Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. jaanuar 2014

Euroopa Komisjon esitab mereenergia valdkonna arendamise tegevuskava

Komisjoni volinikud Maria Damanaki ja Günther Oettinger esitlesid täna uut tegevuskava, mille eesmärk on soodustada taastuva ookeanienergia valdkonna arendamist Euroopas. Selle tegevuskava keskne eesmärk on luua sidusrühmi koondav ookeanienergiafoorum ning suurendada valdkonna suutlikkust ja sellekohast koostööd. Tegevuskava abil peaks olema võimalik edendada tärkavat mereenergiasektorit ja see täielikult industrialiseerida. See sektor hõlmab kõiki tehnoloogialahendusi, mille abil toota taastuvat energiat meredest ja ookeanidest, v.a avamere tuuleenergia. Ookeanienergia kasutamisega oleks võimalik vähendada ELi majanduse CO2-heidet ning tagada Euroopale ohutu ja usaldusväärne taastuvenergia.

Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvolinik Maria Damanaki märkis selle kohta järgmist: „Meremajanduskasvu strateegias rõhutatakse merede ja ookeanide potentsiaali majanduskasvu suurendamisel ja töökohtade loomisel. Ookeanienergiasektori igakülgset väljaarendamist innovatiivsete lahendustega toetades on meil võimalik ära kasutada selle kõiki võimalusi ning ühtlasi tagada keskkonnasõbraliku ja taastuva energia olemasolu Euroopas.”

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Günther Oettinger lisas omalt poolt: „Ookeanienergia kasutamisega on võimalik oluliselt suurendada energiavarustuskindlust. Teatise kaasabil püütakse edendada uudsete tehnoloogialahenduste arendamist ning saavutada strateegias „Euroopa 2020‟ kindlaks määratud ja kõrgemadki eesmärgid. Paljusid erinevaid taastuvaid energiaallikaid, sh ookeanienergiat, arendades on ka lihtsam integreerida need ELi energiasüsteemi.”

Maailma ookeanienergiavarud ületavad meie praeguse ja prognoositava tulevase energiavajaduse. Ookeanienergiat oleks võimalik kasutada mitmel kujul, näiteks laine- ja hoovusteenergiana. Tänu ookeanienergia kasutamisele väheneks ELi majanduse tekitatav CO2-heide ja sõltuvus fossiilkütustest ning ühtlasi suureneks energiajulgeolek. Ookeanienergia abil oleks ka võimalik ühtlustada muude taastuvate energiaallikate, näiteks tuule- ja päikeseenergia toodangut ning tagada võrgu pidev varustamine taastuvenergiaga. Tänu ookeanienergia kasutamisele on ka võimalik luua uusi kvaliteetseid töökohti, eriti Euroopa rannikuäärsetes piirkondades, kus tööpuudus on sageli suur.

Hoolimata ookeanienergiasektori kui uue paljutõotava majandusharu vaieldamatutest võimalustest, seisab see silmitsi ka mitmesuguste lahendust vajavate probleemidega, mis on vaja kõrvaldada, et saadav majandus- ja keskkonnakasu oleks võimalikult suur ning et sektor suudaks konkureerida muude elektritootmisviisidega. Probleemiks on näiteks:

suured tehnoloogiakulud ja rahastamisraskused;

märkimisväärsed taristuga seotud takistused, nt võrguühendusküsimused ning juurdepääs nõuetekohastele sadamarajatistele ja erilaevadele;

haldustakistused, nt keeruline litsentsi- ja nõusolekukord, mille tõttu võib projektide ellurakendamine venida ja kulud suureneda;

keskkonnaprobleemid, sh vajadus keskkonnamõju käsitlevate teadusuuringute ja sellekohase parema teabe järele.

Juba praegu toetab komisjon mitut ookeanienergiaalast algatust. Ookeanienergia kasutamist käsitleva tegevuskavaga luuakse foorum, mille abil koondatakse olemasolevad teadmised ja kogemused, tagatakse valdkonna koostoimimine, pakutakse loovaid lahendusi ja edendatakse sektori edasist arengut. Tegemist on vahendiga, mis aitab sidusrühmadel välja töötada ookeanienergiaalase strateegilise tegevuskava, millele oleks võimalik Euroopa tööstusalgatuse kujundamisel hiljem tugineda.

Lisateave

Tegevuskava on saadaval http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

Kontaktisikud:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) – Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) – Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Üldsuse jaoks: Üksuse Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar