Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. marca 2014

Plán Komisie na uspokojenie potrieb európskeho hospodárstva v oblasti dlhodobého financovania

Európska komisia dnes prijala súbor opatrení, ktoré majú stimulovať nové a rôzne spôsoby uvoľňovania dlhodobého financovania a podporiť návrat Európy k udržateľnému hospodárskemu rastu. V rámci stratégie Európa 2020klimaticko-energetického balíka 2030 budú potrebné značné dlhodobé investície v oblasti infraštruktúry, nových technológií a inovácií, výskumu a vývoja a ľudského kapitálu. Investičné potreby do sietí infraštruktúry v doprave, energetike a telekomunikáciách, a to len významu na úrovni EÚ, sa podľa zistení Nástroja na prepájanie Európy odhadujú na 1 bilión EUR.

Hospodárska a finančná kríza zasiahla schopnosť finančného sektora smerovať finančné prostriedky do reálnej ekonomiky, najmä v oblasti dlhodobých investícií. Európa sa vždy silno spoliehala na financovanie reálnej ekonomiky bankami (dve tretiny prostriedkov pochádza z bánk v porovnaní s jednou tretinou v USA). V dôsledku znižovania cudzích kapitálových podielov v bankách je k dispozícii menší objem finančných prostriedkov pre všetky odvetvia hospodárstva – napríklad menej ako tretina holandských a gréckych malých a stredných podnikov (MSP) a len približne polovica španielskych a talianskych MSP získala plnú výšku úverov, o ktoré žiadali v roku 2013.

Podstatné je konať s cieľom obnoviť podmienky pre udržateľný rast a investície, čo čiastočne znamená nájsť nové spôsoby smerovania finančných prostriedkov do oblasti dlhodobých investícií. Zelená kniha Komisie o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva z marca 2013 (IP/13/274) spustila širokú diskusiu a priniesla odpovede zo všetkých odvetví hospodárstva. Súčasťou dnes prijatého súboru opatrení je oznámenie o dlhodobom financovaní hospodárstva, legislatívny návrh v oblasti nových pravidiel pre zamestnanecké dôchodkové fondy a oznámenie o kolektívnom financovaní. Oznámenie vychádza z odpovedí na uvedené konzultácie a z debaty na medzinárodných fórach, ako je G20 alebo OECD. Identifikuje osobitné opatrenia, ktoré môže EÚ prijať na podporu dlhodobého financovania.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „V oblasti finančnej regulácie máme ambiciózny plán, ktorý priniesol pozitívne výsledky, pokiaľ ide o finančnú stabilitu a dôveru. Keďže hospodárske oživenie napreduje, rovnako ambiciózne musíme podporiť rast. Európa má rozsiahle potreby v oblasti dlhodobého financovania na financovanie udržateľného rastu – teda takého rastu, ktorý zvyšuje konkurencieschopnosť a vytvára pracovné miesta inteligentným, udržateľným a inkluzívnym spôsobom. Náš finančný systém musí znova získať a zvýšiť svoju schopnosť financovať reálnu ekonomiku. Týka sa to bánk aj inštitucionálnych investorov, ako sú poisťovne a dôchodkové fondy. Avšak v Európe potrebujeme aj diverzifikovať finančné zdroje a zlepšiť prístup malých a stredných podnikov k financovaniu, ktoré tvoria chrbticu európskeho hospodárstva. Som presvedčený, že dnes predstavený súbor opatrení prispeje k zlepšeniu schopnosti európskych kapitálových trhov smerovať finančné prostriedky na uspokojenie našich dlhodobých potrieb.“ „V súvislosti s inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia komisár Barnier uviedol: „V oblasti dôchodkového zabezpečenia čelia všetky európske spoločnosti výzve skladajúcej sa z problému starnúceho obyvateľstva a dlhodobých investícií zameraných na vytváranie rastu. Zamestnanecké dôchodkové fondy sú spojnicou týchto dvoch výziev. V dlhodobom výhľade spravujú aktíva vo výške viac ako 2,5 bilióna EUR a 75 miliónov Európanov je od nich vo veľkej miere závislých, pokiaľ ide o ich dôchodkové zabezpečenie. Dnes predstavený legislatívny návrh zlepší správu a transparentnosť takýchto fondov v Európe, zvýši sa finančná stabilita, ako aj podporí cezhraničná činnosť, pričom sa budú ďalej rozvíjať zamestnanecké dôchodkové fondy ako hlavní dlhodobí investori.“

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, dodal: „Musíme lepšie využívať verejné finančné prostriedky, aby sme maximalizovali vplyv produktívnych investícií na rast a tvorbu pracovných miest. Znamená to vytvoriť synergie a uľahčiť prístup k financovaniu na obnovu kľúčovej infraštruktúry. Vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ, ako aj podporné banky a agentúry pre vývozné úvery v tom zohrávajú svoju úlohu. Aby sa pomohlo MSP získať zdroje, ktoré potrebujú pre investovanie a expandovanie, musíme podporovať vysokokvalitnú sekuritizáciu, aby sme im uľahčili prístup k financovaniu na kapitálových trhoch.“

Podpredseda EK pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani dodal: „Dnes predložené ambiciózne iniciatívy prispejú k tomu, aby finančný systém lepšie smeroval zdroje do dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na to, aby Európa zostala na ceste udržateľného rastu. Finančná kríza zasiahla schopnosť finančného sektora smerovať finančné prostriedky do reálnej ekonomiky. Najmä MSP sú hlavnými prispievateľmi k udržateľnému rastu, získavanie financovania však stále považujú za problematické, a to najmä v ekonomikách na periférii. Dnes predložené iniciatívy sa zameriavajú na uvoľnenie dodatočných zdrojov financovania reálnej ekonomiky a ich spoločným cieľom je podpora jednotného trhu vytvorením najlepších podmienok pre rast a konkurencieschopnosť v Európe.“

Hlavné prvky:

Oznámenie o dlhodobom financovaní predstavuje súbor konkrétnych opatrení, ktoré Komisia prijme na zlepšenie dlhodobého financovania európskeho hospodárstva (MEMO/14/238). Dve z týchto opatrení boli dnes predstavené:

  • návrh na revíziu predpisov v oblasti zamestnaneckých dôchodkových fondov (revízia smernice 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia) s cieľom podporiť ďalší rozvoj dôležitého typu dlhodobého investora v EÚ (MEMO/14/239),

  • oznámenie o kolektívnom financovaní s cieľom poskytnúť malým a stredným podnikom možnosti alternatívneho financovania (MEMO/14/240).

Uvedené opatrenia možno zoskupiť do šiestich hlavných oblastí:

1. Mobilizácia súkromných zdrojov dlhodobého financovania: medzi tieto opatrenia patrí dokončenie podrobností o rámci obozretnosti pre banky a poisťovacie spoločnosti takým spôsobom, ktorý podporuje dlhodobé investície do reálnej ekonomiky, vyššia mobilizácia osobných dôchodkových úspor a hľadanie spôsobov posilnenia vyššieho objemu cezhraničných tokov úspor a výhody prípadného sporiaceho účtu EÚ.

V tejto súvislosti by dnes predstavený legislatívny návrh týkajúci sa nových pravidiel v oblasti zamestnaneckých dôchodkových fondov mal prispieť k väčšiemu objemu dlhodobých investícií. Návrh má tri hlavné ciele:

zabezpečiť, aby boli členovia systému dôchodkového zabezpečenia riadne chránení pred rizikami,

aby zamestnanecké dôchodky plne požívali výhody jednotného trhu odstránením prekážok cezhraničného poskytovania služieb,

posilniť schopnosť zamestnaneckých dôchodkových fondov investovať do finančných aktív s dlhodobou ekonomickou návratnosťou a podporovať tak financovanie rastu v reálnej ekonomike.

2. Lepšie využívanie verejných finančných zdrojov: posilniť činnosť národných podporných bánk (finančných inštitúcií vytvorených vládami, ktoré poskytujú financovanie na účely hospodárskeho rozvoja) a podporovať lepšiu spoluprácu medzi existujúcimi vnútroštátnymi systémami vývozných úverov (inštitúciami, ktoré konajú ako sprostredkovatelia medzi vládami štátov a vývozcami na poskytovanie financovania vývozu). Obidve štruktúry zohrávajú významnú úlohu v dlhodobom financovaní.

3. Rozvíjanie európskych kapitálových trhov: uľahčiť MSP prístup ku kapitálovým trhom a širším združeným investíciám vytvorením likvidného a transparentného sekundárneho trhu pre podnikové dlhopisy, oživiť sekuritizačné trhy s náležitým zohľadnením rizík, ako aj rozdielnych vlastností takýchto produktov, a zlepšiť prostredie EÚ pre kryté dlhopisy a súkromné umiestňovanie.

4. Zlepšovanie prístupu MSP k financovaniu: súčasťou opatrení uvedených v oznámení o dlhodobom financovaní je zlepšenie informovanosti o úveroch pre MSP, oživenie dialógu medzi bankami a MSP a posúdenie najlepších postupov zameraných na poskytnutie pomoci MSP na získanie prístupu na kapitálové trhy. Zvyšovanie informovanosti a poskytovanie informácií o projektoch patria tiež medzi kľúčové prvky opatrení predložených v oznámení o kolektívnom financovaní, ktoré bolo prijaté dnes a v ktorom Komisia navrhuje:

  • podporovať najlepšie sektorové postupy, zvyšovať informovanosť o značke kvality a uľahčiť jej rozvíjanie,

  • pozorne sledovať vývoj na trhoch s kolektívnym financovaním a vnútroštátne právne rámce

  • a pravidelne posudzovať, či nie je nevyhnutná akákoľvek forma ďalších opatrení zo strany EÚ, a to vrátane opatrení legislatívnej povahy. Cieľom je identifikovať problémy, ktoré si môžu vyžadovať reakciu, aby sa podporil rast v oblasti kolektívneho financovania.

5. Prilákanie súkromných zdrojov na financovanie infraštruktúrnych projektov v záujme dosiahnutia cieľov stratégie Európa 2020: zvýšiť dostupnosť informácií o plánoch investícií do infraštruktúry a zlepšiť štatistiky o úveroch v oblasti úverov na infraštruktúrne projekty.

6. Posilnenie širšieho rámca udržateľného financovania: zlepšiť podnikový systém správy a riadenia dlhodobého financovania, napríklad pokiaľ ide o zapojenie akcionárov (revidovaním smernice o právach akcionárov – návrh bude čoskoro prijatý), vlastníctvo zamestnancov, zlepšenie podávania správ o správe a riadení spoločností, a s ohľadom na otázky v oblasti životného prostredia, správy a riadenia a v sociálnej oblasti.

Ďalšie informácie

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)

Simon O'Connor (+32 2 296 7359)

Carlo Corazza (+32 2 295 1752)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar