Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 януари 2014 г.

Комисията представя план за действие в подкрепа на развитието на енергията от морски източници

Комисарите Мария Даманаки и Гюнтер Йотингер представиха днес нов план за действие в подкрепа на по-нататъшното развитие на възобновяемите морски източници в енергийния сектор в Европа. Основен акцент в плана е създаването на Форум за енергията от морски източници, в който заинтересованите страни да работят заедно за изграждане на мощности и за насърчаване на сътрудничеството. Целта е този нов сектор на „морската енергия“ да може да извърви пътя до пълна индустриализация. Енергията от морски ресурси обхваща всички технологии за добив на енергия от възобновяеми източници от моретата и океаните, освен разположените в морето вятърни генератори. Използването на тези ресурси може да допринесе за намаляване на въглеродните емисии в икономиката на ЕС и да генерира сигурна и надеждна енергия от възобновяеми източници в Европа.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: „Както се подчертава в нашата стратегия за „син растеж“, моретата и океаните имат потенциала за огромен икономически растеж и за разкриване на така необходимите работни места. Трябва да помогнем на сектора на морската енергия да се развие напълно, за да можем с помощта на иновациите да използваме неговия потенциал, като същевременно осигурим чиста и възобновяема енергия за Европа.“

Еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заяви: „Секторът на морската енергия предлага важна възможност за укрепване на сигурността на доставките. Целта на съобщението е да допринесе за насърчаване на технологичните иновации и за постигане на целите, залегнали в стратегията „Европа 2020“, както и в по-широк план. Разработването на широк набор от източници на възобновяема енергия, включително морска енергия също така улеснява тяхната интеграция в европейската енергийна система.“

Наличните в световен мащаб морски енергийни ресурси превишават както настоящите ни, така и прогнозните бъдещи енергийни потребности. Енергията може да се добива в много форми, например чрез използване на енергията на морските вълни и на морските течения. Използването на морската енергия ще помогне на ЕС да постигне целите за нисковъглеродна икономика и да повиши енергийната си сигурност чрез намаляване на зависимостта на ЕС от изкопаеми горива. Освен това морската енергия може да спомогне да се балансира производството на енергия от други възобновяеми източници, като например вятърна и слънчева енергия, за да се осигури непрекъснато комбинирано подаване в електроенергийната система на електроенергия от възобновяеми източници. Също така морската енергия има потенциал да създаде нови, висококачествени работни места, по-специално в европейските крайбрежни райони, които често са засегнати от висока безработица.

Въпреки безспорния си предимства този обещаващ нов сектор е изправен пред няколко предизвикателства, които трябва да бъдат разрешени, за да може секторът да създаде значителна полза за икономиката и околната среда и да стане конкурентен спрямо другите форми на производство на електроенергия:

засега технологичните разходи са високи, а достъпът до финансиране е труден;

съществуват значителни инфраструктурни пречки, като например проблеми при свързване на мрежата или достъп до подходящи пристанищни съоръжения и специализирани плавателни съдове;

съществуват административни бариери, например сложни процедури за лицензиране и съгласие, които могат да забавят проектите и да доведат до разходи;

налице са и екологични въпроси, които трябва да се разгледат, включително необходимостта от повече научни изследвания и по-добра информация относно въздействието върху околната среда.

Комисията вече подкрепя редица инициативи в областта на морската енергия. Идеята на този план за действие е да се създаде форум, в който да се обединят съществуващите знания и експертен опит, да се установи взаимодействие, да се предоставят творчески решения и да се стимулира развитието на сектора. С помощта на този план заинтересованите страни могат да изготвят стратегическа пътна карта за енергия от морски източници, която би могла да бъде използвана по-късно като основа за една европейска промишлена инициатива.

За повече информация

Планът за действие е достъпен на: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy/index_en.htm

MEMO/14/31

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) - Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabine Berger (+32 2 299 27 92) - Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

За обществеността: Europe Direct телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 или на e­mail


Side Bar