Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 31 mars 2014

Trafiksäkerhet: Europa på god väg mot att uppnå sitt mål

2013 är andra året i rad med en imponerande minskning av antalet dödsoffer på vägarna i EU. Enligt preliminära siffror har dödsolyckorna minskat med 8 % jämfört med 2012. Mellan 2011 och 2012 var minskningen 9 %. Det innebär att EU nu befinner sig på god väg att uppnå det strategiska målet att halvera antalet trafikdöda under perioden 2010–2020. Trafiksäkerheten är en av de stora framgångarna för Europa. Minskningen med 17 % sedan 2010 innebär att omkring 9 000 människoliv har räddats.

– Transportsäkerhet är ett europeiskt varumärke, säger kommissionens vice ordförande Siim Kallas, kommissionär med ansvar för rörlighet och transport och fortsätter: Därför är det synnerligen viktigt att de goda resultaten från 2012 inte bara var någon enstaka händelse. Jag är stolt över att EU helt och hållet befinner sig på rätt väg för att uppnå trafiksäkerhetsmålet för 2020. Fortfarande dör dock 70 personer varje dag på EU:s vägar, så vi får inte slå oss till ro. Vi måste fortsätta våra gemensamma ansträngningar på alla nivåer för att förbättra säkerheten på de europeiska vägarna.

Statistiken visar att antalet trafikdöda fortfarande varierar kraftigt mellan länderna i EU (se tabellen nedan). I genomsnitt omkom 52 personer per miljoner invånare i EU. Länderna med lägst antal trafikdöda är fortfarande Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Danmark med omkring 30 döda per miljon invånare. Särskilt Spanien, Tyskland och Slovakien har förbättrat sina positioner i tabellen, och rört sig mot de länder som traditionellt har de bästa resultaten.

För bara några år sedan, år 2011, sjönk minskningstakten för antalet trafikdöda till nedslående 2 %. Men minskningen på 9 % år 2012, och på 8 % året därpå innebär att medlemsstaterna igen är på rätt spår mot det strategiska mål.

De medlemsstater som har gjort framsteg men vars dödstal fortfarande är mycket högre än EU-genomsnittet (Polen, Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen och Grekland) uppmanas att bygga ut sina insatser. Situationen i Lettland, där trafiksäkerheten tyvärr inte alls förbättrats under det gångna året, bör ägnas särskild uppmärksamhet. Antalet trafikdöda ökade också i Malta och Luxemburg, men det totala antalet i dessa länder är så litet att de stora variationerna från ett år till ett annat inte är statistiskt signifikanta.

Ett annat oroande faktum i statistiken är situationen för utsatta vägtrafikanter: Antalet omkomna fotgängare minskar i mindre utsträckning än väntat och antalet cyklister som dödas har nyligen till och med ökat. Detta beror delvis på att fler och fler människor cyklar. Utmaningen för medlemsstaterna är att uppmuntra människor att cykla oftare än de tar bilen, men att se till att övergången från bil till cykel sker på ett säkert sätt.

EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet 2011–2020

I det europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet 2011–2020 (se MEMO/10/343) finns ambitiösa planer för att halvera antalet trafikdöda på Europas vägar på tio år. Det innehåller ambitiösa förslag på hur fordon, infrastruktur och trafikanternas beteende kan förbättras.

Bland viktiga initiativ som nyligen fått verkan märks bl.a. det nya europeiska körkortet (IP 13/25) och ett direktiv som gör det möjligt att beivra trafikförseelser över gränserna (1). Ett förslag om förbättrade tekniska kontroller av bilar har antagits av Europaparlamentet (MEMO 14/637), och stora steg har tagits mot en strategi för att reducera antalet allvarligt skadade i trafiken (IP 13/236).

Efter genombrottet i fjol med en ny gemensam EU-definition av allvarliga trafikskador har EU:s medlemsstater nu börjat samla in de första uppgifterna på grundval av den nya definitionen. De uppgifter som samlas in under 2014 blir tillgängliga i början av 2015 och därefter kan ett mål sättas upp för en minskning antalet allvarliga trafikskador.

Ett strategiskt mål för en minskning av allvarliga trafikskador planeras bli antaget år 2015.

Mer information:

MEMO/14/245

EU Road Safety Vademecum

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_sv.htm

Följ EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32-2 298 76 38)

Dale Kidd (+32-2 295 74 61)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­-post

Statistik över antalet trafikdöda 20132

 

Antalet trafikdöda per miljoner invånare

Utvecklingen av det totala antalet trafikdöda

2001

2010

2012

2013

2010–2013

2011–2012

2012–2013

Belgien

145

77

70

65

-15 %

-11 %

-7 %

Bulgarien

124

105

82

82

-22 %

-8 %

0 %

Tjeckien

130

77

71

63

-19 %

-4 %

-12 %

Danmark

81

46

30

32

-30 %

-24 %

8 %

Tyskland

85

45

44

41

-9 %

-10 %

-7 %

Estland

146

59

65

61

3 %

-14 %

-7 %

Irland

107

47

35

42

-11 %

-13 %

19 %

Grekland

172

112

92

81

-28 %

-10 %

-12 %

Spanska

136

53

41

37

-30 %

-8 %

-10 %

Frankrike

134

62

56

50

-19 %

-8 %

-11 %

Kroatien

146

99

91

86

-14 %

-7 %

-6 %

Italien

125

70

62

58

-17 %

-5 %

-6 %

Cypern

140

73

61

53

-28 %

-28 %

-14 %

Lettland

236

103

85

86

-17 %

-1 %

1 %

Litauen

202

95

99

85

-11 %

2 %

-15 %

Luxemburg

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Ungern

121

74

61

59

-20 %

-5 %

-2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

-48 %

100 %

Nederländerna

62

32

34

-

6 %

3 %

-

Österrike

119

66

63

54

-19 %

2 %

-15 %

Polen

145

102

93

87

-15 %

-15 %

-6 %

Portugal

163

80

68

62

-23 %

-19 %

-9 %

Rumänien

109

117

101

92

-21 %

1 %

-9 %

Slovenien

140

67

63

61

-10 %

-8 %

-4 %

Slovakien

114

69

55

42

-39 %

-9 %

-24 %

Finland

84

51

47

48

-5 %

-13 %

3 %

Sverige

66

28

30

28

-1 %

-11 %

-7 %

Storbritannien och Nordirland

61

30

29

29

-4 %

-8 %

-1 %

EU

113

62

56

52

-17 %

-9 %

-8 %

1 :

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, EUT L 288, 5.11.2011, s. 1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:SV:PDF

2 :

Uppgifterna för 2013 grundas på preliminära data. De slutgiltiga uppgifterna för enskilda länder kan komma att ändras.


Side Bar