Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 2. aprill 2014

President Barroso teatab seitsme voliniku kandideerimisest Euroopa Parlamenti ja korraldab Euroopa Komisjoni töö valimiskampaania ajaks ümber

Täna teatas president Barroso seitsme voliniku kandideerimisest Euroopa Parlamendi valimistel, kusjuures kuus neist võtavad valimiskampaanias aktiivselt osalemiseks puhkust.

Valimiskampaaniale pühendumise soovist on Euroopa Komisjoni presidendile teatanud järgmised volinikud:

õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutav asepresident Reding;

tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav asepresident Tajani;

institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste eest vastutav asepresident Šefčovič;

majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutav asepresident Rehn;

eelarve ja finantsplaneerimise volinik Lewandowski;

tarbijaküsimuste volinik Mimica.

President on otsustanud anda nimetatud volinikele valimiskampaania tegemiseks puhkust 19. aprillist kuni 25. maini. Volinik Rehni puhkus algab erandina juba 7. aprillil. Volinike käitumisjuhendi kohaselt tuleb valimispuhkust võtta palgata ja kampaania käigus ei tohi volinik kasutada komisjoni töötajaid ega materiaalseid vahendeid. Kõik valimiskampaanias osalevad volinikud naasevad tööle 26. mail. Kui volinik osutub valituks ja otsustab saada Euroopa Parlamendi liikmeks, peab ta voliniku ametikohalt juuni lõpuks tagasi astuma.

President Barroso on ühtlasi otsustanud määrata asendajad, kes kannavad ajutiselt, kuni volinikud on valimiskampaaniaga hõivatud, nende valdkondade eest poliitilist vastutust. Asendamine toimub järgmiselt.

Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste eest vastutavat asepresidenti Šefčovičit asendab president ise.

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutavat asepresidenti Rehni asendab asepresident Kallas.

Eelarve ja finantsplaneerimise volinikku Lewandowskit asendab volinik Piebalgs.

Õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest vastutavat asepresidenti Redingit asendab volinik Hahn.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutavat asepresident Tajanit asendab volinik Barnier.

Tarbijaküsimuste volinikku Mimicat asendab volinik Andor.

Valimispuhkusel oleva voliniku kabinet ja talitused täidavad talle määratud ajutise asendaja korraldusi ja annavad aru tollele.

Volinike käitumisjuhendis on nähtud ette sätted ka juhuks, kui volinik küll kandideerib valimistel, kuid ei osale aktiivselt valimiskampaanias („President otsustab [...] konkreetset olukorda arvesse võttes, kas kavandatav kandideerimine valimistel on ühildatav voliniku ametiülesannete täitmisega”). Sellises olukorras on kaubanduse volinik De Gucht. Volinik De Gucht on kinnitanud, et ta ei osale aktiivselt valimiskampaanias ja jätkab voliniku ametiülesannete täitmist. Ta on ka avalikult teatanud, et valituks osutumise korral ei võta ta vastu Euroopa Parlamendi liikme kohta.

President Barroso on teatanud valimispuhkusega seotud otsustest Euroopa Parlamendi presidendile, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja komisjoni raamkokkuleppes (ELT L 304, 20.11.2010). Samuti on teavitatud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariiki.

Taust

22.–25. mail toimuvad kõikjal ELis järgmised Euroopa Parlamendi valimised.

Volinike käitumisjuhendi (C(2011) 2904) kohaselt võib volinik „olla poliitiliselt aktiivne”. Kui volinik otsustab osaleda valimistel, „teatab ta presidendile oma kavatsusest kandideerida ja kavandatavast rollist valimiskampaanias. Kui ta kavatseb valimiskampaaniast aktiivselt osa võtta, peab ta seni, kuni ta on sellega aktiivselt seotud, või vähemalt valimiskampaania lõpuni katkestama oma osalemise komisjoni töös”.

Volinike käitumisjuhend:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/code_conduct_en.pdf

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post


Side Bar