Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 27 martie 2014

Foaia de parcurs a Comisiei menită să răspundă nevoilor de finanțare pe termen lung ale economiei europene

Comisia Europeană a adoptat astăzi un pachet de măsuri menit să stimuleze modalități noi și diferite de a debloca finanțarea pe termen lung și de a contribui la reluarea creșterii economice durabile în Europa. În cadrul Strategiei Europa 2020 și al pachetului privind energia și clima pentru 2030, vor fi necesare investiții semnificative pe termen lung în infrastructură, în noile tehnologii și inovare, în cercetare și dezvoltare și în capitalul uman. Conform estimărilor din cadrul mecanismului pentru interconectarea Europei, numai necesitățile de investiții în rețelele de infrastructură în domenii precum transporturile, energia și telecomunicațiile care prezintă importanță la nivelul UE se ridică la 1 bilion EUR de acum până în 2020.

Criza economică și financiară a afectat capacitatea sectorului financiar de a canaliza fondurile către economia reală, în special pentru realizarea de investiții pe termen lung. Dintotdeauna, Europa s-a bazat în mare măsură pe bănci pentru finanțarea economiei reale (băncile asigură două treimi din finanțare, în comparație cu o treime în Statele Unite). Pe măsură ce băncile reduc efectul de levier, se înregistrează o scădere a finanțărilor în toate sectoarele economiei – de exemplu, mai puțin de o treime din IMM-urile olandeze și grecești și doar aproximativ jumătate din IMM-urile spaniole și italiene au obținut integral creditele solicitate în 2013.

Este indispensabil să se adopte măsuri de restabilire a condițiilor pentru creștere durabilă și pentru investiții și, în parte, aceasta înseamnă găsirea unor modalități noi de canalizare a fondurilor către investițiile pe termen lung. Cartea verde a Comisiei privind finanțarea pe termen lung a economiei europene, adoptată în martie 2013 (IP/13/274), a lansat o dezbatere amplă, în cadrul căreia au intervenit toate segmentele economiei. Pachetul de măsuri adoptat astăzi cuprinde o comunicare privind finanțarea pe termen lung a economiei, o propunere legislativă referitoare la un nou set de norme privind fondurile de pensii ocupaționale și o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”). Comunicarea se bazează pe răspunsurile oferite în cadrul acestei consultări și al dezbaterilor din forumurile internaționale, cum ar fi G20 și OCDE. Aceasta identifică măsurile specifice pe care UE le poate adopta pentru a promova finanțarea pe termen lung.

Comisarul pentru piața internă și servicii, dl Michel Barnier, a declarat: „Am fost ambițioși în programul nostru de reglementare financiară, cu rezultate pozitive pentru stabilitatea financiară și pentru încredere. În contextul accelerării relansării economice, trebuie să fim la fel de ambițioși în ceea ce privește sprijinul pe care îl acordăm creșterii. Europa are mari nevoi de finanțare pe termen lung pentru a finanța creșterea durabilă – tipul de creștere economică care sporește competitivitatea și care duce la crearea de locuri de muncă într-un mod inteligent, durabil și favorabil incluziunii. Sistemul nostru financiar trebuie să își recâștige și să își îmbunătățească capacitatea de finanțare a economiei reale. Acest sistem include atât bănci, cât și investitori instituționali, cum ar fi companiile de asigurări și fondurile de pensii. Trebuie, de asemenea, să ne diversificăm sursele de finanțare în Europa și să îmbunătățim accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, care constituie coloana vertebrală a economiei europene. Am convingerea că setul de măsuri prezentat astăzi va contribui la îmbunătățirea capacității piețelor de capital europene de a canaliza fondurile către nevoile noastre pe termen lung”. În ceea ce privește instituțiile care se ocupă cu administrarea fondurilor de pensii ocupaționale, comisarul Barnier a adăugat: „Toate societățile europene se confruntă cu o dublă provocare: asigurarea pensiilor în contextul îmbătrânirii populației și realizarea de investiții pe termen lung pentru a genera creștere. Fondurile de pensii ocupaționale se află la intersecția dintre cele două provocări. Acestea gestionează pe termen lung active de peste 2,5 miliarde EUR; pensiile de vârstă a 75 de milioane de europeni depind în mare măsură de aceste fonduri. Propunerea legislativă de astăzi va îmbunătăți guvernanța și transparența acestor fonduri în Europa, consolidând stabilitatea financiară și promovând activitățile transfrontaliere pentru dezvoltarea în continuare a fondurilor de pensii ocupaționale ca investitori importanți pe termen lung.”

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a declarat: „Trebuie să utilizăm mai bine fondurile publice pentru un impact maxim al investițiilor productive asupra creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Acest lucru înseamnă crearea de sinergii și facilitarea accesului la finanțare pentru reînnoirea infrastructurilor esențiale. Bugetele naționale și bugetul UE, precum și băncile de promovare și agențiile de creditare a exportului, au toate un rol de jucat. Pentru a ajuta IMM-urile să obțină resursele de care au nevoie pentru a investi și pentru a se extinde, trebuie să promovăm securitizarea de înaltă calitate în vederea facilitării accesului lor la finanțare pe piața de capital.”

Vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a adăugat: „Inițiativele ambițioase prezentate astăzi vor contribui la îmbunătățirea sistemului financiar prin canalizarea resurselor către investițiile pe termen lung, care sunt necesare pentru a consolida poziția Europei pe o traiectorie de creștere sustenabilă. Criza financiară a afectat capacitatea sectorului financiar de a canaliza fondurile către economia reală. IMM-urile în special, care sunt factori-cheie pentru creșterea durabilă, se confruntă cu dificultăți în obținerea de finanțare, în special în economiile periferice. Inițiativele prezentate astăzi vizează deblocarea unor resurse de finanțare suplimentare pentru economia reală și au toate un obiectiv comun: promovarea pieței unice prin crearea celor mai bune condiții de creștere economică și competitivitate în Europa.”

Elemente principale:

Comunicarea privind finanțarea pe termen lung prezintă un set de acțiuni specifice pe care Comisia le va întreprinde pentru a îmbunătăți finanțarea pe termen lung a economiei europene (MEMO/14/238). Două dintre aceste acțiuni sunt prezentate astăzi:

  • o propunere de revizuire a normelor privind fondurile de pensii ocupaționale (revizuirea Directivei 2003/41/CE privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale – Directiva IORP), menită să sprijine dezvoltarea în continuare a unui important tip de investitor pe termen lung în UE (MEMO/14/239);

  • o comunicare privind multifinanțarea („crowdfunding”) menită să ofere alternative de finanțare pentru IMM-uri (MEMO/14/240).

Acțiunile pot fi grupate în șase tematici principale:

1. Mobilizarea surselor private de finanțare pe termen lung: printre acțiuni se numără finalizarea detaliilor cadrului prudențial pentru bănci și companii de asigurare prin care să se sprijine pe termen lung economia reală, mobilizarea mai multor resurse private de economii pentru pensii și explorarea unor moduri nou de a încuraja creșterea fluxurilor transfrontaliere de economii și avantajele unor eventuale conturi de economii la nivelul UE.

În acest context, propunerea legislativă de astăzi referitoare la noile norme privind fondurile de pensii ocupaționale (IFPO 2) ar urma să contribuie la creșterea investițiilor pe termen lung. Propunerea are trei obiective principale:

să asigure că persoanele afiliate la sistemele de pensii sunt protejate în mod corespunzător împotriva riscurilor;

să valorifice pe deplin de avantajele oferite de piața unică pentru pensiile ocupaționale prin eliminarea obstacolelor din calea furnizării transfrontaliere de servicii;

să consolideze capacitatea fondurilor de pensii ocupaționale de a investi în active financiare cu un profil economic pe termen lung și, astfel, să susțină finanțarea creșterii în economia reală.

2. O mai bună utilizare a fondurilor publice: favorizarea activității băncilor de promovare naționale (instituții financiare, create de guverne, care oferă finanțare pentru dezvoltare economică) și promovarea unei mai bune cooperări între sistemele existente de creditare a exportului (instituții care funcționează ca intermediar între guvernele naționale și exportatori pentru finanțarea exporturilor). Ambele joacă un rol important în finanțarea pe termen lung.

3. Dezvoltarea piețelor de capital europene: facilitarea accesului IMM-urilor la piețele de capital și la fonduri comune de investiții mai mari prin crearea unei piețe secundare lichide și transparente pentru obligațiunile societăților, prin revigorarea piețelor instrumentelor de securitizare ținând seama în mod adecvat de riscuri și de caracterul diferit al acestor produse și prin îmbunătățirea mediului UE pentru obligațiuni garantate și plasamente private.

4. Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare: printre acțiunile incluse în comunicarea privind finanțarea pe termen lung se numără îmbunătățirea informațiilor de creditare privind IMM-urile, consolidarea dialogului dintre bănci și IMM-uri și evaluarea bunelor practici care trebuie urmate pentru ca IMM-urile să aibă acces la piețele de capital. Sensibilizarea și informarea cu privire la proiecte se numără, de asemenea, printre principalele elemente ale acțiunilor prezentate în comunicarea privind multifinanțarea, adoptată astăzi, în care Comisia propune:

  • promovarea celor mai bune practici din sector, informarea publicului și facilitarea dezvoltării unei etichete de calitate;

  • monitorizarea atentă a dezvoltării piețelor de multifinanțare în cadrele juridice naționale;

  • efectuarea unei evaluări periodice pentru a se stabili dacă sunt necesare acțiuni suplimentare la nivelul UE, inclusiv acțiuni legislative. Obiectivul este de a identifica aspectele care trebuie abordate pentru a sprijini dezvoltarea multifinanțării.

5. Atragerea de finanțare privată pentru infrastructuri în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020: îmbunătățirea accesului la informații privind planurile de investiții în infrastructură și a statisticilor privind creditele pentru infrastructuri.

6. Consolidarea cadrului mai larg pentru o finanțare durabilă: îmbunătățirea regimului de guvernanță corporativă pentru finanțările pe termen lung, de exemplu în ceea ce privește angajamentele acționarilor (prin revizuirea directivei privind drepturile acționarilor, care urmează să fie adoptată în curând), participația angajaților la capital, informațiile privind guvernanța corporativă și chestiunile legate de mediu, de guvernanță și cele sociale.

Informații suplimentare

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Persoane de contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar