Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. jaanuar 2014

Kreeka kirjutab kuueteistkümnenda riigina alla rahvusvaheliste abielupaaride abistamiseks mõeldud ELi eeskirjadele

Täna andis Euroopa Komisjon oma heakskiidu Kreeka otsusele ühineda 15 liikmesriigi eeskujul ELi eeskirjadega, mis võimaldavad rahvusvahelistel abielupaaridel valida, millise riigi õigust nende suhtes lahutuse või lahuselu korral kohaldatakse. Nimetatud eekirjad kehtivad alates 2012. aasta juunist, mil liikmesriigid otsustasid kasutada esmakordselt integratsiooni eesmärgil nn tõhustatud koostöö menetlust (IP/10/347). Tõhustatud koostöö menetlus nähti ette Nice'i lepinguga juba 2001. aastal, kuid seda rakendati alles Barroso komisjoni koosseisu teisel ametiajal. Menetlus võimaldab rakendada teatavat meedet, mille suhtes puudub täielik üksmeel, kui seda toetab vähemalt üheksa liikmesriiki. Tänu tõhustatud koostööle said 14 liikmesriiki (vt taustteave) leppida 2011. aastal kokku lahutust reguleerivaid eeskirju käsitlevas määruses, millega 2012. aastal ühines Leedu (IP/12/1231) ja nüüd ka Kreeka. Määruse eesmärk on tagada abielupaaridele õiguskindlus ja välistada nn võidujooks kohtusse (s.t inimene üritab pöörduda kohtusse enne abikaasat) ja meelepärase kohtualluvuse valimine, hoides samal ajal ära emotsionaalselt keerulised ja rahaliselt kulukad menetlused.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding lausus: „Piiriüleseid lahutusi käsitlevate eeskirjade vastuvõtmisega astuti Euroopa integratsiooni vallas uus samm. See näitas meile, kuidas liikuda edasi olukorras, kus ühehäälse heakskiidu nõue takistab tegevust, ning andis võimaluse rakendada praktikas Lissaboni lepingu uuenduslikke sätteid. Asjaolu, et veel üks liikmesriik ühineb tõhustatud koostööga piiriüleste lahutuste lihtsustamiseks, on väga julgustav. Inimeste vaba liikumine on andnud eri liikmesriikide kodanikele võimaluse omavahel tutvuda ja abielluda, kuid sellega peab kaasnema ka õiguskindlus lahutuse korral.”

Abielulahutuse suhtes kohaldatavat õigust käsitleva määruse eesmärk on kaitsta lahutusmenetluse ajal nõrgemat partnerit. Selleks antakse rahvusvahelistele abielupaaridele võimalus eelnevalt valida, millist õigust nad soovivad oma lahutuse või lahuselu suhtes kohaldada. Kui abielupaar ei jõua kohaldatava õiguse valikul kokkuleppele, otsustab kohtunik ühise korra alusel, millise riigi õigust on kõige asjakohasem kohaldada. Alates 21. juunist 2012 kohaldataval määrusel ei ole mingit mõju liikmesriikide lahutus- ega perekonnaõigusele, samuti ei nähta selles ette liikmesriikide perekonnaõiguse materiaalõiguslikke norme mõjutavate eeskirjade vastuvõtmist.

Eurostati andmetel oli ELis 2009. aastal ligi 1 miljon lahutust. ELi eeskirjad aitavad abielupaare, kes on eri kodakondsusest või kes elavad eri riikides või koos väljaspool koduriiki, ning kaitsevad neid keeruka, aeganõudva ja raske menetluse eest.

Lahutusküsimusi käsitleva määruse eeskujul on tõhustatud koostööd kasutatud ka muudes valdkondades, kus liikmesriigid ei ole suutnud kokkuleppele jõuda, nimelt ELi ühtse patendi (MEMO/12/971) ja finantstehingute maksu (IP/13/115) puhul.

Taustteave

ELi aluslepingute kohaselt võivad üheksa või enam riiki arendada tõhustatud koostöö raames edasi meedet, mis on oluline, kuid mille väljatöötamine on väikese osa liikmesriikide survel peatatud. Ülejäänud ELi liikmesriikidele jääb õigus igal ajal ühineda (ELi toimimise lepingu artikkel 331).

ELi liikmesriikide valitsused võtsid 12. juulil 2010 vastu nõukogu otsuse, millega lubatakse tõhustatud koostööd lahutuste ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas (IP/10/917, MEMO/10/100). Otsus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 22. juulil 2010. Seejärel võttis 14 tõhustatud koostöös osalevat liikmesriiki (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Luksemburg, Läti, Malta, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia ja Ungari) 20. detsembril 2010 vastu nõukogu määruse, mis sisaldab rahvusvaheliste abielupaaride lahutuste suhtes kohaldatava õiguse valimise üksikasjalikke eeskirju (määrus avaldati Euroopa Liidu Teatajas 29. detsembril 2010).

Ka ülejäänud liikmesriigid võivad soovi korral tõhustatud koostööga igal ajal ühineda. Lissaboni lepingu kohaselt peavad nad esmalt teatama oma soovist nõukogule ja komisjonile. Kreeka on pärast Leedut teine liikmesriik, kes on teatanud institutsioonidele oma soovist osaleda tõhustatud koostöös eespool nimetatud liikmesriikidega.

Lisateave

Euroopa Komisjon – perekonnaküsimused ja pärimisasjad:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar