Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 27 maart 2014

Routekaart van de Commissie om aan de financieringsbehoeften op lange termijn van de Europese economie te voldoen

Vandaag heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een maatregelenpakket ter bevordering van nieuwe en alternatieve manieren om bronnen van langetermijnfinanciering aan te boren en de terugkeer van Europa naar duurzame economische groei te ondersteunen. In het kader van de Europa 2020-strategie en het klimaat- en energiepakket 2030 zullen er grootschalige langetermijninvesteringen in infrastructuur, nieuwe technologieën en innovatie, O&O en menselijk kapitaal vereist zijn. Zo is alleen al de behoefte aan investeringen in voor de EU als geheel van belang zijnde vervoers-, energie- en telecominfrastructuurnetwerken voor de periode tot en met 2020 volgens de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen goed voor een bedrag van naar schatting 1 biljoen EUR.

De economische en financiële crisis heeft het vermogen van de financiële sector aangetast om middelen te kanaliseren naar de reële economie, en met name naar langetermijninvesteringen. Europa heeft altijd zwaar op het bankwezen geleund voor de financiering van de reële economie (twee derde van de financiering is afkomstig van banken, tegen een derde in de Verenigde Staten). Nu banken hun schulden afbouwen, is er voor alle sectoren van de economie minder financiering beschikbaar. Zo hebben in 2013 minder dan een derde van het Nederlandse en Griekse midden- en kleinbedrijf (mkb) en slechts de helft van het Spaanse en Italiaanse mkb het gevraagde kredietbedrag ook volledig gekregen.

Het is derhalve van essentieel belang dat de voorwaarden om tot duurzame groei en investeringen te komen, worden hersteld. Dat betekent onder meer dat nieuwe manieren moeten worden gevonden om middelen aan te boren voor het doen van langetermijninvesteringen. Met het groenboek van de Commissie van maart 2013 over de langetermijnfinanciering van de Europese economie (IP/13/274) is de aanzet gegeven tot een brede discussie. Het groenboek heeft reacties uit alle geledingen van de economie losgemaakt. Het vandaag aangenomen maatregelenpakket bestaat onder meer uit een mededeling over de langetermijnfinanciering van de economie, een wetgevingsvoorstel betreffende nieuwe regels voor bedrijfspensioenfondsen en een mededeling over crowdfunding. In de eerstgenoemde mededeling wordt voortgebouwd op de in het kader van de bovenbeschreven raadpleging ontvangen reacties, alsook op de discussies die in internationale fora, zoals de G20 en de OESO, hebben plaatsgevonden. Er worden specifieke maatregelen in beschreven die de EU kan nemen om langetermijnfinanciering te bevorderen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, heeft in dit verband het volgende verklaard: "We hebben ons ambitieus getoond in onze agenda voor financiële regelgeving, wat gunstige gevolgen heeft gehad voor de financiële stabiliteit en het vertrouwen. Nu het economische herstel aantrekt, moeten we ons even ambitieus tonen in onze stimulering van de groei. Europa heeft enorme financieringsbehoeften op lange termijn om de verwezenlijking van een duurzame groei te kunnen financieren. Dat is immers het soort groei dat het concurrentievermogen versterkt en dat op een slimme, duurzame en inclusieve manier banen schept. Ons financiële stelsel moet zijn vermogen om de reële economie te financieren hervinden en opvoeren. Dit stelsel bestaat niet alleen uit banken, maar ook uit institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen. We moeten echter ook zorgen voor een diversificatie van de financieringsbronnen in Europa en voor een betere financieringstoegang voor het midden- en kleinbedrijf, dat de ruggengraat van de Europese economie vormt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het vandaag gepresenteerde maatregelenpakket Europese kapitaalmarkten beter in staat zal stellen middelen te bestemmen voor het voldoen aan onze langetermijnbehoeften." Wat instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening betreft, stelde commissaris Barnier het volgende: "Alle Europese samenlevingen staan momenteel voor de tweeledige uitdaging om, enerzijds, de pensioenvoorziening veilig te stellen tegen de achtergrond van een vergrijzende bevolking en, anderzijds, investeringen op lange termijn te verrichten om groei te scheppen. Bedrijfspensioenfondsen vormen het scharnierpunt tussen deze twee uitdagingen. Zij beheren een vermogen van ruim 2,5 biljoen EUR met een langetermijnhorizon en 75 miljoen Europeanen zijn grotendeels van hen afhankelijk voor hun ouderdomspensioen. Het vandaag goedgekeurde wetgevingsvoorstel zal resulteren in een betere governance en een grotere transparantie van deze fondsen in Europa, wat zowel de financiële stabiliteit als de grensoverschrijdende activiteit ten goede zal komen en tevens de verdere ontwikkeling van bedrijfspensioenfondsen als belangrijke beleggers op lange termijn in de hand zal werken."

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro heeft het volgende verklaard: "We moeten beter gebruik maken van de overheidsmiddelen om het effect van productieve investeringen op de groei en de werkgelegenheidsschepping te maximaliseren. Dat houdt in dat er synergieën tot stand moet worden gebracht en dat de toegang tot financiering voor de vernieuwing van essentiële infrastructuur moet worden vergemakkelijkt. Zowel nationale begrotingen en de EU-begroting als stimuleringsbanken en exportkredietinstellingen kunnen daarbij een rol spelen. Om kleine en middelgrote ondernemingen te helpen bij het aantrekken van de middelen die zij nodig hebben om te investeren en te groeien, moeten we kwalitatief hoogwaardige securitisatie bevorderen, zodat deze ondernemingen makkelijker toegang krijgen tot kapitaalmarktfinanciering."

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, heeft daar het volgende aan toegevoegd: "De ambitieuze initiatieven die vandaag worden gepresenteerd, zullen ertoe bijdragen dat het financiële stelsel de beschikbare middelen beter kan kanaliseren naar de langetermijninvesteringen die nodig zijn om Europa verder op weg te zetten naar duurzame groei. De financiële crisis heeft het vermogen van de financiële sector aangetast om middelen naar de reële economie te kanaliseren. Met name kleine en middelgrote ondernemingen leveren een essentiële bijdrage aan de verwezenlijking van een duurzame groei, maar vooral in de perifere economieën ondervinden zij nog steeds moeilijkheden bij het aantrekken van financiering. Met de vandaag voorgestelde initiatieven wordt beoogd aanvullende financieringsbronnen voor de reële economie aan te boren. Al deze initiatieven hebben overigens hetzelfde doel: de goede werking van de interne markt bevorderen door optimale groei- en concurrentievoorwaarden in Europa tot stand te brengen."

Voornaamste onderdelen

In de mededeling over langetermijnfinanciering wordt een reeks specifieke maatregelen gepresenteerd die de Commissie zal nemen om tot een betere langetermijnfinanciering van de Europese economie te komen (MEMO/14/238). Twee van deze maatregelen worden vandaag voorgesteld:

  • een voorstel tot herziening van de regels voor bedrijfspensioenfondsen (herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening – de IBPV-richtlijn); daarmee wordt beoogd de verdere ontwikkeling van een belangrijk type langetermijnbelegger in de EU te ondersteunen (MEMO/14/239);

  • een mededeling over crowdfunding om het mkb alternatieve financieringsmogelijkheden te bieden (MEMO/14/240).

De maatregelen kunnen in de onderstaande zes hoofdterreinen worden ingedeeld.

1. Het mobiliseren van private bronnen van langetermijnfinanciering: in deze context worden onder meer de volgende maatregelen vermeld: de details van het prudentiële kader voor banken en verzekeringsondernemingen zodanig uitwerken dat langetermijninvesteringen in de reële economie worden ondersteund, meer particulier pensioenspaargeld mobiliseren en nagaan hoe voor meer grensoverschrijdende stromen van spaargeld kan worden gezorgd en of het opportuun is een EU-spaarrekening in te voeren.

In dit verband zou het vandaag voorliggende wetgevingsvoorstel inzake nieuwe regels voor bedrijfspensioenfondsen (IPBV 2) tot meer langetermijninvesteringen moeten bijdragen. Met het voorstel worden de volgende drie hoofddoelstellingen nagestreefd:

garanderen dat deelnemers aan een pensioenregeling afdoende zijn beschermd tegen risico's;

ten volle de vruchten plukken van de voordelen die de interne markt voor bedrijfspensioenen te bieden heeft door belemmeringen voor grensoverschrijdende dienstverlening weg te nemen;

bedrijfspensioenfondsen beter in staat stellen te beleggen in financiële activa met een economisch langetermijnprofiel, waardoor zij de financiering van de groei van de reële economie kunnen ondersteunen.

2. Het beter benutten van overheidsgeld: faciliteren van de werkzaamheden van nationale stimuleringsbanken (door regeringen opgerichte financiële instellingen die financiering verstrekken ter bevordering van de economische ontwikkeling) en aanmoedigen van een betere samenwerking tussen bestaande nationale exportkredietinstellingen (instellingen die als tussenpersoon optreden tussen nationale regeringen en exporteurs om exportfinanciering te verstrekken), die allebei een belangrijke rol spelen in de langetermijnfinanciering.

3. Het ontwikkelen van Europese kapitaalmarkten: vergemakkelijken van de toegang van het mkb tot kapitaalmarkten en tot grotere beleggingspools door een liquide en transparante secundaire markt voor bedrijfsobligaties tot stand te brengen, door de securitisatiemarkten nieuw leven in te blazen (met passende aandacht voor de risico's en het uiteenlopende karakter van dergelijke producten) en door de EU-omgeving voor gedekte obligaties en onderhandse plaatsing te verbeteren.

4. Het verbeteren van de toegang tot financiering voor het mkb: in de mededeling over de langetermijnfinanciering worden onder meer de volgende maatregelen beschreven: zorgen voor een betere beschikbaarheid van kredietinformatie over het mkb, de dialoog tussen de banken en het mkb nieuw leven inblazen, en beste praktijken onderzoeken om het mkb te helpen toegang te krijgen tot kapitaalmarkten. Meer bekendheid geven aan en informatie verschaffen over projecten is ook een van de essentiële maatregelen die worden genoemd in de vandaag aangenomen mededeling over crowdfunding, waarin de Commissie het volgende voorstelt:

  • bevorderen van de toepassing van beste praktijken in de sector, meer bekendheid geven aan crowdfunding en vergemakkelijken van de ontwikkeling van een kwaliteitslabel;

  • op de voet volgen van de ontwikkeling van de markten voor crowdfunding en van de nationale regelgeving ter zake; en

  • periodiek nagaan of een verder EU-optreden – onder meer in de vorm van wetgevingsmaatregelen – is vereist. Het is daarbij de bedoeling uit te maken welke problemen moeten worden aangepakt om de groei van crowdfunding te ondersteunen.

5. Het aantrekken van privéfinanciering voor de infrastructuur die nodig is voor Europa 2020: ervoor zorgen dat er meer informatie over plannen voor infrastructuurinvesteringen beschikbaar is en verbeteren van de kredietstatistieken over infrastructuurleningen.

6. Het verbeteren van het algemene klimaat voor duurzame financiering: verbeteren van de corporate governance code voor langetermijnfinanciering, bijvoorbeeld met betrekking tot de betrokkenheid van aandeelhouders (door over te gaan tot een herziening van de richtlijn betreffende aandeelhoudersrechten – het desbetreffende voorstel zal binnenkort worden aangenomen), het aandeelhouderschap van werknemers, de verslaglegging over corporate governance en de inaanmerkingneming van ecologische, sociale en governancekwesties (ESG).

Meer informatie

Error! Hyperlink reference not valid.

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e-mail


Side Bar