Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2014

Demokraatlikumad ja osalejaterohkemad Euroopa Parlamendi valimised – ettevalmistused on tehtud, nähtub kahest komisjoni aruandest

Kaks kuud enne Euroopa Parlamendi valimisi antakse kahes komisjoni avaldatud aruandes ülevaade sellest, kuidas kavatsetakse muuta valimisi veelgi demokraatlikumaks ja tuua Euroopa poliitika kodanikele lähemale. Ühes aruandes analüüsitakse, kuidas on liikmesriigid ja poliitilised parteid üle võtnud komisjoni eelmise aasta soovitused Euroopa Parlamendi valimiste läbipaistvuse ja demokraatliku õiguspärasuse suurendamiseks (IP/13/215). Oluline soovitus oli suunatud Euroopa poliitilistele parteidele, kes pidid nimetama juhtivad kandidaadid komisjoni presidendi kohale. Teises aruandes vaadeldakse uut suhtlusvahendit, nn dialooge kodanikega, mille komisjon töötas viimase 18 kuu jooksul välja selleks, et teavitada inimesi, taastada usaldus Euroopa ja riigi tasandi ametiasutuste vastu ning teadvustada kodanikele nende hääle tähtsust ELis. Nimetatud kahe aruande avaldamine langeb kokku täna Brüsselis kodanikega peetava üleeuroopalise dialoogiga, kus osaleb üle 150 kodaniku kogu Euroopast (IP/14/295).

„Euroopa Parlamendi valimised peavad olema tõeliselt euroopalikud. Kodanikud peavad teadma, kuidas nende valik mõjutab Euroopa laiemat tegelikkust. Esimest korda Euroopa lõimumise ajaloos on algatatud arutelu selgelt kindlaksmääratud presidendikandidaatide ümber. See on tõelise Euroopa demokraatia sünd," sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding. „Kuid demokraatia ei hõlma ainult valimiste päeva. Demokraatia tähendab seda, et inimestega arutatakse Euroopa tulevikku kohalikul tasandil aastaringselt. Me pidasime kodanikega kõigis ELi liikmesriikides kokku rohkem kui 50 dialoogi ja leidsime, et kodanikel on suur soov arutada Euroopa küsimusi poliitikutega näost näkku. Euroopas peame me rääkima pigem üksteisega kui üksteisest.”

Euroopa Parlamendi valimiste ettevalmistamine

Liikmesriikides on peetud üle 50 dialoogi (vt 2. lisa), milles osales 22 Euroopa Komisjoni volinikku, enamasti koos Euroopa Parlamendi saadikute, liikmesriigi, piirkondliku või kohaliku tasandi poliitikutega.

Dialoogides kodanikega osales rohkem kui 16 000 kodanikku ning veebi otseülekannete ja sotsiaalmeedia kaudu jälgis dialooge üle 105 000 inimese. Dialoogid olid avalikud ja kõik huvilised võisid osaleda. Täna peetakse Brüsselis viimane, kogu päeva kestev üleeuroopaline dialoog kodanikega, kus president José Manuel Barroso ja kümme ELi volinikku toovad kokku eelmistes dialoogides osalejaid kogu Euroopast (vt dialoogi veebis aadressil).

Täna avaldatud aruandest kodanikega peetavate dialoogide kohta nähtub, et nimetatud dialoogidega on ära tehtud suur töö ELi poliitikale inimliku näo andmisel. Selline suhtlusvorm on hakanud juurduma ka liikmesriikides ning Saksamaal, Bulgaarias ja Iirimaal on (riigi) poliitikud algatanud oma arutelusid.

Sellised avatud arutelud Euroopa, liikmesriigi ja kohaliku tasandi poliitikutega aitavad ainulaadsel viisil kodanikega otse suhelda ning on osa Euroopa Komisjoni ettevalmistustest mais toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks. Nii on käivitatud arutelu, mille käigus võisid kodanikud esitada oma küsimused liidu tuleviku ja ELi poliitiliste nägemuste kohta otse Euroopa ja liikmesriigi tasandi poliitikutele. Tänu sellele muutusid dialoogid tõeliselt üleeuroopalikeks sündmusteks, aidates kaasa Euroopa avaliku ruumi loomisele.

Kodanikud tunnistavad vajadust selliste dialoogide järele: praegu tunneb kaks Euroopa kodanikku kolmest, et tema hääl ei ole oluline (vt 4. lisa), ja kodanikega peetavate dialoogide käigus väljendas ligikaudu üheksa osalejat kümnest (88%), et nad sooviksid rohkem selliseid dialooge (vt 5. lisa).

Jõupingutusi toetab ELi kodanike põhiõigusi kirjeldava käsiraamatu „Did you know: 10 EU rights at a glance” avaldamine sel nädalal, nagu teatati 2013. aasta aruanne ELi kodakondsuse kohta. Käsiraamat sisaldab teavet õiguse kohta osaleda ELi otsustamisprotsessis, sealhulgas Euroopa Parlamendi valimistel.

Teeme seekord teisiti

Komisjon võttis 12. märtsil 2013 vastu soovituse, milles kutsus Euroopa poliitilisi parteisid üles nimetama oma kandidaate komisjoni presidendi kohale ja soovitas neil näidata, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluksid. Aasta hiljem on kuus Euroopa poliitilist parteid oma kandidaadid teatavaks teinud ja plaanivad oma kandidaatide programme laiemalt tutvustada. Valimiste politiseerimine tippkandidaatide abil on saanud ka kodanike poolt laialdast vastukaja – sel nädalal avaldatud viimases Eurobaromeetri uuringus „Future of Europe” osutatakse, et kümnest Euroopa kodanikust seitse läheks veelgi kaugemale, märkides, et komisjoni presidendi peaksid valima ELi kodanikud otsevalimise teel (vt 3. lisa).

Tänu komisjoni tegevusele võtsid liikmesriigid sujuvalt üle ka ELi eeskirjad (direktiiv 2013/1/EL), millega hõlbustatakse kodakondsuseta liidu kodanike kandideerimist oma elukohaliikmesriigis (IP/14/87). Kõik liikmesriigid on vastu võtnud ülevõtmisõigusaktid ja kõik peale ühe (Tšehhi Vabariik, vt MEMO/14/241) on juba komisjoni sellistest õigusaktidest teavitanud.

Mõned probleemid on siiski veel jäänud. Veel ei ole laialdaselt arvesse võetud komisjoni üleskutset hääletada kõikjal Euroopas ühel ja samal päeval ning poliitilistele parteidele suunatud soovitust näidata hääletamisel, millisesse Euroopa tasandi erakonda nad kuuluksid. Viimatinimetatud asjaolu tuleneb sellest, et mitmes liikmesriigis on valimisi reguleerivate õigusaktide kohaselt keelatud hääletussedelitel näidata Euroopa poliitiliste parteide nimesid ja logosid (vt 1. lisa).

Komisjon koostab täieliku aruande, mis sisaldab teavet komisjoni soovituste rakendamise kohta pärast Euroopa Parlamendi valimisi.

Lisateave

Aruanne Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva soovituse kohta

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140327_en.htm

Aruanne kodanikega peetavate dialoogide kohta

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/belgium/brussels3/index_en.htm

Elektrooniline tabel Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva komisjoni soovituse rakendamise kohta

http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

Lisateave kodanikega peetavate dialoogide ja Euroopa tulevikku käsitleva arutelu kohta

ec.europa.eu/debate-future-europe

Eurobaromeetri uuring „Future of Europe”

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#413

Asepresident Viviane Redingi veebisait: ec.europa.eu/reding

Asepresident Reding Twitteris: @VivianeRedingEU

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Kodanikule: Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post

LISA

1. lisa Siseriiklikud õigusaktid, milles käsitletakse teavet, mida võib hääletussedelitel esitada

NB: The online version of this table will be updated regularly based on further input from the Member States and will be accessible under: http://ec.europa.eu/justice/citizen/voting-rights/index_en.htm

2. lisa Arutelu Euroopa tuleviku üle jätkub...

Member State

City

Date

Commissioner

EU, national, regional and local politicians

Spain

Cadiz

27/09/2012

Reding

Mayor Martinez Saiz

Austria

Graz

05/11/2012

Reding

Vice-Chancellor Spindelegger

Germany

Berlin

10/11/2012

Reding

MEP Roth-Behrendt

France

Paris

23/11/2012

Reding

Italy

Naples

30/11/2012

Andor

Mayor de Magistris

Ireland

Dublin

10/01/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Kenny, Deputy Prime Minister Gilmore, Minister of State for European Affairs Creighton

Sweden

Gothenburg

18/02/2013

Malmström

Italy

Turin

21/02/2013

Malmström

Mayor Fassino

Portugal

Coimbra

22/02/2013

Reding

Italy

Rome

18/03/2013

Tajani

Mayor Alemanno

Greece

Thessaloniki

22/03/2013

Reding

Mayor Boutaris

Italy

Pisa

05/04/2013

Potočnik

Mayor Filippeschi

Belgium

Ghent

12/04/2013

De Gucht

Mayor Termont

Belgium

Eupen

23/04/2013

Hahn

MEP Grosch, Minister-President (German Community) Lambertz

Belgium

Brussels

04/05/2013

Reding

(former) Minister-President of the Brussels region Picqué

Germany

Dusseldorf

08/05/2013

Oettinger

MEP Klute

Slovenia

Ljubljana

09/05/2013

Potočnik

Poland

Warsaw

11/05/2013

Lewandowski

Czech Republic

Prague

13/05/2013

Füle

Minister of State for Small Business (Ireland) Perry, Chairman of the Czech Parliament’s EU Affairs Committee Bauer

Italy

Ventotene

27/05/2013

Tajani

Mayor Assenso

Italy

Milan

07/06/2013

Hedegaard

Mayor Pisapia

Luxembourg

Esch

30/06/2013

Reding

MEP Goerens, Minister for Labour Schmit, MP Braz, Minister of Public Works, Agriculture, Rural Affairs, Patrimony and Nature Policy (Wallonia) Lutgen

Poland

Warsaw

11/07/2013

Barroso, Reding

Prime Minister Tusk, MEP Thun, former Prime Minister Mazowiecki

Greece

Heraklion

12/07/2013

Damanaki

MEP Danellis, Governor Arnaoutakis

Germany

Heidelberg

16/07/2013

Reding

Minister-President (Baden-Wurttemberg) Kretschmann

Bulgaria

Sofia

23/07/2013

Reding

President Plevneliev

Belgium

Namur

13/09/2013

Reding

Minister-President Demotte

Estonia

Tallinn

14/09/2013

Kallas, Rehn

Italy

Trieste

16/09/2013

Reding

Minister of European Affairs Moavero Milanesi

Finland

Helsinki

24/09/2013

Reding

MEP Pietikäinen

Hungary

Györ

03/10/2013

Andor

State Secretary for European Affairs Győri, MEP Őry

Slovak Republic

Košice

05/10/2013

Šefčovic

Slovak Parliament President Paška

Sweden

Stockholm

15/10/2013

Reding

Minister for European Union Affairs Ohlsson, MEP Ludvigsson

Belgium

Liège

17/10/2013

Barroso

Deputy Prime Minister Reynders (Belgium), Minister for Economics (Wallonia) Marcourt

Latvia

Riga

18/10/2013

Piebalgs

Minister of Defence Pabriks

Malta

Valetta

07/11/2013

Borg

France

Marseille

14/11/2013

Reding

Minister of Justice Taubira

Cyprus

Limassol

28/11/2013

Vassiliou

Austria

Eisenstadt

29/11/2013

Hahn

Minister-President (Burgenland) Niessl

Belgium

Brussels

05/12/2013

Vassiliou

MEP Durant

Lithuania

Vilnius

13/12/2013

Reding

Online

Virtual dialogue

16/01/2014

Reding

Denmark

Copenhagen

06/02/2014

Hedegaard

UK

London

10/02/2014

Reding

Minister of State for Europe Lidington

Spain

Barcelona

23/02/2014

Reding

France

Paris-Banlieue

27/02/2014

Barnier

Minister Delegate for European Affairs Repentin

Croatia

Zagreb

03/03/2014

Mimica

Germany

Koblenz

10/03/2014

Oettinger

Minister-President (Rhineland-Palatinate) Dreyer, State Minister for Europe (Rhineland-Palatinate) Conrad

Netherlands

Amsterdam

14/03/2014

Reding

Mayor van der Laan

Romania

Bucharest

17/03/2014

Ciolos

EU

Pan-European Dialogue Brussels

27/03/2014

Barroso, Reding, Rehn, Potočnik, Vassiliou, De Gucht, Damanaki, Hahn, Hedegaard, Andor, Mimica

MEP Roth-Behrendt, Mayor of Cadiz, Martinez Saiz

3. lisa Kümnest Euroopa kodanikust seitse soovivad valida komisjoni presidenti otse

4. lisa Kolmest Euroopa kodanikust kaks tunneb, et nende häält ei võeta arvesse

Source: Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013, p.8

5. lisa Kodanikega peetavate dialoogide käigus teostatud uuringute tulemused

Source: Commisison Report on Citizens' Dialogues, p.10


Side Bar