Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. maaliskuuta 2014

Komission etenemissuunnitelma Euroopan talouden pitkän aikavälin rahoitustarpeiden täyttämiseksi

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt toimenpidepaketin, jonka tarkoituksena on edistää uusia ja erilaisia tapoja saada käyttöön pitkäaikaista rahoitusta ja tukea kestävän talouskasvun palauttamiseksi Eurooppaan. Tarvitaan Eurooppa 2020 -strategian ja vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin mukaisesti tehtäviä mittavia pitkäaikaisia investointeja infrastruktuuriin, uusiin teknologioihin ja innovointiin, T&K:hon ja inhimilliseen pääomaan. Verkkojen Eurooppa -välineen yhteydessä laadittujen arvioiden mukaan EU:n kannalta merkityksellisissä liikenne-, energia-, ja televiestinnän infrastruktuuriverkostoihin on jo yksistään tarpeen tehdä 1 biljoonan euron investoinnit vuoteen 2020 ulottuvalla jaksolla.

Talous- ja finanssikriisi on vaikuttanut finanssialan kykyyn kanavoida varoja reaalitalouteen ja erityisesti pitkäaikaisiin investointeihin. Eurooppa on aina ollut erittäin riippuvainen pankeista reaalitalouden rahoittamisessa (kaksi kolmasosaa rahoituksesta on peräisin pankeilta verrattuna yhteen kolmasosaan Yhdysvalloissa). Pankkien velkavivun purkamisen vuoksi kaikilla talouden aloilla on käytettävissä vähemmän rahoitusta – esimerkiksi alle kolmasosa alankomaalaisista ja kreikkalaisista pk-yrityksistä ja vain noin 50 prosenttia espanjalaisista ja italialaisista pk-yrityksistä sai hakemansa luoton täysimääräisenä vuonna 2013.

On aika toimia kestävän kasvun ja investoinnin edellytysten palauttamiseksi. Osittain tämä merkitsee uusien keinojen löytämistä varojen kanavoimiseksi pitkäaikaisiin investointeihin. Maaliskuussa 2013 esitetty komission vihreä kirja Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta (IP/13/274) viritti laajan keskustelun ja kommentteja kaikilta talouden aloilta. Tänään hyväksyttyyn toimenpidepakettiin kuuluu tiedonanto talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta, lainsäädäntöehdotus ammatillisten lisäeläkerahastojen uusista säännöistä ja tiedonanto joukkorahoituksesta. Tämä tiedonanto perustuu vastauksiin, jotka saatiin edellä mainittuun vihreään kirjaan liittyneeseen kuulemiseen, ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten G20- ja OECD-maiden kokouksissa, käytyihin keskusteluihin. Tiedonannossa yksilöidään erityisiä toimenpiteitä, joilla EU voi edistää pitkäaikaista rahoitusta.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier’n mukaan EU on toteuttanut kunnianhimoista finanssialan uudistusohjelmaa, joka on vaikuttanut myönteisesti rahoitusvakauteen ja luottamukseen. Kun talouden elpyminen voimistuu, on tärkeää panostaa yhtä kunnianhimoisesti kasvun tukemiseen. ”Euroopan pitkän aikavälin rahoitustarpeet ovat mittavat kestävän kasvun rahoittamiseksi – kasvun, joka lisää kilpailukykyä ja edistää työpaikkojen luomista älykkäällä, kestävällä ja osallistavalla tavalla. Euroopan rahoitusjärjestelmä on vakautettava, ja sen kykyä rahoittaa reaalitaloutta on lisättävä. Tämä koskee pankkien lisäksi myös yhteisösijoittajia, kuten vakuutuksenantajia ja eläkerahastoja. Euroopan on kuitenkin myös monipuolistettava rahoituslähteitään ja parannettava taloutensa selkärangan muodostavien pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksensaantia. Olen luottavainen sen suhteen, että tänään esitellyt toimenpiteet parantavat osaltaan Euroopan pääomamarkkinoiden kykyä kanavoida varoja talouden pitkän aikavälin tarpeisiin ”, Michel Barnier sanoi. Ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten osalta Michel Barnier totesi, että kaikkien eurooppalaisten yhteiskuntien on vastattava kahteen haasteeseen: eläketurvan järjestäminen väestön ikääntyessä ja kasvua vauhdittavat pitkäaikaiset investoinnit. "Ammatilliset lisäeläkerahastot muodostavat yhdyssiteen näiden kahden haasteen välille. Niillä on pitkällä aikavälillä hoidossaan varoja yli 2,5 biljoonan euron arvosta, ja 75 miljoonaa eurooppalaista on riippuvaisia niistä vanhuuseläkkeensä turvaajina. Tänään esitetyllä lainsäädäntöehdotuksella parannetaan näiden rahastojen hallinnointia ja avoimuutta Euroopassa. Tämä puolestaan parantaa rahoitusvakautta ja edistää valtioiden rajat ylittävää toimintaa, mikä vauhdittaa ammatillisten lisäeläkerahastojen kehittämistä edelleen pitkäaikaisten investointien tekijöinä”, komissaari Barnier totesi lopuksi.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan julkisten varojen käyttöä on parannettava, jotta tuottavilla investoinneilla olisi mahdollisimman suuri vaikutus kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. ”Tämä merkitsee sitä, että luodaan synergiaa sekä helpotetaan rahoituksen saatavuutta keskeisen infrastruktuurin uusimista varten. Jäsenvaltioiden ja EU:n talousarvioilla sekä kehityspankeilla ja vientiluottolaitoksilla on kaikilla tärkeä asema tässä prosessissa. Pk-yritysten auttamiseksi hankkimaan investointien ja laajenemisen edellyttämät resurssit tarvitaan korkealaatuista arvopaperistamista, jolla helpotetaan pk-yritysten mahdollisuuksia hankkia rahoitusta pääomamarkkinoilta”, Olli Rehn jatkoi.

Teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani lisäsi tähän, että tänään esitellyillä kunnianhimoisilla aloitteilla parannetaan rahoitusjärjestelmän kykyä kanavoida resursseja pitkäaikaisiin sijoituksiin, joita tarvitaan, jotta Euroopan asema kestävän kasvun tielle saadaan turvatuksi. ”Finanssikriisi on vaikuttanut finanssialan kykyyn kanavoida varoja reaalitalouteen. Erityisesti pk-yritykset ovat keskeisessä asemassa kestävän kasvun edistäjinä. Niillä on kuitenkin edelleen ongelmia hankkia rahoitusta, erityisesti reuna-alueiden talouksissa. Tänään esitellyillä aloitteilla pyritään saamaan lisävaroja reaalitalouden käyttöön. Kaikilla aloitteilla on yhteinen tavoite: edistää sisämarkkinoiden kehittymistä luomalla Eurooppaan mahdollisimman hyvät kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset”, Antonio Tajani totesi.

Pääkohdat

Pitkäaikaista rahoitusta koskevassa tiedonannossa esitellään erityisiä toimenpiteitä, joilla komissio pyrkii parantamaan Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta (MEMO/14/238). Näistä toimenpiteistä kaksi julkistetaan tänään:

  • ammatillisia lisäeläkerahastoja koskevien sääntöjen tarkistamista koskeva ehdotus (ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY tarkistaminen), jonka tarkoituksena on tukea tämän tärkeän pitkäaikaisten sijoittajien tyypin jatkokehittämistä EU:ssa (MEMO/14/239)

  • joukkorahoitusta koskeva tiedonanto vaihtoehtoisten rahoitustapojen tarjoamiseksi pk-yrityksille (MEMO/14/240).

Toimenpiteet voidaan ryhmitellä kuuteen aihealueeseen:

1. Yksityisten pitkäaikaisen rahoituksen lähteiden käyttöönotto: toimenpiteisiin kuuluvat pankkien ja vakuutusyritysten toiminnan vakauden valvontakehyksen viimeistely tavalla, joka tukee pitkäaikaisia investointeja reaalitalouteen, yksilöllisten eläkesäästöjen käytön lisääminen, sellaisten keinojen kartoittaminen, jotka edistävät säästöjen kulkua valtioiden rajojen yli, sekä mahdollisesta EU:n säästötilistä saatavien etujen yksilöinti.

Tähän aihealueeseen kuuluvan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskevan lainsäädäntöehdotuksen (toinen ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavia laitoksia koskeva direktiivi) tarkoituksena on lisätä pitkäaikaisten sijoitusten määrää. Kyseisellä ehdotuksella on kolme päätavoitetta:

varmistaa, että eläkejärjestelmien jäsenillä on asianmukainen suoja riskejä vastaan

saada täysi hyöty ammatillisten lisäeläkkeiden sisämarkkinoista poistamalla valtioiden rajat ylittävän palvelujen tarjonnan esteet

parantaa ammatillisten lisäeläkerahastojen valmiuksia sijoittaa taloudelliselta profiililtaan pitkäaikaiseen rahoitusomaisuuteen ja osallistua sitä kautta reaalitalouden kasvun rahoittamiseen.

2. Julkisen rahoituksen parempi hyödyntäminen: edistetään kansallisten kehityspankkien (eri maiden luoma rahoituslaitos, joka tarjoaa rahoitusta taloudellisen kehityksen edistämiseen) toimintaa ja olemassa olevien kansallisten vientiluottojärjestelmien (laitos, joka toimii välittäjänä eri maiden hallitusten ja viejien välillä vientirahoituksen myöntämisessä) välistä yhteistyötä. Molemmat ovat tärkeässä asemassa pitkäaikaisen rahoituksen kannalta.

3. Euroopan pääomamarkkinoiden kehittäminen: helpotetaan pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille ja laajemmille yhteissijoitusmarkkinoille luomalla likvidit ja avoimet jälkimarkkinat yritysten joukkolainoille, vauhditetaan arvopaperistamismarkkinoita ottaen asianmukaisesti huomioon riskit ja kyseisten tuotteiden monimuotoisuus ja parannetaan katettujen joukkolainojen ja suunnattujen osakeantien edellytyksiä EU:ssa.

4. Pk-yritysten rahoituksensaannin parantaminen: pitkäaikaista rahoitusta koskevassa tiedonannossa esiteltyjä toimenpiteitä ovat pk-yrityksiä koskevien luottotietojen parantaminen, pankkien ja pk-yritysten välisen vuoropuhelun elvyttäminen sekä pk-yritysten pääsyä pääomamarkkinoille helpottavien parhaiden käytäntöjen arvioiminen. Myös hankkeita koskevan tietämyksen lisääminen ja niitä koskeva tiedotus kuuluvat tänään annetussa joukkorahoitusta koskevassa tiedonannossa esiteltyihin keskeisiin toimenpiteisiin. Komissio ehdottaa seuraavia toimenpiteitä:

  • edistetään alan parhaita käytäntöjä, lisätään tietämystä ja helpotetaan laatumerkin kehittämistä

  • seurataan tiiviisti joukkorahoitusmarkkinoiden ja kansallisten lainsäädäntökehysten kehitystä

  • arvioidaan säännöllisin väliajoin EU:n jatkotoimien, – myös lainsäädäntötoimien –, tarpeellisuutta. Tavoitteena on kartoittaa kysymykset, joihin vastaaminen on mahdollisesti edellytyksenä joukkorahoitusmarkkinoiden kasvun tukemiselle.

5. Yksityisen rahoituksen houkutteleminen Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamisen edellyttämälle infrastruktuurille: parannetaan infrastruktuuri-investointisuunnitelmia koskevien tietojen saatavuutta ja infrastruktuurihankkeisiin myönnettäviä lainoja koskevia luottotilastoja.

6. Kestävän rahoituksen laajemman kehyksen parantaminen: parannetaan pitkäaikaista rahoitusta koskevaa hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää esimerkiksi osakkeenomistajien sitoutumisen osalta (tarkistamalla osakkeenomistajien oikeuksia koskevaa direktiiviehdotusta–, joka on tarkoitus hyväksyä lähiaikoina) sekä työntekijäomistuksen, hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan raportoinnin sekä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvien kysymysten osalta.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar