Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 Януари 2014 г.

Гърция е шестнадесетата държава членка, която ще се включи в прилагането на правилата на ЕС в помощ на международните двойки

Днес Комисията даде зелена светлина на решението на Гърция да се присъедини към петнадесетте страни, които вече участват в прилагането на правилата на ЕС, позволяващи на международните двойки да избират кое национално право да се прилага за техния развод или законна раздяла. Приемането на новите правила, които са в сила от юни 2012 г., последва първото решение на държави — членки на ЕС, да пристъпят към интеграция посредством процедурата за „засилено сътрудничество“ (IP/10/347). Засиленото сътрудничество, въведено с Договора от Ница през 2001 г., но неизползвано до втората Комисия на Барозу, днес позволява на група от най-малко девет държави членки да прилагат мерки, по които всички 28 държави членки не са успели да постигнат съгласие. В случая с правилата за развод то даде възможност първоначално 14 страни (виж контекста) през 2011 г. да постигнат съгласие относно регламент, към който Литва се присъедини през 2012 г. (IP/12/1231), а сега това ще направи Гърция. Регламентът цели да предостави правна сигурност на двойките и да предотврати „надпреварата в избора на съд“ и търсенето на най-благоприятната правна система („forum shopping“) при развод, като в същото време се избягват скъпо струващи от емоционална и от финансова гледна точка производства.

„Правилата на ЕС за трансграничен развод отвориха ново поле за развитие на европейската интеграция. Те показаха посоката за развитие в областите, в които липсата на единодушие е пречка за постигане на напредък, и по този начин дадоха живот на правните нововъведения, съдържащи се в Договора от Лисабон,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Много обнадеждаващо е, че още една държава се присъединява към засиленото сътрудничество, което помага на международните двойки в процес на развод. Докато свободното движение на хора дава възможност на мъже и жени от цяла Европа да се срещат и да се влюбват, трябва да гарантираме наличието на правна сигурност в случай на развод.“

Регламентът относно приложимото право при развод има за цел да защити по-слабите партньори при бракоразводни дела. Международните двойки могат да се споразумеят предварително за това кое право да се прилага в случай на развод или законна раздяла. В случай, че двойката не може да постигне съгласие, съдиите ще разполагат с обща формула, за да определят правото на коя страна ще се прилага. Регламентът, който се прилага от 21 юни 2012 г., не оказва влияние върху националните закони за развод или брак, нито пък предвижда приемането на правила, засягащи материалното семейно право на държавите членки.

В ЕС, където през 2009 г. е имало почти 1 милион развода (по данни на Евростат), правилата помагат на двойките с различно гражданство, на тези, живеещи разделени в различни страни или заедно в страна, различна от тяхната собствена страна, и ги предпазва от сложни, продължителни и болезнени процедури.

Законодателството в областта на развода послужи за пример при преодоляване на разногласията между държавите членки в други области на политиката, в които впоследствие засиленото сътрудничество бе използвано: единния патент на ЕС (MEMO/12/971) и предложението за данък върху финансовите сделки (IP/13/115).

Контекст

Съгласно Договорите на ЕС засиленото сътрудничество позволява на девет или повече държави да прокарат мярка, която е важна, но остава блокирана от малцинство държави членки. Другите държави членки си запазват правото да се присъединят към това сътрудничество, ако желаят (член 331 от ДФЕС).

На 12 юли 2010 г. правителствата на държавите — членки на ЕС, приеха Решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла (IP/10/917, MEMO/10/100). Решението бе публикувано в Официален вестник на ЕС на 22 юли 2010 г. Впоследствие 14-те участващи държави (Австрия, Белгия, България, Германия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Франция) водиха преговори и на 20 декември 2010 г. приеха Регламент на Съвета, който съдържа подробни правила относно избора на приложимо право за международните разводи (публикуван в Официален вестник на ЕС на 29 декември 2010 г.).

Други държави членки, които желаят да вземат участие, могат да направят искане за това по всяко време. Съгласно Договора от Лисабон те най-напред трябва да нотифицират Съвета и Комисията. След Литва Гърция е втората държава членка, която нотифицира институциите за желанието си да участва в засиленото сътрудничество.

Допълнителна информация

Европейска комисия — семейноправни въпроси и наследяване:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar