Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. märts 2014

Transporditaristu: Siim Kallas kuulutab välja esimese 12 miljardi euro suuruse väljamakse transpordisektori projektidele

Euroopa Komisjon võttis 26. märtsil 2014 vastu otsuse, millega tehti üleeuroopalise transpordivõrgu projektidele kättesaadavaks esimene 12 miljardi euro suurune osamakse. Kõnealuse eelarve vahenditega toetatakse üheksa põhivõrgukoridori olulisemaid projekte ja aidatakse koostalitlusvõime suurendamise, ühendvedude edendamise ja innovatsiooni toetamisega kaasa transpordipoliitika eesmärkide saavutamisele. See toetus on Euroopa Liidu ida- ja lääneosa vahel parema ühenduse loomiseks ülioluline.

Komisjoni asepresident, liikuvus- ja transpordivolinik Siim Kallas ütles: „Olen veendunud, et finantsvahendite märkimisväärne suurendamine toob oodatud kasu transpordiühenduste parandamisel ning et investorid, transpordikasutajad ja kodanikud näevad selgelt üleeuroopalisse taristusse investeerimise lisaväärtust”.

Euroopa ühendamise rahastust, mille kaudu EL rahastab ajavahemikul 2014–2020 transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonna taristuprojekte, nähakse ette transporditaristule 26 miljardi euro eraldamist. Sellest summast 11,3 miljardit eurot on mõeldud projektidele liikmesriikides, mis vastavad Ühtekuuluvusfondist rahastamise tingimustele. Rahastamisel lähtutakse eelistustest, mis on kindlaks määratud üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevates liidu suunistes1 ning mida on veelgi täpsustatud Euroopa ühendamise rahastu määruses2.

Komisjon on võtnud selles raamistikus vastu esimesed tööprogrammid: suuremaid ja pikemaajalisi projekte hõlmava mitmeaastase tööprogrammi kogueelarvega 11 miljardit eurot ning 2014. aasta tööprogrammi, milles käsitletakse väiksemaid ja vähem keerukaid projekte ja mille eelarve on üks miljard eurot. Kõnealustes programmides seatud rahastamisprioriteedid on järgmised:

liikmesriikidevahelistes piiripunktides puuduvate ühenduste loomine ja olulisemate kitsaskohtade kaotamine, eelkõige TEN-T põhivõrgu üheksas koridoris;

koostalitlusvõime suurendamine, et ületada tehnoloogilisi tõkkeid riigipiiridel, eelkõige raudteesektoris;

multimodaalsuse edendamine, et luua reisijate- ja kaubaveoks (sh kaubaveoteenusteks) sujuvaid transpordiahelaid ning täielikult integreerida linnatranspordisõlmed põhivõrku ning ennekõike põhivõrgukoridoridesse;

innovatsiooni toetamine, pidades silmas tulevasi tehnoloogilisi suundumusi (sh vältimatult vajalik „suhtlus” taristu ja sõidukite, riist- ja tarkvara vahel);

suurem rõhuasetus ELi transpordipoliitikale ja sellealastele õigusaktidele, eelkõige sellistes valdkondades nagu raudtee- või merenduspoliitika, keskkonnahoidlik transport, linnaliikuvus, ohutus ja kõigi transpordiliikide telemaatikarakendused;

rahastamisvõimaluste loomine kolmandatele riikidele, eeskätt piiriüleste projektide puhul ja osalemiseks suurtes üleeuroopalistes projektides, nagu Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteem (SESAR), arukate transporditeenuste, jõeteabeteenuste ja meremagistraalide projektid.

Nende tööprogrammide alusel avaldatakse 1. septembriks 2014 konkursikutsed.

Üksikasjalikumat teavet saab veebisaidilt

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm

Siim Kallas Twitteris Twitter

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-posti teel

1 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013.

2 :

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1316/2013, 11. detsember 2013.


Side Bar