Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. märts 2014

Kuidas tagada õiglane, inimlik ja tõhus tagasisaatmiskord?

Tõhus ja inimlik põhiõigusi täielikult austav tagasisaatmispoliitika on ELi rändepoliitika esmatähtis osa. Täna vastu võetud teatises ELi tagasisaatmispoliitika kohta annab komisjon ülevaate selles valdkonnas tehtud edusammudest ning esitab oma seisukohad tuleviku suundumuste ja vajalike meetmete kohta.

Viimastel aastatel on kõigis liikmesriikides tehtud märkimisväärseid õiguslikke ja praktilisi muudatusi, et kehtestada õiglased ja läbipaistvad eeskirjad ning parandada tagasisaatmiskorra rakendamist. 2008. aastal vastu võetud tagasisaatmisdirektiiviga on kehtestatud selged, läbipaistvad ja õiglased ühised eeskirjad, mis käsitlevad kolmandate riikide selliste kodanike tagasisaatmist, kellel ei ole õigust viibida ELis, samuti sunnimeetmeid, kinnipidamist ja taassisenemise keeldu. Samas võiks teha täiendavaid jõupingutusi, et tagada nende eeskirjade ühtne rakendamine ning seeläbi tõhusad ja inimlikud tavad kogu ELis.

Cecilia Malmström, ELi siseasjade volinik märkis: „Tagasisaatmisdirektiiv on positiivselt mõjutanud liikmesriikide õigusakte ja tavasid. See on olnud vabatahtliku tagasipöördumisega ja sunniviisilise tagasisaatmise järelevalvega seotud muudatuste liikumapanev jõud. See on aidanud vähendada maksimaalset kinnipidamisaega kogu ELis ja edendada alternatiive kinnipidamisele. Kinnipidamisega seotud olukord on paljudes liikmesriikides siiski tõsiselt murettekitav. Seepärast peame jätkama jõupingutusi usaldusväärse ja inimliku poliitika tugevdamiseks tavade abil, millega tagatakse iga isiku põhiõiguste austamine ja väärikus, olenemata sellest, milline on nende isikute rändestaatus.”

Tagasisaatmisdirektiivil on olnud positiivne mõju seoses järgmisega: põhiõiguste austamine, õiglane ja tõhus menetluskord, selliste juhtude vähendamine, mil sisserändajad jäävad ilma selge õigusliku staatuseta, vabatahtliku tagasipöördumise eelistamine ning taasintegreerumise edendamine ja kinnipidamise alternatiivide toetamine.

Hoolimata nendest positiivsetest muutustest on jätkuvalt ruumi direktiivi ja üldise tagasisaatmispoliitika praktilise rakendamise parandamiseks.

Jõupingutuste tegemisel tuleks keskenduda kinnipidamistingimustega seotud küsimustele, kinnipidamise alternatiivide korrapärasemale kasutamisele, sunniviisilise tagasisaatmise sõltumatu järelevalvesüsteemi loomisele ja poliitika üldisele tulemuslikkusele (nt vabatahtliku tagasipöördumise kiiremad menetlused ja suurem määr).

Andmed osutavad, et isikute arv, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus (ligikaudu 484 000 aastal 2012, 491 000 aastal 2011 ja 540 000 aastal 2010), ja otsuse tulemusel EList lahkunud isikute arv (ligikaudu 178 000 aastal 2012, 167 000 aastal 2011 ja 199 000 aastal 2010) erinevad märkimisväärselt.

Tagasisaatmise ebaõnnestumise peamised põhjused on seotud praktiliste probleemidega tagasipöördujate isiku tuvastamisel ja vajalike dokumentide saamisel ELi-väliste riikide ametiasutustelt. Seepärast on tagasisaatmiskorra tulemuslikkuse parandamise seisukohast esmatähtis tõhustada koostööd ELi-väliste riikidega.

Komisjon on kindalaks teinud viis peamist tegevusvaldkonda:

Kehtivate eeskirjade nõuetekohase ja tõhusa rakendamise tagamine. Komisjon jätkab koos liikmesriikidega teatises märgitud puuduste kõrvaldamist. Erilist tähelepanu pööratakse sellele, kuidas liikmesriigid rakendavad direktiivi sätteid, mis käsitlevad tagasipöördujate kinnipidamist, kaitsemeetmeid ja õiguskaitsevahendeid, samuti alaealiste ja teiste haavatavate isikute kohtlemist tagasisaatmismenetlustes. Ta kasutab Schengeni hindamismehhanismi, et hinnata eeskirjade järgimist tagasisaatmise valdkonnas, ning sunniviisilise tagasisaatmise tõhustatud järelevalvesüsteemi.

Ühtsemate ja põhiõigustega paremini kooskõlas olevate tavade edendamine. Komisjon võtab vastu nn tagasisaatmise käsiraamatu, milles esitatakse ühised suunised ja parimad tavad. Ta toetab Euroopa Nõukogu tehtud jõupingutusi üksikasjalike kinnipidamisstandardite väljatöötamisel.

Arutelu ja koostöö arendamine ELi-väliste riikidega. Järjepidevalt ja tasakaalustatult jätkatakse tagasisaatmise ja -võtmisega seotud küsimuste käsitlemist ELi-väliste riikidega tehtava koostöö raames, nt rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi ning liikuvuspartnerluse raames. Suurendatakse jõupingutusi ELi-väliste riikide toetamisel, et muu hulgas parandada nende suutlikkust anda tagasipöördujatele abi ja toetust taasintegreerumiseks.

Tagasisaatmisalase operatiivkoostöö parandamine liikmesriikide vahel. Komisjon kasutab koostööplatvormina Euroopa rändevõrgustikku, eelkõige teabe kogumiseks ja jagamiseks vabatahtliku tagasipöördumise valdkonnas.

FRONTEXi rolli suurendamine tagasisaatmise valdkonnas. Tuleks veelgi suurendada Frontexi rolli ühiste tagasisaatmisoperatsioonide korraldamisel, et tagada tagasipöördujate inimlikku ja väärikat kohtlemist käsitlevate ühiste eeskirjade järgimine. Tagasisaatmist käsitlevates küsimustes tuleks korraldada koolitusi.

Kasulikud lingid

MEMO/14/243

Teatis ELi tagasisaatmispoliitika kohta

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Avalikkusele: Europe Directi telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar