugiau informacijos

Veiksmų planas http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21, Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67

Sabine Berger tel. +32 2 299 27 92, Nicole Bockstaller, tel. +32 2 295 25 89

Plačiajai visuomenei: ES informacijos tarnyba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas e-mail


Side Bar