Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 28. března 2014

Jak zajistit, aby řízení o navrácení probíhalo spravedlivě, humánně a účinně?

Klíčovou součástí migrační politiky EU je účinná a humánní návratová politika, jež plně respektuje základní práva. Ve sdělení o návratové politice EU, které dnes přijala, představuje Komise pokrok, jehož bylo v této oblasti dosaženo, a nastiňuje budoucí vývoj a nezbytná opatření.

Všechny členské státy provedly v posledních letech významné legislativní a praktické změny, jejichž účelem je zavést spravedlivá a transparentní pravidla a zlepšit průběh řízení o navrácení. Směrnice o navracení osob přijatá v roce 2008 stanovila jasná, transparentní a spravedlivá společná pravidla pro návrat státních příslušníků třetích zemí, kteří nemají právo pobývat v EU, a pravidla týkající se používání donucovacích prostředků, zajištění a zákazů opětovného vstupu. Bylo by však možné učinit více pro to, aby byly všechny tyto záruky uplatňovány rovnoměrně v celé EU a aby jejich výsledkem byly účinné a humánní postupy ve všech oblastech.

Cecilia Malmströmová, evropská komisařka pro vnitřní věci, k tomu uvedla: „Směrnice o navracení osob příznivě ovlivnila vnitrostátní právní předpisy a postupy. Stala se hnací silou změn v oblasti dobrovolného opuštění území a sledování nuceného navracení. Přispěla k celkovému zkrácení maximální doby zajištění v celé EU a pomohla podpořit jeho alternativy. Situace v řadě členských států v oblasti zajištění však stále vzbuzuje vážné obavy. Musíme tedy nadále usilovat o prosazování důvěryhodné a humánní politiky pomocí takových postupů, jež zajistí respektování základních práv a důstojnosti každého jednotlivce bez ohledu na jeho migrační status.“

Směrnice o navracení osob přispěla k pozitivnímu vývoji, pokud jde o dodržování základních práv, spravedlivá a účinná řízení, snížení počtu případů, kdy jsou migranti ponecháni bez jasného právního statusu, upřednostňování dobrovolného opuštění území a podporu opětovného začleňování a uplatňování alternativ zajištění.

Navzdory těmto pozitivním změnám stále existuje prostor pro zlepšování praktického provádění směrnice a návratové politiky obecně.

Další úsilí se musí zaměřit na podmínky zajištění, systematičtější využívání alternativ zajištění, zřízení systémů pro nezávislé sledování nuceného navracení a celkovou účinnost politiky (např. zrychlení řízení a zvýšení počtu – dobrovolných – návratů).

Ze statistik vyplývá, že je velký rozdíl mezi počtem osob, jimž bylo vydáno rozhodnutí o navrácení (přibližně 484 000 osob v roce 2012, 491 000 v roce 2011 a 540 000 v roce 2010), a počtem osob, jež v důsledku toho opustily EU (přibližně 178 000 v roce 2012, 167 000 v roce 2011 a 199 000 v roce 2010).

Hlavní důvody pro nenavracení souvisejí s praktickými problémy při zjišťování totožnosti navracených osob a při získávání nezbytných dokladů od orgánů v zemích mimo EU. Proto je nezbytným prvkem pro zvýšení účinnosti řízení o navrácení lepší spolupráce se zeměmi mimo EU.

Celkově určila Komise pět hlavních oblastí činnosti:

Zajištění náležitého a účinného provádění stávajících pravidel: Komise bude i nadále řešit s členskými státy všechny zjištěné nedostatky, které jsou uvedeny ve sdělení. Zvláštní pozornost bude věnovat tomu, jak členské státy provádějí ustanovení směrnice, která se týkají zajištění navracených osob, záruk a právních prostředků nápravy, jakož i zacházení s nezletilými osobami a jinými zranitelnými osobami v řízeních o navracení. Komise s pomocí schengenského hodnotícího mechanismu posoudí, jak jsou dodržována pravidla v oblasti navracení, a bude intenzivněji sledovat nucené navracení.

Podpora jednotnějších postupů slučitelných se základními právy: Komise přijme „příručku k navracení osob“, která bude obsahovat společné pokyny a osvědčené postupy. Bude také podporovat snahy Rady Evropy, jejichž cílem je kodifikovat podrobné normy zajištění.

Další rozvoj dialogu a spolupráce se zeměmi mimo EU: Důsledné pozornosti se bude nadále dostávat otázkám navracení a zpětného přebírání osob, a to vyváženým způsobem, v rámci dialogů při spolupráci se zeměmi, které nejsou členy EU, jako je např. globální přístup k migraci a mobilitě nebo partnerství v oblasti mobility. Budou posíleny snahy o budování kapacit v zemích mimo EU, např. aby se zlepšila jejich schopnost poskytnout pomoc navraceným osobám a podpořit je v opětovném začlenění.

Zdokonalení operativní spolupráce mezi členskými státy v oblasti navracení osob: Komise využije Evropskou migrační síť jako platformu pro spolupráci, zejména pro shromažďování a sdílení informací v oblasti dobrovolného návratu.

Posílení role agentury FRONTEX v oblasti navracení osob: Koordinační úloha agentury FRONTEX v oblasti společných návratových operací by měla být ještě zvýšena tak, aby byly dodržovány společné normy humánního a důstojného zacházení s navracenými osobami. Měla by být také zorganizována školení týkající se navracení osob.

Užitečné odkazy

MEMO/14/243

Sdělení o návratové politice EU

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

GŘ pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

Pro veřejnost: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 či e-mail


Side Bar