Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. tammikuuta 2014

Komissio esittelee toimintasuunnitelman merienergian kehittämiseksi

Komissaarit Maria Damanaki ja Günther Oettinger esittelivät tänään toimintasuunnitelman uusiutuvan valtamerienergian kehittämisen edistämiseksi Euroopassa. Keskeinen osa toimintasuunnitelmaa on sidosryhmät yhteen kokoavan valtamerienergian foorumin perustaminen valmiuksien kehittämiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Toimintasuunnitelman tarkoituksena on edesauttaa tämän uuden ”sinisen energian” sektorin täysimittaista teollista käyttöönottoa. Valtamerienergialla tarkoitetaan valtamerien ja muiden merialueiden uusiutuvan energian hyödyntämiseksi käytettäviä kaikkia muita teknologioita paitsi merituulivoimaa. Hyödyntämällä valtamerienergiaa voitaisiin edistää EU:n talouden irtautumista hiilestä ja tarjota Euroopalle turvallista ja luotettavaa uusiutuvaa energiaa.

”Kuten EU:n sinisen kasvun strategiassa korostetaan, valtamerissä ja muilla merialueilla piilee potentiaalia huikean talouskasvun ja kipeästi kaivattujen työpaikkojen luomiseen. Auttamalla valtamerienergiasektoria kehittymään täysimääräisesti tämä potentiaali voidaan hyödyntää innovaatioiden avulla ja samalla taata Euroopalle puhdas uusiutuva energialähde”, sanoi meri- ja kalastusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Maria Damanaki.

Energia-asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger puolestaan totesi, että valtamerienergian potentiaali lisätä toimitusvarmuutta on huomattava. ”Tällä tiedonannolla pyritään osaltaan edistämään teknologista innovointia. Tarkoituksena on saavuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet ja mennä vielä pitemmälle. Kehittämällä laaja valikoima uusiutuvia energialähteitä, joihin valtamerienergia lukeutuu, helpotetaan samalla niiden integrointia Euroopan energiajärjestelmään.”

Maailmanlaajuisesti saatavilla olevat valtamerienergian resurssit ylittävät nykyiset ja tulevaisuuden ennakoidut energiantarpeet. Valtamerienergiaa voidaan hyödyntää monin tavoin, muun muassa aaltoenergian ja vuorovesienergian muodossa. Valtamerienergian hyödyntäminen edistäisi EU:n tavoitetta siirtyä vähähiiliseen talouteen ja vähentäisi EU:n riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä parantaisi energiavarmuutta. Lisäksi valtamerienergia voisi auttaa tasapainottamaan muiden uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkoenergian, tuotosta siten, että sen avulla voidaan turvata uusiutuvan energian jatkuva toimittaminen verkkoon. Valtamerienergia voi myös auttaa luomaan uusia korkealaatuisia työpaikkoja erityisesti rannikkoalueilla, jotka usein kärsivät korkeasta työttömyydestä.

Tämän lupaavan uuden alan kiistattomasta potentiaalista huolimatta alaan liittyy useita haasteita, joihin on vastattava, jotta voidaan hyödyntää sen tarjoamat merkittävät taloudelliset ja ympäristöön liittyvät edut sekä saattaa ala kustannuksiltaan kilpailukykyiseksi muun sähköntuotannon kanssa:

korkeat teknologiakustannukset ja vaikeudet rahoituksen saamisessa

merkittävät infrastruktuuriin liittyvät ongelmat, kuten verkkoon liittämistä koskevat kysymykset tai sopivien satamarakenteiden ja erikoisalusten tarve

hallinnolliset esteet, kuten monimutkaiset lupa- ja hyväksyntämenettelyt, jotka voivat viivyttää hankkeita ja lisätä kustannuksia

ympäristökysymykset: ympäristövaikutuksista tarvitaan enemmän tutkimusta ja parempaa tietoa.

Komissio tukee jo nyt useita valtamerienergiaa koskevia aloitteita. Valtamerienergian toimintasuunnitelmalla perustetaan foorumi, joka kokoaa yhteen nykyisen tiedon ja asiantuntemuksen asiasta, luo synergioita, tarjoaa luovia ratkaisuja ja edistää alan kehitystä eteenpäin. Foorumi toimii sidosryhmien apuvälineenä valtamerienergian strategisen etenemissuunnitelman kehittämiseksi. Etenemissuunnitelmaa voidaan käyttää myöhemmin pohjana mahdollisen eurooppalaisen teollisuusaloitteen laatimiseksi.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Kansalaisten yhteydenotot: Europe Direct -palvelu puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar