Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 1. huhtikuuta 2014

Joustavammat viisumisäännöt kasvun ja työllisyyden tukemiseksi

Kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat matkustaa EU:hun, törmäävät usein monimutkaisiin, pitkiin ja kalliisiin viisumimenettelyihin. Tänään esitetyillä ehdotuksilla lyhennetään ja yksinkertaistetaan merkittävästi näitä menettelyjä niiden henkilöiden osalta, jotka haluavat tulla EU:hun lyhyttä oleskelua varten. Lisäksi ehdotuksilla vähennetään kustannuksia ja byrokratiaa, mutta turvataan samalla korkea turvallisuuden taso.

Helpottamalla laillisten matkailijoiden pääsyä Schengen-alueelle tuetaan perhe- ja muita vierailuja sekä yritystoimintaa. Näin lisätään talouden toimintaa ja tuetaan työpaikkojen luomista esimerkiksi matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla (esim. liikenne ja ravintola-ala).

Tuoreen tutkimuksen mukaan EU menetti hankalien viisumimenettelyjen takia vuonna 2012 arviolta 6,6 miljoonaa potentiaalista matkailijaa niistä kuudesta maastai, joista unioniin saapuu eniten matkustajia. Joustavammat ja yksinkertaisemmat viisumisäännöt voisivat lisätä Schengen-alueelle suuntautuvaa matkailua 30 prosentista peräti 60 prosenttiin pelkästään näistä kuudesta maasta.ii Tämä voi tarkoittaa jopa 130 miljardin euron välittömiä tuloja viiden vuoden aikana (majoitus, ruokailu, liikenne, viihde, ostokset jne.) ja synnyttää noin 1,3 miljoonaa työpaikkaa matkailussa ja siihen kytkeytyvillä aloilla.

”Eurooppa tarvitsee älykkäämpää viisumipolitiikkaa”, toteaa sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström. ”Meidän on houkuteltava tänne lisää turisteja, liikemiehiä, tutkijoita, opiskelijoita, taiteilijoita ja kulttuurialan ammattilaisia. Me haluamme kehittää Euroopan taloutta ja luoda uusia työpaikkoja painottamalla EU:n viisumipolitiikan taloudellista ulottuvuutta, samalla kuitenkin varmistaen korkean turvallisuuden tason ulkorajoilla. Tänään esitetyillä ehdotuksilla helpotetaan merkittävästi menettelyjä, joita lyhyeksi aikaa saapuvien matkailijoiden on noudatettava. Näiden ehdotusten ansiosta matkailijoiden määrän odotetaan lisääntyvän lähivuosina merkittävästi”, Malmström jatkaa.

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaavan komissaarin, Euroopan komission varapuheenjohtajan Antonio Tajanin mukaan ehdotuksella tuetaan Euroopan matkailualaa tilanteessa, jossa kansainvälinen kilpailu kiristyy jatkuvasti ja yhä useammat maat hyödyntävät matkailua tärkeänä kasvutekijänä. ”Uudet viisumisäännöt ovat vastaus tähän haasteeseen”, Tajani toteaa. ”Näillä muutoksilla autetaan matkailualaa vastaamaan Eurooppaan saapuvien turistien määrän odotettavissa olevaan merkittävään kasvuun. Matkailu on Euroopan kasvun moottori, ja se on ollut finanssikriisin aikana maanosamme talouden kannalta keskeisessä asemassa.”

Elvyttääkseen Euroopan taloutta ja helpottaakseen matkailijoiden pääsyä EU:hun Euroopan komissio ehdottaa merkittäviä muutoksia viisumisääntöihin. Uuden toimenpidepaketin keskeiset osa-alueet ovat seuraavat:

1) Viisumihakemuksen käsittelylle ja päätöksen tekemiselle asetetun määräajan lyhentäminen 15 päivästä 10 päivään, 2) mahdollisuus jättää viisumihakemus jonkin toisen jäsenvaltion konsulaattiin, jos jäsenvaltio, jolla on toimivalta käsitellä viisumihakemus, ei ole läsnä tai edustettuna kyseisessä kolmannessa maassa,3) merkittäviä helpotuksia säännöllisesti matkustaville henkilöille, esimerkiksi velvollisuus myöntää kolme vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi, 4) yksinkertaistettu hakemuslomake sekä mahdollisuus tehdä hakemus sähköisesti, 5) jäsenvaltioiden mahdollisuus laatia erityisiä menettelyjä vain yhdessä Schengen-valtiossa enintään 15 päivää voimassa olevien viisumien myöntämiseksi ulkorajoilla, 6) jäsenvaltioiden mahdollisuus helpottaa viisumien myöntämistä matkailijoille, jotka osallistuvat eräisiin suurtapahtumiin, 7) uudentyyppinen kiertomatkaviisumi, jonka turvin lailliset matkailijat voivat liikkua Schengen-alueella enintään vuoden ajan (kuitenkin yhden jäsenvaltion alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana).

- Yksinkertaistetaan lyhytaikaista viisumia koskevia hakumenettelyjä kasvavaan kysyntään vastaamiseksi. Jo nykyisten viisumisääntöjen nojalla on saatu aikaan paljon edistystä, ja viisumihakemusten määrä on kasvanut 68 prosenttia, 10,2 miljoonasta hakemuksesta vuonna 2009 17,2 miljoonaan hakemukseen vuonna 2013. Laillisten matkailijoiden liikkuvuutta voidaan kuitenkin parantaa edelleen. Viisumeja koskevat uudet tilastotiedot vuodelta 2013 löytyvät osoitteesta infographic. Viisumin saantiin liittyvät ongelmat rajoittavat liian usein maahanpääsyä ja vähentävät siten turistikohteista saatavaa taloudellista hyötyä. Esimerkiksi Milanossa vuonna 2015 järjestettävä maailmannäyttely saattaa houkutella Eurooppaan miljoonia uusia matkailijoita.

Komissio esittää nyt seuraavat käytännön ehdotukset:

- Vahvistetaan selkeämmät menettelysäännöt ja nopeutetaan menettelyä. Komissio ehdottaa, että viisumihakemuksen käsittelyyn ja päätöksen tekemiseen varattua määräaikaa lyhennetään 15 päivästä 10 päivään. Hakemuksen jättämisen määräaikaa on pidennetty kolmesta kuuteen kuukauteen ennen aiottua matkustuspäivää, jotta matkailijat voisivat tehdä ennakkosuunnitelmia ja välttää ruuhkat.

Lisäksi on tarkoitus yksinkertaistaa liiteasiakirjojen luetteloa ja tehdä siitä tyhjentävä sekä yhdenmukaistaa vaatimuksia paikallisella tasolla, jotta voidaan varmistaa viisumihakemusten yhdenvertainen kohtelu. Vaatimus matkasairausvakuutuksesta poistetaan, sillä tällaiset vakuutukset ovat usein kalliita.

- Tehostetaan konsuliyhteistyötä. Ehdotuksen mukaan hakija voi jättää viisumihakemuksen minkä tahansa jäsenvaltion konsulaattiin, jos jäsenvaltio, jonka toimivaltaan viisumihakemuksen käsittely kuuluu, ei ole läsnä tai edustettuna kyseisessä kolmannessa maassa (”pakollinen edustus”).

- Toistuvat vierailut helpottuvat, kun otetaan käyttöön velvollisuus myöntää aluksi kolme vuotta ja myöhemmin viisi vuotta voimassa oleva toistuvaisviisumi viisumitietojärjestelmään (VIS) rekisteröidyille säännöllisesti matkustaville henkilöille. Nämä helpotukset hyödyttävät hakijoita, joiden tiedot on rekisteröity viisumitietojärjestelmään ja jotka ovat aiemmin käyttäneet laillisesti ainakin kaksi viisumia edeltävien 12 kuukauden aikana. Sääntöjen muutos on mahdollista viisumitietojärjestelmän ansiosta, jonka käyttöönotto on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2015. Järjestelmän avulla jäsenvaltioiden konsulaatit pääsevät näkemään hakijan viisumihistorian.

Koska aiempaa pidempään voimassa oleva toistuvaisviisumi antaa viisuminhaltijoille mahdollisuuden matkustaa spontaanimmin, he todennäköisesti matkustavat useammin Schengen-alueelle. Matkailun lisääminen puolestaan vauhdittaa talouskasvua Schengen-alueella.

- Luodaan kiertomatkaviisumi. Tämän uudenlaisen viisumin turvin laillisesti matkustavat kolmansien maiden kansalaiset voivat liikkua Schengen-alueella enintään vuoden ajan (kuitenkin yhden jäsenvaltion alueella enintään 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana). Viisumin voimassaoloa on mahdollista jatkaa kahteen vuoteen (edellyttäen, että hakija ei oleskele yhdessä jäsenvaltiossa pidempään kuin 90 päivää minkä tahansa 180 päivän jakson aikana). Tämä koskisi esimerkiksi esiintyviä taiteilijoita, jotka ovat Schengen-alueella kiertueella pitkiä ajanjaksoja. Lisäksi se koskisi omatoimimatkailijoita, kuten turisteja, tutkijoita ja opiskelijoita, jotka haluavat oleskella Euroopassa pidempään.

Tausta

Tänään esitetty paketti koostuu seuraavista osista:

- kertomus ”Järkevä viisumipolitiikka talouskasvun tueksi”, jossa arvioidaan viisumisäännöstön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa,

- ehdotus asetukseksi unionin viisumisäännöstön uudelleenlaatimisesta (viisumisäännöstö),

- ehdotus asetukseksi kiertomatkaviisumin luomisesta,

- yhteenveto viisumitilastoista.

Seuraavat vaiheet: Ehdotuksille on nyt saatava Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyntä. Tämän odotetaan tapahtuvan aikaisintaan vuonna 2015.

Sen jälkeen kun ehdotukset ovat tulleet voimaan, muutokset koskevat kaikkia Schengen-alueen yhteistä viisumipolitiikkaa soveltavia jäsenvaltioita sekä neljää Schengenin säännöstöön assosioitunutta valtiota (Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi). On huomattava, että Bulgaria, Irlanti, Kroatia, Kypros, Romania ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät osallistu yhteiseen viisumipolitiikkaan.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/14/247

Kertomus ”Järkevä viisumipolitiikka talouskasvun tueksi”: link

Ehdotus asetukseksi unionin viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö): link

Ehdotus asetukseksi kiertomatkaviisumin luomisesta: link

Yhteenveto viisumitilastoista: infographic

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Antonio Tajanin verkkosivut

Varapuheenjohtaja Tajani Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32-2) 298 09 63

Tove Ernst (+32-2) 298 67 64

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

i :

Etelä-Afrikka, Intia, Kiina, Saudi-Arabia, Ukraina ja Venäjä.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar