Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 28. marca 2014

Ako zabezpečiť spravodlivé, efektívne a humánne konania o návrate?

Účinná a humánna politika návratu, ktorá plne rešpektuje základné práva je kľúčovou súčasťou migračnej politiky EÚ. Komisia v dnes prijatom oznámení o politike návratu EÚ prezentuje pokrok dosiahnutý v tejto oblasti a poukazuje na budúci vývoj a potrebné opatrenia.

V posledných rokoch sa vo všetkých členských štátoch uskutočnili významné legislatívne a praktické zmeny. Ich cieľom bolo zavedenie spravodlivých a transparentných pravidiel a zlepšenie spôsobu, ktorým sa uskutočňuje konanie o návrate. Smernica o návrate, prijatá v roku 2008, priniesla jasné, transparentné a rovné spoločné pravidlá týkajúce sa návratu štátnych príslušníkov tretích krajín bez práva na pobyt v EÚ, ako aj v súvislosti s používaním donucovacích opatrení, zaistením a zákazom opätovného vstupu. Mohol by však byť dosiahnutý ďalší pokrok, aby sa zabezpečilo, že všetky záruky poskytnuté podľa tejto smernice sa uplatňujú rovnako v celej EÚ a vedú k účinným a humánnym postupom na všetkých úrovniach.

Európska komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová uviedla: „Smernica o návrate pozitívne ovplyvnila vnútroštátne právne predpisy a prax. Je hnacou silou zmien týkajúcich sa dobrovoľného odchodu a monitorovania nútených návratov. Prispela k celkovému zníženiu maximálneho trvania zadržania v celej EÚ a pomohla podporiť alternatívy k zadržaniu. Napriek tomu situácia v súvislosti so zadržaniami v mnohých členských štátoch vyvoláva vážne obavy. Musíme preto pokračovať v našom úsilí o presadzovanie dôveryhodnej a humánnej politiky prostredníctvom postupov, ktoré zaručia základné práva a dôstojnosť všetkých – bez ohľadu na ich migračný status“.

Smernica o návrate prispela k pozitívnemu vývoju v súvislosti s: dodržiavaním základných práv; rýchlymi, spravodlivými a efektívnymi konaniami; obmedzením prípadov, keď sú migranti ponechaní bez jasného právneho postavenia; prednosťou dobrovoľného odchodu; podporou reintegrácie a presadzovania alternatívnych riešení k zadržaniu.

Napriek týmto pozitívnym zmenám, stále existuje priestor na zlepšenie v oblasti implementácie smernice v praxi a politiky v oblasti návratu vo všeobecnosti.

Úsilie by sa malo zamerať na: aspekty spojené s podmienkami zadržania, systematickejšie využívanie alternatív k zadržaniu, vytvorenie nezávislých systémov na monitorovanie núteného návratu, celkovú účinnosť politiky (napr. rýchlejšie postupy a vyššie úrovne - dobrovoľného - návratu).

Z údajov vyplýva, že existuje značný rozdiel medzi osobami, ktorým bolo vydané rozhodnutie o návrate (približne 484 000 osôb v roku 2012, 491 000 v roku 2011 a 540 000 v roku 2010) a osobami, ktoré v dôsledku toho opustili územie EÚ (približne 178 000 v roku 2012, 167 000 v roku 2011 a 199 000 v roku 2010).

Hlavnými dôvodmi pre odmietnutie návratu sú praktické problémy pri zisťovaní totožnosti navrátených osôb a pri získavaní potrebných dokladov od orgánov krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ. Preto zlepšenie spolupráce s krajinami mimo EÚ je dôležitou zložkou na zlepšenie účinnosti postupov návratu.

Celkovo Komisia stanovila päť hlavných oblastí činnosti:

  • Zabezpečenie riadneho a účinného vykonávania existujúcich pravidiel: Komisia bude aj naďalej riešiť s členskými štátmi všetky nedostatky zistené v oznámení. Komisia bude venovať osobitnú pozornosť tomu, ako členské štáty vykonávajú ustanovenia smernice, ktoré sa týkajú zaistenia navrátených osôb, záruk a právnych prostriedkov nápravy, ako aj zaobchádzania s maloletými osobami a inými zraniteľnými osobami v rámci konania o návrate. Využije mechanizmus schengenského hodnotenia na posúdenie súladu s pravidlami v oblasti návratu a posilní systém monitorovania nútených návratov.

  • Presadzovanie ucelenejších postupov zlučiteľných so základnými právami: Komisia prijme „Príručku pre návraty“, ktorá bude obsahovať spoločné usmernenia a osvedčené postupy. Bude podporovať úsilie Rady Európy zamerané na kodifikáciu podrobných štandardov pre zadržanie.

  • Ďalší rozvoj dialógu a spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ: Otázky návratu a readmisie budú aj naďalej dôsledne riešené vyváženým spôsobom v rámci dialógov o spolupráci s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, ako napríklad prostredníctvom globálneho prístupu k migrácii a mobilite a partnerstiev v oblasti mobility. Úsilie pri budovaní kapacít v krajinách mimo EÚ sa posilní, napr. na zlepšenie ich schopnosti poskytovať pomoc a podporu na opätovnú integráciu navrátilcov.

  • Zlepšenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti návratu: Komisia využije Európsku migračnú sieť ako platformu pre spoluprácu, najmä na získavanie a zdieľanie informácií v oblasti dobrovoľného návratu.

  • Posilnenie úlohy agentúry Frontex v oblasti návratu: Koordinačná úloha agentúry Frontex v oblasti spoločných operácií návratu by sa mala ďalej posilniť, aby sa zabezpečilo, že budú splnené spoločné normy týkajúce sa ľudského a dôstojného zaobchádzania s navrátilcami. Mali by sa organizovať školenia na riešenie otázok súvisiacich s návratom.

Užitočné odkazy

MEMO/14/243

Oznámenie o politike návratu EÚ.

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail


Side Bar