Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 31. märts 2014

Liiklusohutus suurenes Euroopas juba teist aastat järjest

2013. aastal vähenes Euroopa teedel liiklusõnnetustes hukkunute arv teist aastat järjest märkimisväärselt. Esialgsete andmete kohaselt vähenes liiklussurmade arv 2012. aastaga võrreldes 8 %. Ajavahemikul 2011–2012 vähenes selliste surmade arv 9 %. See tähendab, et ELil on head väljavaated saavutada strateegiline eesmärk, mille kohaselt soovitakse ajavahemikul 2010–2020 vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra. Liiklusohutuse valdkonnas tehtud tööd võib pidada üheks suuremaks Euroopa edulooks. Liiklussurmade vähenemine alates 2010. aastast 17 % võrra tähendab, et säästetud on umbes 9000 inimelu.

Liikuvus- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Transpordiohutus on Euroopa kaubamärk. Seepärast on eriti oluline, et 2012. aasta head tulemused ei olnud ühekordne saavutus. Olen uhke, et EL liigub liiklusohutuse valdkonnas täie kindlusega 2020. aastaks seatud eesmärgi poole. Kuid siiski hukkub iga päev Euroopa teedel 70 inimest, nii et me ei tohi kaotada valvsust. Peame jätkama ühiseid jõupingutusi kõikidel tasanditel, et veelgi parandada liiklusohutust Euroopa teedel.”

Riikide kaupa esitatud andmetest (vt tabel lõpus) selgub, et liiklussurmade arv on ELi maades ikkagi veel väga erinev. Keskmiselt oli ELis miljoni elaniku kohta 52 liikluses hukkunut. Kõige väiksem on liiklussurmade arv endiselt Ühendkuningriigis, Rootsis, Madalmaades ja Taanis, kus esitatud andmete kohaselt on umbes 30 liiklussurma miljoni elaniku kohta. Eelkõige on oma olukorda parandanud Hispaania, Saksamaa ja Slovakkia, kes liiguvad loetelus nende riikide hulka, kus on traditsiooniliselt parimad tulemused.

Alles mõni aasta tagasi, 2011. aastal, toimus tagasilangus ning liiklussurmade arvu õnnestus vähendada vaid 2 %. Liiklussurmade vähenemine 2012. aastal 9 % ja 2013. aastal 8 % tähendab, et liikmesriigid on taas kindlalt liikumas strateegilise eesmärgi poole.

Neid liikmesriike, kus olukord on paranenud, kuid kelle liiklussurmade näitajad on ikkagi palju kõrgemad kui ELi keskmine (Poola, Bulgaaria, Horvaatia, Läti, Leedu ja Kreeka), kutsutakse üles jõupingutusi tugevdama. Erilist tähelepanu tuleb pöörata olukorrale Lätis, kus liiklusohutus eelmise aasta jooksul kahjuks üldse ei paranenud. Samuti kasvas liiklussurmade arv Maltal ja Luksemburgis, kuigi selliste surmade arv nendes riikides on nii väike, et suured kõikumised eri aastatel ei ole statistiliselt olulised.

Teine statistiliselt murettekitav asjaolu on vähem kaitstud liiklejate olukord. Hukkunud jalakäijate arv väheneb oodatust aeglasemalt ning hukkunud jalgratturite arv on viimasel ajal isegi suurenenud. Osaliselt on selle põhjuseks asjaolu, et jalgrattaid kasutab liiklemiseks üha rohkem inimesi. Liikmesriigid peaksid innustama inimesi kasutama auto asemel sagedamini jalgratast, kuid samas tagama, et see oleks liiklejale ohutu.

ELi liiklusohutuse tegevusprogramm aastateks 2011–2020

Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammis aastateks 2011–2020 (vt MEMO/10/343) esitatakse ambitsioonikas kava vähendada järgmise kümne aasta jooksul Euroopa teedel surmaga lõppevate liiklusõnnetuste arvu poole võrra. See hõlmab olulisi ettepanekuid, mille abil püütakse täiustada sõidukeid ja taristut ning parandada liiklejate käitumist.

Viimase aja tähtsamad algatused on näiteks uus Euroopa juhiluba (IP 13/25) ja liiklusnõuete rikkumise korral piiriülest teabevahetust hõlbustava direktiivi jõustumine1. Euroopa Parlament on võtnud vastu ettepaneku sõiduautode tehnilise kontrolli tõhustamiseks (MEMO 14/637), samuti on astutud oluline samm maanteeliikluses raskelt vigastatute arvu vähendamise strateegia väljatöötamise suunas (IP 13/236).

Eelmisel aastal kiideti heaks raskete liiklusvigastuste ühised ELi määratlused ning liikmesriigid on nüüd asunud koguma vastavalt uuele määratlusele esimesi andmeid. 2014. aastal kogutud andmed peaksid olema kättesaadavad 2015. aasta alguses ning seejärel saab hakata tegema ettevalmistusi liikluses raskelt vigastatute arvu vähendamise eesmärgi püstitamiseks.

Alates 2015. aastast on oodata raskete liiklusvigastuste vähendamist käsitleva strateegilise eesmärgi vastuvõtmist.

Lisateave:

MEMO/14/245

ELi liiklusohutuse käsiraamat

http://ec.europa.eu/roadsafety

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

2013. aasta liiklussurmade statistika riikide kaupa2

 

Fatalities per million inhabitants (road fatality rate)

Evolution of total number of fatalities

2001

2010

2012

2013

2010 - 2013

2011 - 2012

2012 - 2013

Belgique/België

145

77

70

65

-15%

-11%

-7%

България(Bulgaria)

124

105

82

82

-22%

-8%

0%

Česká republika

130

77

71

63

-19%

-4%

-12%

Danmark

81

46

30

32

-30%

-24%

8%

Deutschland

85

45

44

41

-9%

-10%

-7%

Eesti

146

59

65

61

3%

-14%

-7%

Éire/Ireland

107

47

35

42

-11%

-13%

19%

Ελλάδα (Elláda)

172

112

92

81

-28%

-10%

-12%

España

136

53

41

37

-30%

-8%

-10%

France

134

62

56

50

-19%

-8%

-11%

Hrvatska

146

99

91

86

-14%

-7%

-6%

Italia

125

70

62

58

-17%

-5%

-6%

Κύπρος (Kypros)

140

73

61

53

-28%

-28%

-14%

Latvija

236

103

85

86

-17%

-1%

1%

Lietuva

202

95

99

85

-11%

2%

-15%

Luxembourg

159

64

66

87

36%

3%

32%

Magyarország

121

74

61

59

-20%

-5%

-2%

Malta

41

36

27

54

50%

-48%

100%

Nederland

62

32

34

-

6%

3%

-

Österreich

119

66

63

54

-19%

2%

-15%

Polska

145

102

93

87

-15%

-15%

-6%

Portugal

163

80

68

62

-23%

-19%

-9%

România

109

117

101

92

-21%

1%

-9%

Slovenija

140

67

63

61

-10%

-8%

-4%

Slovensko

114

69

55

42

-39%

-9%

-24%

Suomi/Finland

84

51

47

48

-5%

-13%

3%

Sverige

66

28

30

28

-1%

-11%

-7%

United Kingdom

61

30

29

29

-4%

-8%

-1%

EU

113

62

56

52

-17%

-9%

-8%

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/82/EL, 25. oktoober 2011, millega hõlbustatakse piiriülest teabevahetust liiklusohutusega seotud liiklusnõuete rikkumise kohta, ELT L 288/1, 5.11.2011, lk 1–15, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:EN:PDF

2 :

2013. aasta näitajad põhinevad esialgsetel andmetel. Üksikute riikide lõplikes andmetes võib olla väikseid muudatusi.


Side Bar