Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2014

Πώς θα εξασφαλιστούν δίκαιες, αποτελεσματικές και μη βάναυσες διαδικασίες επιστροφής;

Μια αποτελεσματική και μη βάναυση πολιτική επιστροφής με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα της ενωσιακής πολιτικής στον τομέα της μετανάστευσης. Σε σημερινή ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της επιστροφής, η Επιτροπή εκθέτει την πρόοδο που έχει επιτελεστεί εν προκειμένω και αναφέρεται στις μελλοντικές εξελίξεις και στα αναγκαία μέτρα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές νομοθετικές και πρακτικές αλλαγές σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο να θεσπιστούν δίκαιοι και διαφανείς κανόνες και να βελτιωθούν οι πρακτικές εκτέλεσης των διαδικασιών επιστροφής. Η οδηγία για την επιστροφή, η οποία εκδόθηκε το 2008, έχει θεσπίσει σαφείς, διαφανείς και δίκαιους κοινούς κανόνες σχετικά με την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ, καθώς και σχετικά με τη χρήση αναγκαστικών μέτρων, την κράτηση και τις απαγορεύσεις επανεισόδου. Θα μπορούσε ωστόσο να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται ομοιόμορφα ανά την ΕΕ και ότι θα οδηγήσουν σε αποτελεσματικές και μη βάναυσες πρακτικές σε όλους τους τομείς.

Η Σεσίλια Μάλστρομ, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η οδηγία για την επιστροφή επηρέασε θετικά τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Αποτέλεσε μοχλό αλλαγής όσον αφορά την οικειοθελή αναχώρηση και την παρακολούθηση των αναγκαστικών επαναπατρισμών. Συνέβαλε εξάλλου στη συνολική μείωση της μέγιστης διάρκειας κράτησης ανά την ΕΕ και στην προώθηση εναλλακτικών, έναντι της κράτησης, λύσεων. Παρά τα ως άνω, οι συνθήκες κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να εμπνέουν σοβαρές ανησυχίες. Ως εκ τούτου, πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθειά μας για την επιβολή μιας αξιόπιστης και μη βάναυσης πολιτικής, μέσω πρακτικών που διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου — ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική κατηγορία στην οποία υπάγεται».

Η οδηγία για την επιστροφή έχει συμβάλει σε θετικές εξελίξεις όσον αφορά: τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες· μείωση των κρουσμάτων έλλειψης σαφούς νομικού καθεστώτος των μεταναστών· προτεραιότητα στην οικειοθελή αναχώρηση και προαγωγή της επανένταξης και των εναλλακτικών, έναντι της κράτησης, επιλογών.

Παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης ως προς την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη και τις πολιτικές επιστροφής εν γένει.

Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στα εξής: επιμέρους θέματα που συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης· συστηματικότερη προσφυγή στις εναλλακτικές, έναντι της κράτησης, επιλογές· δημιουργία ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών· συνολική αποτελεσματικότητα της ασκούμενης πολιτικής (π.χ. ταχύτερες διαδικασίες και υψηλότερα ποσοστά - εθελοντικών - επιστροφών).

Από τα διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία διαπιστώνεται ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των ατόμων για τα οποία εκδόθηκε απόφαση επιστροφής (περίπου 484.000 άτομα το 2012, 491.000 το 2011 και 540.000 το 2010) και εκείνων οι οποίοι, συνεπεία τούτων, έχουν εγκαταλείψει οικειοθελώς την ΕΕ (περίπου 178.000 το 2012, 167.000 το 2011 και 199.000 το 2010).

Οι κύριοι λόγοι μη επιστροφής άπτονται πρακτικών προβλημάτων όσον αφορά την ταυτοποίηση των επιστρεφόντων και την απόσπαση των απαραίτητων εγγράφων από τις αρχές χωρών εκτός ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αναβάθμιση της συνεργασίας με τις εκτός ΕΕ χώρες αποτελεί μια ζωτικής σημασίας συνιστώσα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών επαναπατρισμού.

Συνολικά, η Επιτροπή διακρίνει πέντε κύριους τομείς δράσης:

  1. Διασφάλιση της ενδεδειγμένης και αποτελεσματικής εφαρμογής των υφιστάμενων κανόνων

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει, με τα κράτη μέλη, κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στην ανακοίνωση. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, των διατάξεων της οδηγίας που αφορούν την κράτηση των επιστρεφόντων, τις διασφαλίσεις και τα ένδικα μέσα, καθώς και το ζήτημα της μεταχείρισης των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ατόμων στις περιπτώσεις που κινείται διαδικασία επιστροφής.

Θα κάνει χρήση του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν για την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες στους τομείς της επιστροφής και της ουσιαστικότερης παρακολούθησης των αναγκαστικών επαναπατρισμών.

  1. Προώθηση πρακτικών συνεπέστερων και σύμφωνων με τα θεμελιώδη δικαιώματα

Η Επιτροπή θα εκδώσει «Εγχειρίδιο επιστροφής», το οποίο θα περιέχει κοινές κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές.

Θα στηρίξει τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την λεπτομερή κωδικοποίηση των συνθηκών κράτησης.

  1. Περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου και της συνεργασίας με εκτός ΕΕ χώρες

θα συνεχιστεί η συστηματική ενασχόληση με τα θέματα της επιστροφής και της επανεισδοχής, κατά τρόπο ισόρροπο, στο πλαίσιο διαλόγων συνεργασίας με εκτός ΕΕ χώρες, όπως είναι η παγκόσμια προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας και οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας.

Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ικανοτήτων σε χώρες εκτός ΕΕ θα ενταθούν, μεταξύ άλλων ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν αρωγή και στήριξη για την επανένταξη των επαναπατριζομένων.

  1. Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της επιστροφής

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης ως πλατφόρμα συνεργασίας, ιδίως για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα του εκούσιου επαναπατρισμού.

  1. Ενίσχυση του ρόλου του FRONTEX στον τομέα της επιστροφής

Ο συντονιστικός ρόλος του Frontex στον τομέα των κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού πρέπει να αυξηθεί έτι περαιτέρω, εξασφαλίζοντας ότι πληρούνται τα κοινά πρότυπα που αφορούν τη ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση των επιστρεφόντων.

Πρέπει να οργανωθούν προγράμματα κατάρτισης σε θέματα επιστροφής.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/14/243

Ανακοίνωση για την πολιτική επαναπατρισμού της ΕΕ

Ιστότοπος της Σεσίλια Μάλμστρομ

Ακολουθήστε την επίτροπο Μάλμστρομ στο Twitter

Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Ακολουθήστε τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar