Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 март 2014 г.

Как да се гарантират справедливи, хуманни и ефективни процедури за връщане?

Ефективната и хуманна политика за връщането при пълно зачитане на основните права е важна част от политиката за миграцията. В прието днес съобщение на Комисията относно политиката на ЕС за връщането Комисията представя осъществения напредък в тази област и посочва бъдещите промени и необходимите действия.

През последните години настъпиха значителни законодателни и практически промени във всички държави членки, за да се установят справедливи и прозрачни правила и да се подобри начинът, по който протичат процедурите за връщане. В Директивата за връщането, приета през 2008 г., бяха установени ясни, прозрачни и справедливи общи правила относно връщането на граждани на трети държави без законно право на престой в ЕС и относно използването на принудителни мерки, задържане и забрана за повторно влизане. Може обаче да се постигне допълнителен напредък, за да се осигури, че всички тези гаранции се прилагат еднакво в целия ЕС и водят до прилагането на ефективни и хуманни практики навсякъде.

Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи, заяви: „Директивата за връщането оказа положителен ефект върху националното законодателство и практики. Тя бе движеща сила за промяна по отношение на доброволното напускане на територията и мониторинга на принудителното връщане. Директивата допринесе за цялостното намаляване на максималните срокове за задържане в ЕС и спомогна за насърчаването на алтернативи на задържането. Все пак ситуацията със задържането в редица държави членки предизвиква сериозно безпокойство. Ето защо трябва да продължим да полагаме усилия за прилагането на надеждна и хуманна политика чрез практики, които да гарантират основните права и достойнството на всички лица, независимо от статута им на мигранти“.

Директивата за връщането допринесе за положителни промени, свързани със: зачитане на основните права; справедливи и ефикасни процедури; намаляване на случаите, при които мигрантите нямат ясен правен статут; отдаване на предпочитание на доброволното напускане на територията; насърчаване на реинтеграцията и на алтернативи на задържането.

Въпреки тези положителни промени практическото прилагане на директивата и на политиките за връщането като цяло може още да се подобри.

Усилията трябва да се насочат към: свързаните с условията на задържане аспекти; по-систематичното използване на алтернативи на задържането; въвеждането на независими системи за мониторинг на принудителното връщане; цялостната ефективност на политиката (напр. по-бързи процедури и по-висок процент на доброволно върнати лица).

Данните показват значителна разлика между броя на лицата, за които е било издадено решение за връщане (около 484 000 през 2012 г., 491 000 през 2011 г. и 540 000 през 2010 г.), и лицата, които са напуснали ЕС вследствие на това (приблизително 178 000 през 2012 г., 167 000 през 2011 г. и 199 000 през 2010 г.).

Основните причини за неосъществяването на връщането са свързани с проблеми от практическо естество при установяването на самоличността на подлежащите на връщане лица и при получаването на необходимата документация от органите на държавите, които не са членки на ЕС. Ето защо подобряването на сътрудничеството с държавите извън ЕС е от съществено значение за повишаването на ефективността на процедурите за връщане.

Като цяло Комисията набеляза пет основни области на действие:

Гарантиране на правилно и ефективно прилагане на съществуващите правила: Комисията ще продължи да работи с държавите членки за отстраняване на всички набелязани в съобщението пропуски. Тя ще обърне особено внимание на прилагането от страна на държавите членки на разпоредбите от директивата, които се отнасят до задържането на лицата, подлежащи на връщане, до гаранциите и правните средства за защита, както и до третирането на малолетните и непълнолетните и други уязвими лица в процедурите за връщането. Комисията ще използва механизма за оценка по Шенген, за да оцени съответствието с правилата в областта на връщането и засиления мониторинг на принудителното връщане.

Насърчаване на по-последователни практики, които съответстват на основните права: Комисията ще приеме „ръководство относно връщането“, което ще съдържа общи насоки и най-добри практики. Тя ще подкрепи усилията, положени от Съвета на Европа, за кодифицирането на подробни стандарти относно задържането.

Доразвиване на диалога и сътрудничеството с държавите извън ЕС: Темите за връщането и обратното приемане ще продължат да бъдат разглеждани по последователен и балансиран начин в диалозите за сътрудничество със страните извън ЕС, като глобалния подход към миграцията и мобилността и партньорствата за мобилност. Ще бъдат увеличени усилията за изграждане на капацитет в страните извън ЕС, например за подобряване на способността им да предоставят помощ и подкрепа за реинтеграцията на завърналите се лица.

Подобряване на оперативното сътрудничество между държавите членки по отношение на връщането: Комисията ще използва Европейската мрежа за миграцията като платформа за сътрудничество, особено за събирането и обмена на информация в областта на доброволното връщане.

Засилване на ролята на Frontex в областта на връщането: Координационната роля на Frontex в областта на съвместните операции по връщане трябва да нарасне още повече, като се гарантира спазването на общи стандарти, свързани с хуманното и достойно третиране на подлежащите на връщане лица. Трябва да се организират обучения по въпросите на връщането.

Полезни връзки

MEMO/14/243

Съобщение относно политиката на ЕС за връщането

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете дейността на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

За обществеността: Europe Direct на телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar