Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 1. aprill 2014

Paindlikumad viisanõuded majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks

Paljud kolmandate riikide kodanikud, kes soovivad ELi reisida, puutuvad sageli kokku tülikate, aeganõudvate ja kulukate viisamenetlustega. Täna esildatud ettepanekuga lühendatakse ja lihtsustatakse oluliselt viisamenetlusi nende jaoks, kes soovivad külastada ELi lühiajaliselt. Samuti vähendatakse menetlusega seotud kulusid ja bürokraatiat, säilitades samal ajal julgeoleku taseme. Lihtsustades seaduslike reisijate jaoks Schengeni alale juurdepääsu, muudame lihtsamaks ka sõprade ja sugulaste külastamise ja ettevõtlusega tegelemise. See aitab elavdada majandustegevust ja luua töökohti näiteks turismisektoris ja sellega seotud valdkondades nagu restorani- ja transpordisektoris. Hiljutine uuring näitab, et 2012. aastal jäi tülikate viisamenetluste tõttu ELi tulemata kokku 6,6 miljonit potentsiaalset reisijat nendest kuuest riigist, kust liitu saabub kõige rohkem reisijaidi. Samuti näitas uuring, et paindlikumad ja lihtsamad viisaeeskirjad aitaksid suurendada reiside arvu Schengeni alale ainuüksi nendest kuuest riigist 30% kuni 60%ii. See võib tähendada kokku kuni 130 miljardit eurot otseseid kulutusi viie aasta jooksul (majutus, söök ja jook, transport, meelelahutus, sisseostud jne.), mis võib luua ligikaudu 1,3 miljonit töökohta turismialal ja sellega seotud sektorites.

„Euroopa vajab arukamat viisapoliitikat. Me peame meelitama siia rohkem turiste, ettevõtjaid, teadlasi, üliõpilasi, kunstnikke ja kultuuritöötajaid. Meie eesmärk on elavdada ELi majandust ja luua uusi töökohti, pannes oma viisapoliitikas rohkem rõhku majanduslikele aspektidele ning säilitades samal ajal piiridel kõrge julgeoleku taseme. Tänaste ettepanekutega lihtsustatakse oluliselt menetlusi lühiajaliste külastajate jaoks. Nende ettepanekute tulemusena peaks reisijate arv järgnevatel aastatel oluliselt kasvama,” ütles siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani lisas: „Toetame oma ettepanekuga Euroopa turismisektorit olukorras, kus rahvusvaheline konkurents muutub järjest tihedamaks ja üha rohkem riike näeb turismi olulise majanduskasvu tegurina. Uus viisaeeskiri aitab meid selle ülesande lahendamisel. Tehtud muudatused aitavad turismisektoril saada hakkama Euroopat külastavate turistide arvu eeldatava olulise kasvuga. Turism on Euroopa majanduskasvu mootor ja on hiljutise finantskriisi ajal olnud Euroopa majanduse seisukohast kesksel kohal.”

Selleks et stimuleerida Euroopa majandust ja lihtsustada reisijate pääsu ELi, esitab Euroopa Komisjon täna ettepaneku viisaeeskirja tehtavate oluliste muudatuste kohta. Kõnealuse paketi põhielemendid on järgmised:

1) lühendada viisataotluse menetlemist ja otsuse tegemise aega 15-lt päevalt 10-le; 2) pakkuda võimalust esitada viisataotlus mõne teise ELi riigi konsulaadis, kui kolmandas riigis puudub viisataotluse töötlemiseks pädeval liikmesriigil endal konsulaat või ta ei ole selles riigis esindatud; 3) olulised lihtsustused regulaarsete reisijate jaoks, sealhulgas kohustus anda mitmekordne kolmeaastase kehtivusajaga viisa; 4) lihtsustatud taotluse vorm ja võimalus viisat taotleda elektrooniliselt; 5) liikmesriikidele antud võimalus anda erikava alusel piiril viisasid, mis kehtivad kuni 15 päeva viibimiseks ühes Schengeni riigis; 6) liikmesriikidele võimalus lihtsustada viisade andmist isikutele, kes osalevad olulistel üritustel; 7) uut liiki viisa (ringreisiviisa), mis võimaldab seaduslikel reisijatel Schengeni alal ringi reisida kuni üks aasta (viibimata ühes liikmesriigis 180 päeva jooksul rohkem kui 90 päeva).

– Lihtsustada lühiajaliste viisade taotlemist, et vastata kasvavale nõudlusele. Palju on juba saavutatud kehtiva viisaeeskirja raames: viisataotluste arv on kasvanud 68% — 10,2 miljonilt 2009. aastal 17,2 miljonini 2013. aastal. Siiski on seaduslike reisijate liikuvuse edendamiseks võimalik teha veelgi rohkem. 2013. aasta uue viisastatistika leiab siit: infograafik. Liigagi sageli piiravad probleemid viisa saamisel maale pääsu ja see vähendab turismi vaatamisväärsuste külastamisest saadavat võimalikku majanduslikku kasu. Näiteks võib 2015. aastal toimuv Milano maailmanäitus tuua Euroopasse miljoneid uusi külastajaid.

Komisjon teeb järgmised ettepanekud:

– Kehtestada selgemad menetluseeskirjad ja kiirendada menetlemist. Tehtud on ettepanek lühendada viisataotluse menetlemise ja otsuse tegemise tähtaega 15-lt päevalt 10-le. Taotluse esitamise maksimaalset tähtaega on pikendatud kolme kuni kuue kuuni enne kavandatud reisi. See annab võimaluse reisi ette planeerida ning vältida kõrghooaega.

Lisaks lihtsustatakse loetelu täiendavatest dokumentidest ning nüüd on see täielik. Nende nõuete ühtlustamise kaudu kohalikul tasandil tagatakse viisataotlejate võrdne kohtlemine. Kaotatakse kohustuslik ja sageli kulukas reisi- ja tervisekindlustuse nõue.

– Tõhustada konsulaarkoostööd. Ettepaneku kohaselt on taotlejal õigus esitada taotlus mis tahes liikmesriigi konsulaadis („kohustuslik esindatus”), kui liikmesriigil, kes on pädev viisataotlust menetlema, ei ole kolmandas riigis konsulaati või ta ei ole selles riigis esindatud.

Lihtsustada korduvkülastusi. Kehtestatakse kriteerium, mille alusel antakse VISis registreeritud regulaarsetele reisijatele mitmekordne viisa, mis kehtib kolm aastat ja seejärel viis aastat. Need lihtsustused kehtivad taotlejatele, kelle andmed on registreeritud viisainfosüsteemis (VIS) ning kes on varem seaduslikult kasutanud vähemalt kahte viisat viimase 12 kuu jooksul. See muudab korduvkülastused oluliselt lihtsamaks. See muutus on võimalik ka tänu viisainfosüsteemile (VIS), mille kasutuselevõtt peaks jõudma lõpule 2015. aastal. See annab liikmesriikide konsulaatidele võimaluse tutvuda viisataotlejate „viisaajalooga”.

Kuna senisest pikema kehtivusajaga mitmekordne viisa annab viisaomanikele võimaluse spontaansemalt reisida, külastavad nad tõenäoliselt Schengeni ala rohkem, kui nad seda muidu teeksid. Reiside arvu suurenemine aitaks kaasa Schengeni ala majanduskasvu edendamisele.

– Võtta kasutusele ringreisiviisa. Selle uut liiki viisaga saavad seaduslikud kolmandate riikide kodanikud siseneda Schengeni alale ja seal ringi reisida kuni üks aasta (viibimata ühes liikmesriigis 180 päeva jooksul rohkem kui 90 päeva). Seda viisat on võimalik pikendada kuni kaheks aastaks (tingimusel et taotleja ei viibi 180päevase ajavahemiku jooksul samas liikmesriigis kauem kui 90 päeva). Seda viisat saaksid kasutada näiteks kunstnikud, kes on Schengeni alal pikemal ringreisil, kuid ka üksikreisijad, nagu turistid, teadlased ja üliõpilased, kes soovivad peatuda Euroopas pikemalt.

Taustteave

Täna esitatud pakett hõlmab järgmist:

– aruanne („Majanduskasvu toetav arukam viisapoliitika”), milles hinnatakse viisaeeskirjade rakendamist liikmesriikides;

– ettepanek sõnastada uuesti määrus, mis käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri);

– ettepanek määruse kohta, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa;

– ülevaade viisastatistikast.

Järgmised sammud. Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlament peavad mõlemad ettepanekud heaks kiitma, mis võiks toimuda kõige varem 2015. aastal.

Pärast ettepanekute jõustumist kohaldatakse muudatusi kõigi Schengeni ühist viisapoliitikat täies mahus kohaldavate ELi liikmesriikide ja nelja assotsieerunud riigi (Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits) suhtes. Tuleks märkida, et Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Küpros, Rumeenia ja Ühendkuningriik ei osale ühises viisapoliitikas.

Kasulikud lingid

MEMO/14/247

Viisapoliitika aruanne „Majanduskasvu toetav arukam viisapoliitika”: link

Määruse ettepanek, mis käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri); link

Määruse ettepanek, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa: link

Ülevaade viisastatistikast: infograafik

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Antonio Tajani veebisait

Asepresident Tajani Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Kodanikule: Europe Direct telefonitsi 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga

i :

Hiina, India, Venemaa, Saudi Araabia, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Ukraina.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar