Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2014

Kommissionens färdplan för att täcka den europeiska ekonomins långfristiga finansieringsbehov

Europeiska kommissionen har i dag antagit ett åtgärdspaket som ska stimulera nya och olika sätt att underlätta långsiktig finansiering och stödja Europas återgång till en hållbar ekonomisk tillväxt. Betydande långsiktiga investeringar kommer att behövas inom ramen för Europa 2020-strategin och 2030 års klimat- och energipaket, i infrastruktur, ny teknik och innovation, FoU och humankapital. Fonden för ett sammanlänkat Europa har uppskattat EU:s investeringsbehov inom nätverk för transport, energi och telekommunikationer till uppskattningsvis en biljon euro för perioden fram till 2020.

Den ekonomiska och finansiella krisen har påverkat finanssektorns förmåga att kanalisera medel till den reala ekonomin och i synnerhet till långsiktiga investeringar. Europa har alltid förlitat sig starkt på att banker ska finansiera realekonomin (två tredjedelar av medlen kommer från banker, jämfört med en tredjedel i USA). Eftersom bankerna minskar kreditgivningen finns det mindre medel tillgängligt för alla ekonomiska sektorer – till exempel fick mindre än en tredjedel av nederländska och grekiska små och medelstora företag och endast omkring hälften av spanska och italienska små och medelstora företag hela det kreditbelopp de ansökte om under 2013.

Det är viktigt att agera för att återställa förutsättningarna för hållbar tillväxt och investeringar och det handlar delvis om att hitta nya sätt att kanalisera medel för långsiktiga investeringar. Kommissionens grönbok om långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin från mars 2013 (IP/13/274) inledde en bred debatt och fick svar från alla sektorer av ekonomin. Det åtgärdspaket som antas i dag innehåller ett meddelande om långsiktig finansiering av ekonomin, ett förslag till lagstiftning om nya regler för tjänstepensionsfonder och ett meddelande om gräsrotsfinansiering. Meddelandet bygger på svaren till detta samråd och på diskussioner på internationella forum som G20 och OECD. Det anger särskilda åtgärder som EU kan anta för att främja långsiktig finansiering.

Michel Barnier, kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster, säger: ”Vi har varit ambitiösa i vår dagordning för finanslagstiftning, med positiva resultat för finansiell stabilitet och förtroende. I takt med att den ekonomiska återhämtningen tar fart måste vi vara lika ambitiösa i vårt stöd för tillväxt. Europa har stora långsiktiga finansieringsbehov för att finansiera hållbar tillväxt – den typ av tillväxt som ökar konkurrenskraften och skapar jobb på ett smart, hållbart och inkluderande sätt. Vårt finansiella system måste återfå och öka sin förmåga att finansiera den reala ekonomin. Detta inbegriper bankerna samt institutionella investerare som till exempel försäkringsföretag och pensionsfonder. Men vi behöver också diversifiera finansieringskällorna i Europa och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag vilka utgör ryggraden i den europeiska ekonomin. Jag är övertygad om att de åtgärder som läggs fram i dag kommer att bidra till en förbättring av de europeiska kapitalmarknadernas möjligheter att kanalisera medel till våra behov på lång sikt.

Angående tjänstepensionsinstitut säger kommissionär Barnier: Alla europeiska länder står inför den kombinerade utmaningen att tillhandahålla pensioner mot en bakgrund av en åldrande befolkning, och att investera på lång sikt för att skapa tillväxt. Tjänstepensionsfonder befinner sig mitt i dessa båda utmaningar. De har över 2,5 biljoner euro i tillgångar under förvaltning med ett långsiktigt perspektiv, och 75 miljoner européer är till stor del beroende av dem för sin pension. Dagens förslag kommer att förbättra förvaltningen av och insynen i dessa fonder i Europa, vilket förbättrar den finansiella stabiliteten samt främjar gränsöverskridande verksamhet och vidareutvecklar tjänstepensionsfonder som en viktig långsiktig investerare."

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron, säger: ”Vi måste bli bättre på att använda offentliga medel för att maximera effekterna av produktiva investeringar för tillväxt och jobbskapande. Detta innebär att man måste skapa synergieffekter och underlätta tillgången till finansiering för förnyelse av viktig infrastruktur. Medlemsstaternas och EU:s budgetar, liksom stödbanker och exportkreditorgan, har alla en roll att spela. För att kunna hjälpa små och medelstora företag att få de medel de behöver för att investera och expandera, måste vi främja högkvalitativ värdepapperisering för att underlätta deras tillgång till kapitalmarknadsfinansiering.”

Vice ordförande med ansvar för näringsliv och företagande, Antonio Tajanis lägger till: ”De ambitiösa initiativ som presenteras i dag kommer att bidra till att göra det finansiella systemet bättre på att kanalisera resurser till långsiktiga investeringar, vilka är nödvändiga för att kunna säkra Europas ställning på vägen mot en hållbar tillväxt. Finanskrisen har påverkat den europeiska finansiella sektorns förmåga att kanalisera medel till den reala ekonomin. Små och medelstora företag bidrar särskilt till en hållbar tillväxt, men det är fortfarande svårt för dem att få finansiering, särskilt i de perifera ekonomierna. De initiativ som presenteras i dag syftar till att frigöra ytterligare medel till den reala ekonomin och alla har ett gemensamt mål – att främja den inre marknaden genom att skapa bästa möjliga villkor för tillväxt och konkurrenskraft i Europa. ”

Huvuddragen:

Meddelandet om långsiktig finansiering innehåller en uppsättning särskilda åtgärder som kommissionen kommer att vidta för att förbättra den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin (MEMO/14/238). Två av dessa åtgärder läggs fram i dag:

  • Ett förslag om översyn av reglerna för tjänstepensionsfonder (översyn av direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut – direktivet om tjänstepensionsinstitut) för att stödja den fortsatta utvecklingen av en viktig typ av långsiktiga investerare i EU (MEMO/14/239).

  • Ett meddelande om gräsrotsfinansiering för att erbjuda alternativa finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag (MEMO/14/240).

Åtgärderna kan delas in i sex huvudområden:

1. Mobilisering av privata medel för långsiktig finansiering: Åtgärderna innebär att man avslutar detaljerna kring det tillsynsramverk för banker och försäkringsbolag på så sätt att det stöder långsiktiga investeringar i realekonomin, att man mobiliserar fler personliga pensionsparanden och undersöker nya vägar att främja fler gränsöverskridande flöden av sparkapital och fördelarna med ett eventuellt EU-sparkonto.

I detta sammanhang bör dagens förslag till lagstiftning om nya regler för tjänstepensionsfonder (tjänstepensionsinstitut 2) bidra till mer långsiktiga investeringar. Förslaget har tre huvudmål:

Att se till att personer som omfattas av pensionssystem är tillräckligt skyddade mot risker.

Att dra nytta av fördelarna med en inre marknad för tjänstepensioner fullt ut genom att undanröja hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster.

Att öka möjligheten för pensionsfonder att investera i finansiella tillgångar med långsiktig ekonomisk profil och därigenom stödja finansieringen av tillväxt i realekonomin.

2. Bättre användning av offentlig finansiering: Det innebär att man främjar nationella utvecklingsbanker (finansinstitut som instiftats av myndigheter och som tillhandahåller finansiering för ekonomisk utveckling). Det innebär även att man främjar bättre samarbete mellan existerande nationella exportkreditsystem (institut som agerar som förmedlare mellan nationella myndigheter och exportörer för att utfärda exportfinansiering). Båda dessa spelar en viktig roll i den långsiktiga finansieringen.

3. Utveckling av europeiska kapitalmarknader: Det innebär att man underlättar små och medelstora företags tillgång till kapitalmarknader och till större gemensamma investeringar genom att skapa en flytande och genomskinlig andrahandsmarknad för företagsobligationer. Det innebär också att man får fart på marknaden för värdepapperisering och bär i åtanke riskerna med samt vad som kännetecknar sådana produkter. Det innebär även att man förbättrar EU-klimatet för täckta obligationer och privata placeringar.

4. Förbättring av små och medelstora företags tillgång till finansiering: De åtgärderna som anges i meddelandet om långsiktig finansiering innefattar en förbättring av kreditinformationen kring små och medelstora företag, ett återupplivande av dialogen mellan banker och små och medelstora företag och en bedömning av de bästa metoderna för att hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till kapitalmarknader. De centrala inslagen i de åtgärder som redovisas i det meddelande om gräsrotsfinansiering som antas i dag innebär bland annat att öka medvetenheten och att tillhandahålla information om olika projekt. I meddelandet föreslår kommissionen att

  • man främjar industrins bästa metoder, ökar medvetenheten och underlättar utvecklingen av ett kvalitetsmärke,

  • man noga övervakar utvecklingen av gräsrotsfinansieringsmarknader och nationella regelverk, och att

  • man regelbundet bedömer huruvida någon form av ytterligare åtgärder på EU-nivå – även inom lagstiftningsområdet – är nödvändigt. Målet är att kartlägga de frågor som kan behöva tas upp för att stödja tillväxten av gräsrotsfinansiering.

5. Man ska locka till sig privata finansiärer av infrastruktur för att leverera till Europa 2020: Det innebär att man ökar tillgängligheten av information om investeringsplaner för infrastruktur och att man förbättrar kreditstatistiken för infrastrukturlån.

6. Utökning av det bredare ramverket för hållbar finansiering: Det innebär att man förbättrar reglerna för företagsstyrning för långsiktig finansiering, till exempel i fråga om aktieägarnas engagemang (genom att ombearbeta direktivet om aktieägarnas rättigheter – ett förslag som snart kommer att antas), personalägande, rapportering av företagsstyrningen, och miljö-, social- och styresrelaterade frågor.

Mer information

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e-post


Side Bar