Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 31. března 2014

Bezpečnost silničního provozu – Evropa je po dvou úspěšných letech v řadě na dobré cestě ke splnění svého cíle

Rok 2013 byl druhým rokem v řadě, kdy velmi významně
klesl počet úmrtí na evropských silnicích. Podle předběžných údajů se počet mrtvých snížil oproti roku 2012 o 8 %. Mezi roky 2011 a 2012 pak byl zaznamenán pokles v hodnotě 9 %. Evropská unie je tak v současnosti na dobré cestě k dosažení svého strategického cíle, kterým je od roku 2010 do roku 2020 snížit počet úmrtí na silnicích o polovinu. Bezpečnost silničního provozu je jedním z velkých evropských úspěchů. Sedmnáctiprocentní pokles v počtu obětí dopravních nehod od roku 2010 znamená, že před smrtí na silnici bylo zachráněno přibližně 9 000 lidí.

„Dopravní bezpečnost dodává Evropě renomé. Proto je mimořádně důležité, že dobré výsledky z roku 2012 nebyly jen jednorázovou záležitostí. Fakt, že se Evropská unie opět ocitla na správné cestě k dosažení cíle, který si stanovila do roku 2020 v oblasti bezpečnosti silničního provozu, považuji za mimořádně potěšující. Neusínejme však na vavřínech – na našich silnicích totiž každým dnem stále umírá 70 lidí. Musíme proto spojit síly na všech úrovních, abychom bezpečnost na evropských silnicích ještě více zvýšili,“ uvedl v této souvislosti místopředseda Komise a evropský komisař pro mobilitu a dopravu Siim Kallas.

Statistiky jednotlivých států (viz tabulka níže) ukazují, že počet úmrtí na silnicích se v rámci EU i nadále velmi různí. Pokud jde o průměr EU, na silnicích zemřelo 52 osob na milion obyvatel. Zeměmi s nejmenšími ztrátami na životech zůstávají Spojené království, Švédsko, Nizozemsko a Dánsko, které hlásí přibližně 30 úmrtí na milion obyvatel. Mezi tradičně nejúspěšnější státy se díky svému zlepšení v žebříčku dostávají zejména Španělsko, Německo a Slovensko.

Před několika málo lety, v roce 2011, se pokrok při snižování počtu mrtvých na silnicích propadl na neuspokojivá 2 %. Avšak 9% snížení v roce 2012 a 8% snížení v roce 2013 znamenají, že členské státy se opět ubírají správným směrem ke splnění strategického cíle.

Členské státy (Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva a Řecko), které dosáhly pokroku, ale které přesto vykazují výrazně vyšší úmrtnost na silnicích, než jaký je průměr EU, se vyzývají, aby své snahy o zvýšení bezpečnosti silničního provozu zintenzivnily. Zvláštní pozornost si zasluhuje situace v Lotyšsku, kde se bezpečnost na silnicích v uplynulém roce nezlepšila vůbec. Počet mrtvých se zvýšil rovněž na Maltě a v Lucembursku, i když celková čísla v těchto zemích jsou natolik malá, že velké meziroční výkyvy nejsou statisticky významné.

Dalším znepokojivým statistickým zjištěním je situace zranitelných účastníků silničního provozu: počet smrtelných obětí z řad chodců klesá pomaleji, než se čekalo, a u cyklistů se v poslední době počet úmrtí dokonce zvyšuje. V případě cyklistů lze nárůst zčásti vysvětlit tím, že roste i počet lidí, kteří na kole jezdí. Členské státy tedy stojí před nesnadným úkolem – musí povzbuzovat občany k tomu, aby jako dopravního prostředku používali ve větší míře kolo než auto, ale zároveň musí zajistit, aby byl tento přechod od automobilů k jízdním kolům bezpečný.

Akční program EU pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020

Evropský akční program pro bezpečnost silničního provozu na období 2011–2020 (viz MEMO/10/343) vytyčuje podnětné plány, na jejichž základě se má do deseti let snížit počet úmrtí na evropských silnicích o polovinu. V tomto akčním plánu jsou zapracovány ambiciózní návrhy, které se zaměřují na zdokonalení vozidel a infrastruktury a na zlepšení v chování účastníků silničního provozu.

Mezi klíčovými aktuálními iniciativami figuruje například nový evropský řidičský průkaz (IP 13/25) a vstup v platnost směrnice o přeshraničním prosazování práva, která má zajistit stíhání dopravních přestupků bez ohledu na hranice mezi státy(1). Evropský parlament přijal návrh na přísnější technické kontroly vozidel (MEMO 14/637) a učinil se také významný krok k vypracování strategie ke snížení počtu osob, jež utrpí vážné zranění v silniční dopravě (IP 13/236).

Po loňském průlomu v podobě přijetí nové společné definice vážných zranění v silničním provozu již členské státy EU začaly podle této definice shromažďovat první údaje. Údaje shromážděné během roku 2014 by měly být k dispozici počátkem roku 2015 a následně se bude moci začít připravovat cíl pro snížení počtu vážně zraněných v silničním provozu.

K přijetí strategického cíle, pokud je o snížení počtu vážných zranění na silnicích, by mělo dojít počínaje rokem 2015.

Další informace:

MEMO/14/245

Příručka o bezpečnosti silničního provozu v EU

http://ec.europa.eu/roadsafety

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Pro veřejnost: Europe Direct na telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mailu

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

Statistiky úmrtí na silnicích v jednotlivých státech za rok 20132

 

Počet úmrtí na milion obyvatel (úmrtnost na silnicích)

Vývoj celkového počtu úmrtí

2001

2010

2012

2013

2010–2013

2011–2012

2012–2013

Belgie

145

77

70

65

–15 %

–11 %

–7 %

Bulharsko

124

105

82

82

–22 %

–8 %

0 %

Česká republika

130

77

71

63

– 19 %

–4 %

–12 %

Dánsko

81

46

30

32

–30 %

–24 %

8 %

Německo

85

45

44

41

–9 %

–10 %

–7 %

Estonsko

146

59

65

61

3 %

–14 %

–7 %

Irsko

107

47

35

42

–11 %

–13 %

19 %

Řecko

172

112

92

81

–28 %

–10 %

–12 %

Španělsko

136

53

41

37

–30 %

–8 %

–10 %

Francie

134

62

56

50

–19 %

–8 %

–11 %

Chorvatsko

146

99

91

86

–14 %

–7 %

–6 %

Itálie

125

70

62

58

–17 %

–5 %

–6 %

Kypr

140

73

61

53

–28 %

–28 %

–14 %

Lotyšsko

236

103

85

86

–17 %

–1 %

1 %

Litva

202

95

99

85

–11 %

2 %

–15 %

Lucembursko

159

64

66

87

36 %

3 %

32 %

Maďarsko

121

74

61

59

–20 %

–5 %

–2 %

Malta

41

36

27

54

50 %

–48 %

100 %

Nizozemsko

62

32

34

6 %

3 %

Rakousko

119

66

63

54

–19 %

2 %

–15 %

Polsko

145

102

93

87

–15 %

–15 %

–6 %

Portugalsko

163

80

68

62

–23 %

–19 %

–9 %

Rumunsko

109

117

101

92

–21 %

1 %

–9 %

Slovinsko

140

67

63

61

–10 %

–8 %

–4 %

Slovensko

114

69

55

42

–39 %

–9 %

–24 %

Finsko

84

51

47

48

–5 %

–13 %

3 %

Švédsko

66

28

30

28

–1 %

–11 %

–7 %

Spojené království

61

30

29

29

–4 %

–8 %

–1 %

EU

113

62

56

52

–17 %

–9 %

–8 %

1 :

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu (Úř. věst. L 288, 5.11.2011, s. 1) http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:288:0001:0015:CS:PDF

2 :

Číselné údaje pro rok 2013 jsou založeny na prozatímních údajích; konečné údaje pro jednotlivé země se mohou mírně lišit.


Side Bar