Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 27. března 2014.

Plán Komise na naplnění potřeb dlouhodobého financování evropského hospodářství

Evropská komise dnes přijala balíček opatření, který má podpořit nové a odlišné způsoby uvolnění dlouhodobého financování a podpořit návrat Evropy k udržitelnému hospodářskému růstu. V rámci strategie Evropa 2020 a klimaticko-energetického balíčku 2030 bude zapotřebí značných investic do infrastruktury, nových technologií a inovací, výzkumu a vývoje a lidského kapitálu. Podle odhadů bude v období do roku 2020 jenom u dopravní, energetické a telekomunikační sítě infrastruktury, které mají význam pro celou EU, nutné v rámci Nástroje pro propojení Evropy investovat 1 bilion eur.

Hospodářská a finanční krize negativně ovlivnila schopnost finančního sektoru směřovat do reálné ekonomiky finanční prostředky, a to zejména do dlouhodobých investic. Evropa byla vždy velmi závislá na financování reálné ekonomiky bankami (dvě třetiny finančních prostředků pocházejí od bank, zatímco v USA je to jedna třetina). S tím, jak se v bankách snižuje podíl cizího kapitálu, omezuje se financování všech hospodářských odvětví – například z malých a středních podniků, které v roce 2013 požádaly o úvěr, jich v Nizozemsku a Řecku dostala úvěr v plné výši méně než jedna třetina, ve Španělsku a Itálii to byla pouze přibližně jedna polovina.

Musíme nutně jednat, aby se obnovily podmínky pro udržitelný růst a investice. Znamená to mimo jiné nalézt nové způsoby, jak směrovat finanční prostředky do dlouhodobých investic. Zelená kniha o dlouhodobém financování evropského hospodářství, kterou Komise vydala v březnu 2013 (IP/13/274) zahájila rozsáhlou diskuzi a přinesla odpovědi ze všech odvětví hospodářství. Dnes přijatý balíček opatření mj. zahrnuje sdělení o dlouhodobém financování hospodářství, legislativní návrh nových pravidel pro zaměstnanecké penzijní fondy a sdělení o skupinovém financování (crowdfunding). Dnešní sdělení se opírá o reakce získané v rámci uvedené konzultace a o výsledky diskuze na mezinárodních fórech, např. G20 a OECD. Uvádí konkrétní opatření, která EU může přijmout, aby podpořila dlouhodobé financování.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier k tomu uvedl: „Vypracovali jsme ambiciózní program regulace finančního sektoru, který se pozitivně projeví na finanční stabilitě a důvěře. V míře, v jaké se zotavuje hospodářství, musíme rovněž usilovně podporovat růst. Evropa potřebuje finanční prostředky pro dlouhodobé financování udržitelného růstu – to znamená růstu, který inteligentním, udržitelným a inkluzivním způsobem zvyšuje konkurenceschopnost a vytváří nová pracovní místa. Náš finanční systém musí být znovu schopný financovat reálnou ekonomiku, a to ještě více než dříve. Tento systém tvoří banky i institucionální investoři, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy. Zároveň musíme diverzifikovat zdroje financování v Evropě a zlepšit přístup k financím pro malé a střední podniky, které jsou páteří evropského hospodářství. Jsem si jist, že dnes předkládaný soubor opatření pomůže zlepšit schopnost evropských kapitálových trhů poskytovat finanční prostředky k financování našich dlouhodobých potřeb.“ Pokud jde o instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění, komisař Barner dodal: „Všechny společnosti v Evropě musí řešit dvojí výzvu: jak v kontextu stárnoucí populace zajistit dostatečné prostředky na důchody a zároveň investovat do vytváření růstu. Společné řešení této dvojí výzvy mohou nabízet i zaměstnanecké penzijní fondy. Spravují více než 2,5 bilionu eur v aktivech s dlouhodobou perspektivou a z velké míry na nich závisí starobní důchod 75 milionů Evropanů. Dnešní legislativní návrh zlepší správu a transparentnost těchto fondů v Evropě, a posílí tak finanční stabilitu, podpoří přeshraniční činnost a ze zaměstnaneckých penzijních fondů umožní vytvořit klíčové dlouhodobé investory.“

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, prohlásil:
„Musíme lépe využívat veřejné prostředky, abychom maximalizovali přínos produktivních investic pro růst a zaměstnanost. To znamená vytvořit synergie a usnadnit přístup k financování za účelem obnovení klíčové infrastruktury. Pro tento proces jsou důležité jak rozpočty členských států a rozpočet EU, tak i banky podporující podniky a vývozní úvěrové agentury. Abychom pomohli malým a středním podnikům získat zdroje, které potřebují pro investování a další expandování, musíme prosazovat vysoce kvalitní sekuritizaci, která má usnadnit jejich přístup k financování na kapitálových trzích.“

Místopředseda Komise odpovědný za průmysl a podnikání Antonio Tajani dodal: „Dnes předkládané ambiciózní iniciativy přispějí k tomu, aby byl finanční systém lépe schopný směrovat zdroje do dlouhodobých investic, které jsou nezbytné, aby bylo možné zajistit, že Evropa bude i nadále udržitelně růst. Finanční krize negativně ovlivnila schopnost finančního sektoru poskytovat prostředky na financování reálné ekonomiky. Malé a střední podniky významným způsobem přispívají k udržitelnému růstu, nicméně stále pro ně není jednoduché získat přístup k financím, zejména v okrajových odvětvích hospodářství. Dnes předkládané iniciativy mají do reálné ekonomiky přinést dodatečné zdroje financování. Jejich společným cílem je podpora jednotného trhu prostřednictvím vytvoření optimálních podmínek pro růst a konkurenceschopnost v Evropě.“

Hlavní prvky:

Sdělení o dlouhodobém financování představuje soubor konkrétních opatření, která Komise přijme ve snaze zlepšit dlouhodobé financování evropského hospodářství (MEMO/14/238). Dvě z těchto opatření se dnes zveřejňují:

  • návrh na revizi pravidel pro zaměstnanecké penzijní fondy (revize směrnice 2003/41/ES o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi), který má pomoci dále rozvinout důležitý typ dlouhodobého investora v EU (MEMO/14/239);

  • sdělení o skupinovém financování (crowdfunding), které má nabídnout alternativní možnosti financování pro malé a střední podniky (MEMO/14/240).

Daná opatření lze rozdělit do šesti hlavních oblastí:

1. Mobilizace dlouhodobého financování ze soukromých zdrojů: součástí tohoto opatření je dokončení obezřetnostního rámce pro banky a pojišťovny tak, aby podporoval dlouhodobé investice do reálné ekonomiky; podpora většího penzijního spoření soukromých osob a hledání způsobů, jak zvýšit tok úspor přes hranice a využít výhod případného unijního spořicího účtu.

V tomto kontextu by měl dnes předkládaný legislativní návrh nových pravidel pro zaměstnanecké penzijní fondy přispět k posílení dlouhodobých investic. Tento návrh má tři hlavní cíle:

zajistit, aby lidé v systémech důchodového pojištění byli náležitě chráněni proti rizikům;

odstranit překážky přeshraničního poskytování služeb a zajistit tak, aby zaměstnanecké penzijní fondy mohly plně využívat výhod jednotného trhu;

posílit schopnost zaměstnaneckých penzijních fondů investovat do finančních aktiv s dlouhodobým hospodářským profilem a tím podpořit financování růstu reálné ekonomiky.

2. Lepší využití veřejného financování: posílit činnost národních bank podporujících podniky (finanční instituce vytvořené vládami, které poskytují finanční prostředky na podporu hospodářského rozvoje) a prosazovat lepší spolupráci mezi stávajícími národními programy podporujícími vývozní úvěry (instituce, které jednají jako prostředník mezi vládami členských států a vývozci s cílem zajistit prostředky pro financování vývozu). Pro dlouhodobé financování je obojí důležité.

3. Rozvoj evropských kapitálových trhů: vytvořit likvidní a transparentní sekundární trh pro korporátní dluhopisy, oživit sekuritizaci na trzích (při náležitém zohlednění rizik, jakož i diferencované povahy příslušných produktů), zlepšit v EU podmínky pro fungování krytých dluhopisů a soukromého umístění, a tím malým a středním podnikům usnadnit přístup ke kapitálovým trhům a skupinově investovaným finančním prostředkům.

4. Zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování: sdělení o dlouhodobém financování mj. stanoví tato opatření – zlepšit informace o úvěrech malých a středních podniků, obnovit dialog mezi bankami a malými a středními podniky a posoudit osvědčené postupy, které malým a středním podnikům pomáhají vstoupit na kapitálové trhy. Dnes přijaté sdělení o skupinovém financování uvádí jako další klíčová opatření zvyšování informovanosti a poskytování informací o projektech. V tomto sdělení Komise navrhuje:

  • podporovat osvědčené postupy v tomto odvětví, zvyšovat informovanost a usnadnit zavedení značky kvality;

  • pozorně sledovat vývoj trhů v oblasti skupinového financování a vývoj vnitrostátních právních rámců

  • a pravidelně posuzovat, zda je nutné, aby EU přijala nějaké další opatření – např. legislativní. Cílem je zjistit, jaké problémy je třeba řešit, aby bylo možné podpořit rozvoj skupinového financování.

5. Nasměrování soukromých investic do infrastruktury v zájmu splnění cílů strategie Evropa 2020: zvýšit dostupnost informací o investičních plánech do infrastruktury a zlepšit úvěrové statistiky o půjčkách pro investice do infrastruktury.

6. Posílení širšího rámce na podporu udržitelných financí: u dlouhodobého financování zlepšit režim správy a řízení společností, například pokud jde o angažovanost akcionářů (revizí směrnice o právech akcionářů – příslušný návrh má být brzo přijat), podílnictví zaměstnanců, podávání zpráv o správě a řízení společností, a ohledně záležitostí v oblasti životního prostředí, v sociální oblasti a v oblasti správy a řízení.

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/directive/index_en.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/crowdfunding/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Simon O'Connor (+3222967359)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 67891011 nebo e-mailem


Side Bar