Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. kovo 28 d.

Kaip užtikrinti sąžiningas, humaniškas ir veiksmingas asmenų grąžinimo procedūras?

Veiksminga ir humaniška grąžinimo procedūra, kurios metu paisoma pagrindinių teisių, yra esminė ES migracijos politikos dalis. Šiandien priimtame Komunikate dėl ES grąžinimo politikos Komisija pristato šioje srityje pasiektą pažangą ir nurodo, kokių pokyčių ir veiksmų reikia ateityje.

Pastaraisiais metais visose valstybėse narėse įvyko reikšmingų teisėkūros ir praktinių pokyčių – nustatytos sąžiningos ir skaidrios taisyklės ir patobulintas grąžinimo procedūrų vykdymo būdas. 2008 m. priimta Grąžinimo direktyva buvo nustatytos aiškios, skaidrios ir sąžiningos bendros taisyklės, susijusios su trečiųjų šalių piliečių, neturinčių teisės būti ES, sugrąžinimu ir prievartos priemonių, sulaikymo bei draudimų vėl atvykti naudojimu. Tačiau užtikrinant, kad visos pagal direktyvą teikiamos garantijos būtų nuosekliai įgyvendinamos visoje ES ir todėl įsigalėtų veiksminga ir humaniška praktika, galima žengti dar toliau.

Už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Grąžinimo direktyva padarė teigiamą poveikį nacionalinei teisei ir praktikai. Ji skatina pokyčius, susijusius su savanorišku išvykimu ir priverstinio grąžinimo stebėsena. Direktyva prisidėjo prie to, kad ES sutrumpėtų didžiausia sulaikymo trukmė, ir padėjo skatinti sulaikymo alternatyvas. Vis dėlto sulaikymų padėtis kai kuriose valstybėse narėse kelia didelį susirūpinimą. Todėl turime toliau stengtis vykdyti patikimą ir humanišką politiką, veikdami taip, kad būtų užtikrintos kiekvieno asmens pagrindinės teisės ir orumas, kad ir koks būtų jo migracijos statusas.“

Grąžinimo direktyva prisidėjo prie teigiamų pokyčių užtikrinant pagarbą pagrindinėms teisėms; sąžiningas ir veiksmingas procedūras; mažinant atvejų, kai migrantai lieka be aiškaus teisinio statuso, skaičių; teikiant pirmenybę savanoriškam išvykimui ir skatinant reintegraciją ir pakaitinių sulaikymo priemonių taikymą.

Nežiūrint šių teigiamų pokyčių, tebėra erdvės tobulėjimui tiek įgyvendinant Direktyvą, tiek vykdant grąžinimo politiką apskritai.

Pastangas reikėtų sutelkti į su sulaikymo sąlygomis susijusius aspektus; sistemingesnį pakaitinių sulaikymo priemonių naudojimą; nepriklausomų priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemų sukūrimą; bendrą šios politikos veiksmingumą (pvz., greitesnes procedūras ir aukštesnius (savanoriško) grįžimo rodiklius).

Duomenys rodo nemenką atotrūkį tarp asmenų, kurių atžvilgiu buvo priimtas sprendimas dėl grąžinimo, skaičiaus (maždaug 484 000 asmenų 2012 m., 491 000 – 2011 m. ir 540 000 – 2010 m.) ir asmenų, kurie dėl to išvyko iš ES, kaičiaus (maždaug 178 000 2012 m., 167 000 – 2011 m. ir 199 000 – 2010 m.).

Pagrindinės priežastys, dėl kurių asmenys negrąžinami, susijusios su praktinėmis problemomis nustatant grąžintinų asmenų tapatybę ir gaunant reikiamus dokumentus iš ES nepriklausančių šalių institucijų. Todėl geresnis bendradarbiavimas su ne ES šalimis yra gyvybiškai svarbus didinant grąžinimo procedūrų veiksmingumą.

Komisija nustatė iš viso penkias pagrindines veiksmų sritis:

užtikrinti tinkamą ir veiksmingą esamų taisyklių įgyvendinimą. Komisija ir toliau su valstybėmis narėmis šalins visus Komunikate nurodytus trūkumus. Itin daug dėmesio ji skirs tam, kaip valstybės narės įgyvendina Direktyvos nuostatas, susijusias su grąžinamų asmenų sulaikymu, apsaugos ir teisių gynimo priemonėmis, taip pat elgesiu su nepilnamečiais ir kitais pažeidžiamais asmenimis grąžinimo procedūrų metu. Vertindama taisyklių sulaikymo ir sustiprintos priverstinio grąžinimo stebėsenos srityje laikymąsi, ji naudosis Šengeno vertinimo mechanizmu;

skatinti nuoseklesnius ir pagrindines teises atitinkančius veiksmus. Komisija priims „Grąžinimo vadovą“, kuriame bus pateiktos bendros gairės ir gerosios patirties pavyzdžių. Ji rems Europos Tarybos dedamas pastangas kodifikuoti išsamius sulaikymo standartus;

toliau plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis. Grąžinimo ir readmisijos klausimai ir toliau bus nuosekliai sprendžiami tokiose bendradarbiavimo iniciatyvose su ne ES šalimis kaip „ES visuotinis požiūris į migraciją ir judumą“ bei „Partnerystė judumo srityje“. Bus intensyvinamas ne ES šalių pajėgumų stiprinimas, pavyzdžiui, gerinant jų gebėjimus grąžinamiems asmenims teikti pagalbą ir paramą reintegruojantis;

gerinti valstybių narių operatyvinį bendradarbiavimą grąžinimo srityje. Komisija kaip bendradarbiavimo platformą naudos Europos migracijos tinklą, ypač informacijai apie savanorišką grįžimą rinkti ir šia informacija dalytis;

stiprinti FRONTEX vaidmenį grąžinimo srityje. FRONTEX atliekamas koordinavimo vaidmuo bendrų grąžinimo operacijų srityje turi būti toliau stiprinamas, kad būtų užtikrintas bendrų standartų, susijusių su humanišku ir oriu elgesiu su grąžinamais asmenimis, laikymasis. Grąžinimo klausimais turėtų būti organizuojami mokymai.

Naudingos nuorodos

MEMO/14/243

Komunikatas dėl ES grąžinimo politikos

Cecilios Malmström svetainė

Komisijos narės C. Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar