Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 1 d.

Lankstesnės vizų taisyklės ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

Daug į ES norinčių atvykti ne ES šalių piliečių dažnai susiduria su sudėtingomis, ilgai trunkančiomis ir daug kainuojančiomis vizų išdavimo procedūromis. Šiandien pateikti pasiūlymai leis gerokai sutrumpinti ir supaprastinti procedūras, taikomas asmenims, kurie nori trumpam atvykti į ES. Be to, bus sutaupyta lėšų, sumažės biurokratinių formalumų ir bus išlaikytas esamas saugumo lygis. Palengvinus teisėtų keliautojų galimybes vykti į Šengeno erdvę jiems bus paprasčiau aplankyti draugus ir gimines ar keliauti verslo reikalais. Bus skatinama aktyviau plėtoti ekonominę veiklą, kurti darbo vietas turizmo ir kituose susijusiuose sektoriuose, pvz., restoranų ir transporto pramonės. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad dėl sudėtingų vizų išdavimo procedūrų 2012 m. iš šešių daugiausia keliautojų turinčių šalių negalėjo atvykti iš viso 6,6 mln. potencialių keliautojųi. Jis taip pat parodė, kad nustačius lankstesnes ir ne tokias griežtas vizų išdavimo taisykles kelionių į Šengeno erdvę skaičius vien tik iš šių šešių šalių galėtų padidėti nuo 30 proc. iki 60 proc.ii Tokiu atveju atvykstantys asmenys per penkerius metus galėtų išleisti net 130 mlrd. EUR (mokėdami už apgyvendinimą, maistą ir gėrimus, transportą, pramogas, apsipirkdami ir pan.), o turizmo ir susijusiuose sektoriuose galėtų būti sukurta apie 1,3 mln. darbo vietų.

„Europai reikia pažangesnės vizų politikos. Į savo šalis turime pritraukti daugiau turistų, verslininkų, mokslininkų, studentų, menininkų ir kultūros srities specialistų. Dabar norime akcentuoti ekonominius vizų politikos aspektus, kad paskatintume ekonomikos augimą, naujų darbo vietų kūrimą ir kad būtų išlaikytas aukštas saugumo lygis pasienyje. Šiandien pateikiami pasiūlymai padės gerokai supaprastinti procedūras tiems, kurie atvyksta trumpam. Tikimės, kad priėmus šiuos pasiūlymus ateinančiais metais keliautojų skaičius gerokai padidės“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pridūrė: „Dabar, kai vis stiprėja tarptautinė konkurencinė kova ir vis daugiau šalių turizmą vertina kaip ekonomikos augimą skatinantį veiksnį, mūsų pasiūlymas Europos turizmo pramonei bus ypač naudingas. Naujos vizų taisyklės padės atremti minėtą iššūkį. Šie pokyčiai padės turizmo pramonei pasiruošti numatomam gerokai didesniam į Europą atvyksiančių turistų srautui. Turizmas yra Europos ekonomikos augimo variklis. Per pastarąją krizę jis buvo pats svarbiausias Europos ekonomikos ramstis.“

Norėdama paskatinti Europos ekonomiką ir palengvinti keliones į ES, šiandien Europos Komisija siūlo svarbius vizų išdavimo taisyklių pakeitimus. Pagrindiniai pasiūlymo elementai:

1) terminą, per kurį išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas, sutrumpinti nuo 15 iki 10 dienų; 2) sudaryti galimybę pateikti prašymą dėl vizos kitų ES valstybių konsulatuose, jeigu konkrečioje šalyje valstybė narė, kuriai tenka prašymų dėl vizų nagrinėjimo kompetencija, neturi savo atstovybės arba jai nėra kitaip atstovaujama;3) gerokai supaprastinti reguliariai keliaujantiems asmenims taikomą tvarką, numatant, kad jiems būtų privaloma išduoti daugkartines vizas, galiojančias trejus metus;4) supaprastinti prašymo formą ir sudaryti galimybę pateikti prašymus internetu; 5) numatyti valstybių narių galimybę nustatyti specialias schemas, pagal kurias pasienyje būtų išduodamos iki 15 dienų galiojančios vizos, skirtos vykti į vieną Šengeno valstybę; 6) numatyti valstybių narių galimybę išduoti vizas į svarbius renginius atvykstantiems asmenims; 7) išduoti naujos rūšies vizas (kelionių vizas), su kuriomis teisėti keliautojai galėtų keliauti po Šengeno erdvę iki vienerių metų (nė vienoje valstybėje narėje nepasilikdami ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį).

– Supaprastinti prašymus dėl trumpalaikių vizų, kad būtų galima lengviau susidoroti su didėjančia jų paklausa. Esamos vizų išdavimo taisyklės leido daug pasiekti: prašymų dėl vizų skaičius padidėjo 68 proc. (nuo 10,2 mln. 2009 m. iki 17,2 mln. 2013 m.). Tačiau galima pasiekti dar didesnės pažangos skatinant teisėtų keliautojų judumą. Nauji 2013 m. statistiniai duomenys apie vizas pateikti šioje vaizdinėje medžiagoje. Pernelyg dažnai problemos gaunant vizas apriboja galimybes atvykti, dėl to sumažėja iš turistų lankomų vietų gaunama potenciali nauda. Pvz., 2015 m. Milane vyksianti pasaulinė paroda Expo gali būti gera proga milijonams naujų lankytojų atvykti į Europą.

Konkrečiai Komisija dabar siūlo:

– Nustatyti aiškesnes procedūrines taisykles ir pagreitinti patį procesą. Siūloma terminą, per kurį išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas, sutrumpinti nuo 15 iki 10 dienų. Pratęstas ilgiausias prašymo pateikimo terminas (šeši mėnesiai vietoj anksčiau buvusių trijų), kad keliautojai galėtų planuoti iš anksto ir išvengtų didžiausio aktyvumo sezono.

Be to, bus supaprastintas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas ir jis taps galutinis, o geriau suderinus šiuos reikalavimus vietos lygiu visiems besikreipiantiems dėl vizos asmenims bus užtikrintos vienodos sąlygos. Bus panaikintas reikalavimas įsigyti dažnai brangiai kainuojantį sveikatos draudimą kelionės metu.

– Intensyvinti konsulinį bendradarbiavimą. Pasiūlyme numatyta, kad jeigu konkrečioje trečiojoje šalyje valstybė narė, kuriai tenka prašymų dėl vizų nagrinėjimo kompetencija, neturi savo atstovybės arba jai nėra kitaip atstovaujama, asmuo gali pateikti prašymą bet kuriame iš esančių konsulatų (privalomas atstovavimas).

– Vykti į pakartotines keliones bus paprasčiau, nes bus nustatyti privalomi kriterijai, taikomi išduodant daugkartines vizas, galiojančias trejus, o vėliau ir penkerius metus, kai jos išduodamos VIS užregistruotiems reguliariai keliaujantiems asmenims. Šiomis supaprastintomis procedūromis galės pasinaudoti Vizų informacinėje sistemoje (VIS) užregistruoti vizų prašytojai, kurie per pastaruosius 12 mėnesių teisėtai pasinaudojo bent 2 vizomis. Šias taisykles taip pat įmanoma pakeisti dėl palaipsniui diegiamos Vizų informacinės sistemos (VIS), kurią planuojama baigti diegti 2015 m. Ja naudodamiesi valstybių narių konsulatai galės gauti ankstesnę informaciją apie vizų prašytojų prašymus ir vizas.

Keliautojai, turintys ilgiau galiojančias daugkartines vizas, galės keliauti mažiau planuodami iš anksto, dėl to jie greičiausiai dažniau nei dabar keliaus į Šengeno erdvę. Dėl didėjančio kelionių į Šengeno zoną skaičiaus turėtų sparčiau augti jos ekonomika.

– Sukurti kelionių vizą. Su šios naujos rūšies viza ne ES šalių piliečiai galės keliauti po Šengeno erdvę iki vienerių metų (toje pačioje valstybėje narėje nebūdami ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį) ir turės galimybę pratęsti vizą iki dvejų metų (jeigu jie nepasilieka toje pačioje valstybėje narėje ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį). Tokios sąlygos būtų taikomos, pvz., gyvus pasirodymus rengiantiems menininkams, kurių gastrolės Šengeno erdvėje trunka ilgesnį laikotarpį, ir Europoje norintiems ilgiau pasilikti pavieniams keliautojams, kaip antai turistams, mokslininkams ir studentams.

Pagrindiniai faktai

Šiandien pateikiamų dokumentų rinkinį sudaro:

– ataskaita (Pažangesnė vizų politika ekonomikos augimui skatinti), kuria įvertinama, kaip valstybės narės įgyvendino Vizų kodeksą;

– pasiūlymas dėl reglamento dėl Sąjungos vizų kodekso (Vizų kodeksas) naujos redakcijos;

– reglamento, kuriuo sukuriama kelionių viza, pasiūlymas;

– statistinių duomenų apie vizas apžvalga.

Tolesni veiksmai. Dabar abu pasiūlymus turi būti patvirtinti Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas. Manoma, kad tai įvyks ne anksčiau kaip 2015 m.

Įsigaliojus pasiūlymams pakeitimai bus taikomi visoms ES valstybėms narėms, visapusiškai taikančioms bendrą Šengeno vizų politiką, ir keturioms Šengeno asocijuotosioms valstybėms (Islandijai, Lichtenšteinui, Norvegijai ir Šveicarijai). Pažymėtina, kad Bulgarija, Kroatija, Airija, Kipras, Rumunija ir Jungtinė Karalystė vizų politikoje nedalyvauja.

Naudingos nuorodos

MEMO/14/247

Ataskaita „Pažangesnė vizų politika ekonomikos augimui skatinti“: nuoroda

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Sąjungos vizų kodekso (Vizų kodeksas): nuoroda

Reglamento, kuriuo sukuriama kelionių viza, pasiūlymas: nuoroda

Statistinių duomenų apie vizas apžvalga: vaizdinė medžiaga

C. Malmström svetainė

Komisijos narės C. Malmström Twitter

Antonio Tajani svetainė

Komisijos pirmininko pavaduotojo A. Tajani Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Įmonių ir pramonės GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Įmonių ir pramonės GD Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, +32 2 298 09 63

Tove Ernst, +32 2 298 67 64

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

i :

Kinija, Indija, Rusija, Saudo Arabija, Pietų Afrika ir Ukraina.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar