Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 1. dubna 2014

Pružnější vízová pravidla mohou zrychlit růst a vytváření pracovních míst

Řada osob, které chtějí cestovat do EU a nejsou státními příslušníky členských zemí, často naráží na složité, zdlouhavé a nákladné postupy udělování víz. Dnes předložené návrhy zásadním způsobem zkrátí a zjednoduší postupy pro ty, kdo chtějí do EU přijet nakrátko, a přinesou další úspory a snížení byrokracie, přičemž zachovají stávající úroveň bezpečnosti. Díky tomu, že se přístup legálních cestujících do schengenského prostoru zjednoduší, budou se moci snáze navštěvovat přátelé a rodiny a usnadní se i podnikání. To podpoří hospodářskou aktivitu a vytváření pracovních míst například v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích, jako je gastronomie a doprava. Nedávná studie ukazuje, že celkem 6,6 milionů potenciálních návštěvníků ze šesti zemí, z nichž přijíždí největší počet osob, odradil příliš složitý postup udělování víz.i Podle studie by mohla pružnější a jednodušší pravidla vést také k nárůstu počtu cest do schengenského prostoru o 30 až 60 %, a to jen pokud jde o dotčených šest zemí.ii To by mohlo během pěti let přinést až 130 miliard eur, které cestující utratí přímo (za ubytování, jídlo a nápoje, dopravu, zábavu, nákupy atd.), a přispět k vytvoření přibližně 1,3 milionu pracovních míst v cestovním ruchu a souvisejících odvětvích.

„Evropa potřebuje inteligentní vízovou politiku. Měla by přilákat více turistů, obchodníků, výzkumníků, studentů, umělců a pracovníků v kultuře. Proto teď chceme zdůraznit ekonomický rozměr vízové politiky a využít ho k podpoře evropského hospodářství a vytvoření nových pracovních míst, avšak zároveň zachovat vysokou úroveň bezpečnosti na našich hranicích. Dnešní návrhy značně usnadní získávání víz pro krátkodobé návštěvníky. Očekáváme, že v následujících letech přinesou podstatné zvýšení zájmu ze strany cestujících,“ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za průmysl a podnikání, dodal: „Naše návrhy pomohou evropskému cestovnímu ruchu v době, kdy mezinárodní konkurence setrvale roste a stále větší počet zemí se spoléhá na cestovní ruch jako faktor růstu. Nová vízová pravidla jsou reakcí na tuto situaci. Tyto změny pomohou odvětví cestovního ruchu vypořádat se s předpokládaným významným nárůstem počtu turistů, kteří navštěvují Evropu. Turistický průmysl je hybnou silou evropského rozvoje a během nedávné krize byl nejdůležitější oporou evropského hospodářství.

Evropská Komise dnes s cílem stimulovat evropské hospodářství a usnadnit život lidem cestujícím do EU navrhuje zásadní změny vízových pravidel. Hlavními prvky tohoto opatření jsou:

1) zkrácení lhůty pro zpracování žádosti a vydání rozhodnutí z 15 na 10 dnů; 2) zavedení možnosti podat žádost o víza na konzulátech jiných zemí EU, pokud členský stát oprávněný zpracovat vízovou žádost v dané zemi není přítomen ani zastoupen; 3) výrazné usnadnění podmínek pravidelných cestujících, včetně povinného vydávání vícenásobných víz platných po dobu tří let; 4) zjednodušený formulář žádosti a možnost podávat žádosti on-line; 5) možnost, aby členské státy vytvořily zvláštní režim pro vydávání víz na hranicích, a to až na 15 dní v jednom státě schengenského prostoru; 6) možnost, aby členský stát usnadnil vydávání víz pro návštěvníky, kteří se účastní významných událostí; 7) nový typ víza (cestovní vízum) umožňující legálním cestujícím cestovat v rámci schengenského prostoru po dobu nejvýše jednoho roku (aniž by na území některého z členských států pobývali déle než 90 dní během jakéhokoli období 180 dní).

– Zjednodušení žádostí o krátkodobá víza s cílem uspokojit rostoucí poptávku Řady úspěchů bylo dosaženo již v rámci současných vízových pravidel, která přispěla k 68% nárůstu počtu žádostí o víza – z 10,2 milionu v roce 2009 na 17,2 milionu v roce 2013. Pro posílení mobility legálních cestujících lze však udělat ještě mnohem více. Novou statistiku týkající se víz v roce 2013 si můžete prohlédnout v infografice. Problémy při získávání víz často omezují přístup do schengenského prostoru a v důsledku snižují případný hospodářský přínos turistických atrakcí. Například Světová výstava (World Expo) v Miláně v roce 2015 bude pro miliony nových návštěvníků příležitostí k návštěvě Evropy.

Komise nyní konkrétně navrhuje:

– Zavedení souboru jasnějších procedurálních pravidel a urychlení procesu udělování víz. Bylo navrženo zkrátit lhůtu pro zpracování žádosti a přijetí rozhodnutí z 15 na 10 dnů. Maximální lhůta pro podávání žádostí byla prodloužena ze tří na šest měsíců před plánovanou cestou, aby mohli cestující plánovat s předstihem a vyhnuli se sezónním špičkám.

Rovné zacházení se žadateli o víza bude zaručeno rovněž díky doplnění a zjednodušení seznamu podpůrných dokumentů, které musí žadatelé předložit, a díky nezbytné harmonizaci těchto požadavků na místní úrovni. Bude upuštěno od často nákladného povinného cestovního zdravotního pojištění.

– Prohloubení konzulární spolupráce. Podle návrhu bude žadatel oprávněn požádat o víza na kterémkoliv z dostupných konzulátů („povinné zastoupení“), pokud není členský stát oprávněný zpracovat žádost o víza v dané třetí zemi přítomen ani zastoupen.

– Opakované návštěvy budou mnohem snazší díky zavedení povinných kritérií pro získání mnohonásobného víza platného tři roky a následně pět let pro cestující registrované ve Vízovém informačním systému (VIS). Tato pravidla jsou přínosem pro žadatele, jejichž údaje jsou registrovány ve Vízovém registračním systému (VIS) a kteří již využili víza legálním způsobem alespoň dvakrát v období posledních 12 měsíců. Tato změna pravidel je možná také díky zavádění Vízového registračního systému (VIS), které bude dokončeno pravděpodobně v roce 2015, a jež konzulátům členských států umožní přístup k „vízovému profilu“ žadatelů.

Díky tomu, že budou moci cestovat bez zdlouhavého plánování, je pravděpodobné, že držitelé vícenásobných víz s dlouhou platností budou schengenský prostor navštěvovat ještě častěji. Zvýšený počet cest podpoří ekonomický růst v schengenském prostoru.

– Zavedení cestovních víz. Tento nový typ víza (cestovní vízum), které legálním návštěvníkům, jež nejsou občany EU, umožní pohybovat se v schengenském prostoru po dobu až jednoho roku (aniž by pobývali na území téhož členského státu déle než 90 dní během jakéhokoliv období 180 dní), s možností prodloužení až na dva roky (pokud žadatel nebude v žádném období 180 dnů pobývat v tomtéž členském státě po dobu delší než 90 dnů). To by se například vztahovalo na živě vystupující umělce, kteří cestují v schengenském prostoru po delší dobu, ale také na individuální cestující, jako jsou turisté, výzkumníci a studenti, kteří chtějí v Evropě strávit více času.

Souvislosti

Dnes předložený balíček tvoří tyto dokumenty:

– zpráva („Inteligentní vízová politika pro hospodářský růst“) posuzující provádění vízového kodexu členskými státy;

– návrh přepracovaného znění nařízení o kodexu Unie o vízech (vízový kodex);

– návrh nařízení o zavedení cestovních víz;

– přehled vízových statistik.

Další kroky: Oba návrhy musí nyní přijmout Rada Evropské unie a Evropský parlament, což se dá očekávat nejdříve v roce 2015.

Jakmile návrhy vstoupí v platnost, budou se změny vztahovat na všechny státy EU uplatňující plně společnou schengenskou vízovou politiku a také na čtyři státy přidružené k Schengenu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). Je na místě podotknout, že Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Rumunsko a Spojené království se na společné vízové politice nepodílejí.

Užitečné odkazy

MEMO/14/247

Zpráva „Inteligentní vízová politika pro hospodářský růst“: link

Návrh nařízení o kodexu Unie o vízech (vízový kodex): link

Návrh nařízení o zavedení cestovních víz: link

Přehled vízových statistik: Infografika

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Antonia Tajaniho

Místopředseda Tajani na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Internetové stránky GŘ pro podniky a průmysl

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru

GŘ pro podniky a průmysl na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail

i :

Čína, Indie, Rusko, Saúdská Arábie, Jižní Afrika a Ukrajina.

ii :

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/files/visas_study_2013/final_report__visa_facilitation_en.pdf


Side Bar