Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 mars 2014

Hur garanterar vi rättvisa, humana och effektiva förfaranden för migranter som måste återvända hem?

En effektiv och human återvändandepolitik som respekterar grundläggande rättigheter är en viktig del av EU:s migrationspolitik. I ett meddelande om EU:s återvändandepolitik som antogs i dag presenterar kommissionen de framsteg som gjorts på detta område och pekar på vilka förändringar och åtgärder som krävs framöver.

Under de senaste åren har betydande rättsliga och praktiska förändringar skett i alla medlemsstater för att få rättvisa och tydliga regler och bättre förfaranden. I återvändandedirektivet, som antogs 2008, fastställs tydliga, transparenta och rättvisa gemensamma regler om återvändande för tredjelandsmedborgare som saknar laglig rätt att stanna i EU samt om användning av tvångsmedel, förvar och förbud mot återinresa. Mer kan dock göras för att se till att direktivets alla garantier tillämpas enhetligt och leder till en effektiv och human praxis i hela EU.

– Återvändandedirektivet har påverkat nationell lagstiftning och praxis positivt. Det har varit en drivkraft för förändring när det gäller frivillig avresa och övervakning av ofrivilligt återvändande. Det har bidragit till en sammantagen minskning av de längsta förvarstiderna i hela EU och bidragit till att främja alternativ till förvar. Ändå ger förvarssituationen i ett antal medlemsstater anledning till allvarlig oro. Vi måste därför fortsätta våra ansträngningar att upprätthålla en trovärdig och human politik genom en praxis som respekterar de grundläggande rättigheterna och varje persons värdighet – oavsett migrationsstatus, säger Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

Återvändandedirektivet har bidragit till en positiv utveckling när det gäller respekt för grundläggande rättigheter, rättvisa och effektiva förfaranden, minskning av antalet fall där migranter lämnas utan tydlig rättslig status, företräde för frivillig avresa samt främjande av återanpassning i hemlandet och alternativ till förvar.

Trots dessa framsteg finns fortfarande utrymme för förbättring av direktivets praktiska tillämpning och av återvändandepolitiken i allmänhet.

Ansträngningarna bör inriktas på aspekter som rör förhållanden vid förvar, en mer systematisk användning av alternativ till förvar, inrättande av oberoende system för övervakning av ofrivilligt återvändande samt politikens sammantagna effektivitet (t.ex. snabbare förfaranden och högre grad av frivilligt återvändande).

Siffrorna visar att det är stor skillnad mellan antalet personer som fått ett beslut om återvändande (ca 484 000 år 2012, 491 000 år 2011 och 540 000 år 2010) och det antal som till följd av detta har lämnat EU (ca 178 000 år 2012, 167 000 år 2011 och 199 000 år 2010).

De viktigaste skälen till detta rör praktiska problem med att identifiera återvändande och med att erhålla nödvändiga handlingar från myndigheter utanför EU. Därför är ett förbättrat samarbete med länder utanför EU avgörande för att öka återvändandeförfarandenas effektivitet.

Kommissionen har ringat in fem huvudområden för åtgärder:

Korrekt och effektiv tillämpning av befintliga regler: Kommissionen kommer tillsammans med medlemsstaterna att fortsätta arbetet med att åtgärda alla brister som påtalas i meddelandet. Kommissionen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt medlemsstaternas tillämpning av de bestämmelser i direktivet som rör förvar av återvändande, skyddsåtgärder och rättsmedel samt behandling av underåriga och andra utsatta personer i återvändandeförfaranden. Kommissionen kommer att använda utvärderingsmekanismen för Schengen för att bedöma efterlevnaden av reglerna för återvändande och förstärkt övervakning av ofrivilligt återvändande.

Mer konsekvent praxis som är förenlig med grundläggande rättigheter: Kommissionen kommer att anta en handbok om återvändande med gemensamma riktlinjer och bästa praxis. Den kommer också att stödja de ansträngningar som görs av Europarådet för att kodifiera detaljerade normer för förvar.

Fortsatt dialog och samarbete med länder utanför EU: Frågor om återvändande och återtagande ska även fortsättningsvis behandlas konsekvent, på ett välavvägt sätt, i samverkansdialoger med länder utanför EU, exempelvis den övergripande strategin för migration och rörlighet, och partnerskap för rörlighet. Insatserna för kapacitetsuppbyggnad i länder utanför EU kommer att stärkas, t.ex. för att förbättra deras förmåga att tillhandahålla bistånd och återanpassningsstöd till återvändande.

Bättre operativt samarbete mellan medlemsstaterna om återvändande: Kommissionen kommer att använda det europeiska migrationsnätverket som en samarbetsplattform , särskilt för insamling och spridning av information i fråga om frivilligt återvändande.

Stärkt roll för Frontex när det gäller återvändande: Frontex samordnande roll när det gäller gemensamma insatser för återvändande bör stärkas ytterligare, samtidigt som gemensamma normer som rör human och värdig behandling av återvändande måste uppfyllas. Utbildning bör anordnas i frågor som rör återvändande.

Länkar

MEMO/14/243

Meddelande om EU:s återvändandepolitik

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

GD Inrikes frågor, webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

För allmänheten: Europe Direct tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-­post


Side Bar